Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Đa năng hóa toán tử trên C++?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  3

  Wink Đa năng hóa toán tử trên C++?

  minh viết chương trình + và - 2 ma trân và so sánh == và != cho 2 ma tran.mình đã đa năng hóa toán tử +.Giờ mình làm sao để đa năng hóa 2 toán tử còn lại,nếu mình lấy phép - ở trên để dùng đa năng hóa 2 toán tử còn lại ko.Ý mình là có thể lấy toán tử đã DNH để sử dụng cho việc đa năng hóa toán tử khác được ko

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi quangtruong Xem bài viết
  minh viết chương trình + và - 2 ma trân và so sánh == và != cho 2 ma tran.mình đã đa năng hóa toán tử +.Giờ mình làm sao để đa năng hóa 2 toán tử còn lại,nếu mình lấy phép - ở trên để dùng đa năng hóa 2 toán tử còn lại ko.Ý mình là có thể lấy toán tử đã DNH để sử dụng cho việc đa năng hóa toán tử khác được ko
  Ý bạn là giả sử bạn đã viết hàm +, giờ bạn muốn hàm - sử dụng lại hàm + ở trên chứ gì?
  Câu trả lời là được.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  165

  vô tư chỉ cần khác tham số truyền vào hàm hoặc khác giá trị trả về.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  1

  up bài thử chơi:
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<iomanip.h>
  4. #include<stdlib.h>
  5. //------------------------------------------------
  6. class Array
  7. {
  8. protected:
  9. int n;
  10. float *p;
  11.  
  12. public:
  13. Array();
  14. Array(int );
  15. Array(Array &);
  16. ~Array();
  17. Array operator+(Array &const );
  18. Array operator-(Array &const );
  19. friend istream& operator>>(istream&,Array & );
  20. friend ostream& operator<<(ostream&,Array & );
  21. };
  22. //----------------------------------------------------------
  23. class MT : public Array
  24. {
  25.  private :
  26.  int m;
  27.  public:
  28. MT();
  29. MT(int);
  30. MT(int,int);
  31. MT(MT&);
  32. ~MT();
  33. MT operator+(MT& const );
  34. MT operator-(MT& const );
  35. friend istream& operator>>(istream&,MT & );
  36. friend ostream& operator<<(ostream&,MT & );
  37. };
  38. //--------------------------------------------------------------
  39. istream& operator>>(istream &is,Array & B)
  40. {
  41.  cout<<"\nNhap so phan tu cua day :";is>>B.n;
  42.  B.p=new float[B.n];
  43.  cout<<"\nNhap gia tri cho cac phan tu cua day !";
  44.  for(int i=0;i<B.n;i++)
  45.  {
  46.  cout<<"\nPhan tu thu "<<i<<" :";cin>>B.p[i];
  47.  }
  48.  return is;
  49. }
  50. //-------------------------------------------------------
  51. ostream& operator<<(ostream& os,Array & B)
  52. {
  53. for(int i=0;i<B.n;i++) cout<<setw(4)<<B.p[i];
  54. return os;
  55. }
  56. //------------------------------------------------------
  57. Array::Array()
  58. {
  59. n=0;
  60. p=NULL;
  61. }
  62. //-----------------
  63. Array::Array(int m)
  64. {
  65. n=m;
  66. p=new float[n];
  67. }
  68. //------------------
  69. Array::Array(Array &array)
  70. {
  71. n=array.n;
  72. p=new float[n];
  73. for(int i=0;i<n;i++) p[i]=array.p[i];
  74. }
  75. //-----------------
  76. Array::~Array()
  77.  {
  78. // delete p;
  79.  }
  80. //---------------------------------------------------------
  81. Array Array::operator+(Array &const B)
  82. {
  83.   if(n!=B.n)
  84.   {
  85.   cout<<"\nHai day khac kich thuoc !"; getch(); return 0;
  86.   }
  87.   else
  88.   {
  89.    Array kq(n);
  90.    for(int i=0;i<n;i++)
  91.    kq.p[i]=p[i]+B.p[i];
  92.    return kq;
  93.   }
  94. }
  95. //------------------------------
  96. Array Array::operator-(Array &const B)
  97. {
  98.   if(n!=B.n)
  99.   {
  100.   cout<<"\nHai day khac kich thuoc !"; getch();return 0;
  101.   }
  102.   else
  103.   {
  104.    Array kq(n);
  105.    for(int i=0;i<n;i++)
  106.    kq.p[i]=p[i]-B.p[i];
  107.    return kq;
  108.   }
  109. }
  110. //---------------------------------------------------------------------------
  111. istream& operator>>(istream&is,MT & B)
  112. {
  113. cout<<"\nNhap so hang :";is>>B.m;
  114. cout<<"\nNhap so cot  :";is>>B.n;
  115. B.p=new float[B.m*B.n];
  116. cout<<"\nNhap cac phan tu cua ma tran !";
  117. for(int i=0;i<B.m;i++)
  118. for(int j=0;j<B.n;j++)
  119. {
  120. cout<<"\n["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
  121. is>>B.p[i*B.n+j];
  122. }
  123. return is;
  124. }
  125. //------------------------------------------------
  126. ostream& operator<<(ostream& os,MT & B)
  127. {
  128.    for(int i=0;i<B.m;i++)
  129.    {
  130.    os<<"\n\n";
  131.    for(int j=0;j<B.n;j++)
  132.    os<<setw(4)<<B.p[i*B.n+j];
  133.    }
  134.    return os;
  135. }
  136. //-------------------------------------------------
  137. MT::MT()
  138. {
  139.  n=m=0;
  140.  p=NULL;
  141. }
  142.  
  143. MT::MT(int x)
  144. {
  145.  n=m=x;
  146.  p=NULL;
  147. }
  148. MT::MT(int x,int y)
  149. {
  150. m=x;n=y;
  151. p=new float[m*n];
  152. }
  153.  
  154. MT::MT(MT& x)
  155. {
  156.  m=x.m;n=x.n;
  157.  p=new float[m*n];
  158.  for(int i=0;i<m*n;i++) p[i]=x.p[i];
  159. }
  160.  
  161. MT MT::operator+(MT& const B)
  162. {
  163.  
  164.  if(m!=B.m||n!=B.n)
  165.  {
  166.  cout<<"\nHai ma tran khong cung kich co !";getch();return 0;
  167.  }
  168.  else
  169.  {
  170.  MT tg(m,n);
  171.  for(int i=0;i<m*n;i++)
  172.  tg.p[i]=p[i]+B.p[i];
  173.  return tg;
  174.  }
  175. }
  176.  
  177. MT MT::operator-(MT& const B)
  178. {
  179.  
  180.  if(m!=B.m||n!=B.n)
  181.  {
  182.  cout<<"\nHai ma tran khong cung kich co !";getch();return 0;
  183.  }
  184.  else
  185.  {
  186.  MT tg(m,n);
  187.  for(int i=0;i<m*n;i++)
  188.  tg.p[i]=p[i]-B.p[i];
  189.  return tg;
  190.  }
  191. }
  192.  
  193. MT::~MT()
  194. {
  195. //delete p;
  196. }
  197. //-----------------------------------------------------
  198. void RunA()
  199. {
  200.  Array A,B,C;
  201.   char c;
  202. do
  203.  {
  204.   clrscr();
  205.   cout<<"\n 1  .Nhap day !";
  206.   cout<<"\n 2  .Thuc hien phep cong !";
  207.   cout<<"\n 3  .Thuc hien phep tru !";
  208.   cout<<"\n 4  .Xem ket qua !";
  209.   cout<<"\nESC .Exit";
  210.   c=getch();
  211.   switch(c)
  212.   {
  213.   case'1':cout<<"\nNhap day A!";cin>>A;
  214.       cout<<"\nNhap day B!";cin>>B;break;
  215.  
  216.   case'2':C=A+B;cout<<"\n\tOK";getch();break;
  217.   case'3':C=A-B;cout<<"\n\tOK";getch();break;
  218.   case'4':cout<<"\nDay A :"<<A;
  219.       cout<<"\nDay B :"<<B;
  220.       cout<<"\nDay C :"<<C;getch();break;
  221.   case 27:return;
  222.   }
  223.  }while(1);
  224. }
  225. //------------------------------------------------------------------------
  226. void RunM()
  227. {
  228.  MT A,B,C;
  229.   char c;
  230. do
  231. {
  232.   cout<<"\n 1  .Nhap ma tran !";
  233.   cout<<"\n 2  .Thuc hien phep cong !";
  234.   cout<<"\n 3  .Thuc hien phep tru !";
  235.   cout<<"\n 4  .Xem ket qua !";
  236.   cout<<"\nESC .Exit";
  237.   c=getch();
  238.   switch(c)
  239.   {
  240.   case'1':cout<<"\nNhap ma tran A!";cin>>A;
  241.       cout<<"\nNhap ma tran B!";cin>>B;break;
  242.   case'2':C=A+B;cout<<"\n\tOK";getch();break;
  243.   case'3':C=A-B;cout<<"\n\tOK";getch();break;
  244.   case'4':cout<<"\nMa tran A : "<<A;
  245.       cout<<"\nMa tran B : "<<B;
  246.       cout<<"\nMa tran C : "<<C;getch();break;
  247.   case 27:return;
  248.   }
  249. }while(1);
  250.  
  251.  
  252.  
  253. }
  254.  
  255. void main()
  256. {
  257. clrscr();
  258. char c;
  259. do
  260. {
  261.   clrscr();
  262.   cout<<"\n 1  .Array";
  263.   cout<<"\n 2  .Matrix";
  264.   cout<<"\nESC .Exit";
  265.   c=getch();
  266.   switch(c)
  267.   {
  268.   case'1':RunA();break;
  269.   case'2':RunM();
  270.   }
  271. }while(c!=27);
  272. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 06-06-2009 lúc 11:06 AM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  8

  PHP Code:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  typedef struct MT
  {
      
  int n,m;
      
  float *a;
  };

  void khoitao(MT &KQ)
  {
      
  KQ.a=new float[KQ.n*KQ.m];
  }
  istreamoperator >> (istreamis,MT &KQ)
  {
      
  int i,j;
      
  float x;
      
  cout<<"nhap so hang cho ma tran: "is>>KQ.n;
      
  cout<<"nhap so cot cho ma tran: "is>>KQ.m;
      
  khoitao(KQ);
      for(
  i=0;i<KQ.n;i++)
          for(
  j=0;j<KQ.m;j++)
          {
              
  wherex(); wherey();
              
  gotoxy(10,wherey() - 1);
              
  is>>*(KQ.i*KQ.+j);
          }
      return 
  is;
  }
  ostreamoperator << (ostreamos,MT KQ)
  {
      
  int i,j;
      for(
  i=0;i<KQ.n;i++)
      {
          
  endl;
          for(
  j=0;j<KQ.m;j++)
          {
              
  wherex(); wherey();
              
  gotoxy(10,wherey() - 1);
              
  os<<*(KQ.i*KQ.j)<<endl;
          }
      }
      return 
  os;
  }
  MT operator + (MT A,MT B)
  {
      
  int i,j;
      
  MT tg;
      
  tg.n=A.n;
      
  tg.m=A.m;
      
  khoitao(tg);
      for(
  i=0;i<tg.n;i++)
          for(
  j=0;j<tg.m;j++)
              *(
  tg.i*tg.+j) = *(A.i*tg.j) + *(B.i*tg.+j);
      return 
  tg;
  }
  MT operator - (MT A,MT B)
  {
      
  MT tg;
      
  int i,j;
      
  tg.n=A.n;
      
  tg.m=A.m;
      
  khoitao(tg);
      for(
  i=0;i<tg.n;i++)
          for(
  j=0;j<tg.m;j++)
              *(
  tg.i*tg.+j) = *(A.i*tg.j) - *(B.i*tg.+j);
      return 
  tg;
  }
  void menu()
  {
      
  MT A,B,TONG,HIEU;
      
  int x;
      while(
  1)
      {
          
  clrscr();
          
  cout<<"[1] Nhap ma tran"<<endl;
          
  cout<<"[2] Xem ma tran"<<endl;
          
  cout<<"[3] Cong 2 ma tran"<<endl;
          
  cout<<"[4] Tru 2 ma tran"<<endl;
          
  cout<<"[0] Thoat"<<endl;
          
  cout<<"Nhap lenh can thuc hien: "cin>>x;
          switch(
  x)
          {
              case 
  1cout<<"Nhap ma tran A: "<<endl;
                  
  cin>>A;
                  
  cout<<"Nhap ma tran B: "<<endl;
                  
  cin>>B;
                  break;
              case 
  2cout<<"Ma tran A: "<<endl;
                  
  cout<<A;
                  
  cout<<"Ma tran B: "<<endl;
                  
  cout<<B;
                  
  getch(); break;
              case 
  3: if(A.== B.&& A.== B.m)
                  {
                      
  cout<<"Thuc hien phep toan cong 2 ma tran"<<endl;
                      
  cout<<"Ket qua thuc hien: "<<endl;
                      
  TONG A+B;
                      
  cout<<TONG;
                      
  getch(); break;
                  }
                  else
                  {
                      
  cout<<"2 ma tran ko the cong"<<endl;
                      
  getch(); break;
                  }
              case 
  4: if(A.== B.&& A.== B.m)
                  {
                      
  cout<<"Thuc hien phep toan tru 2 ma tran"<<endl;
                      
  cout<<"Ket qua thuc hien: "<<endl;
                      
  HIEU A-B;
                      
  cout<<HIEU;
                      
  getch(); break;
                  }
                  else
                  {
                      
  cout<<"2 ma tran ko the tru"<<endl;
                      
  getch(); break;
                  }
              case 
  0: exit(1); break;
          }
      }
  }
  void main()
  {
      
  clrscr();
      
  menu();
      
  getch();


Các đề tài tương tự

 1. Bản chất của toán tử >> << và khả năng đa năng hóa >> << C++ (toán tử xuất nhập)
  Gửi bởi langman trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 23
  Bài viết cuối: 05-03-2016, 11:46 PM
 2. C++ Tutorial Bản chất của toán tử ++ -- và khả năng đa năng hóa ++ --
  Gửi bởi langman trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-09-2012, 01:11 PM
 3. C++ Tutorial Bản chất của toán tử coma và khả năng đa năng hóa coma C++ (toán tử dấu phẩy)
  Gửi bởi langman trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 23-03-2011, 05:36 AM
 4. Thắc mắc đa năng hóa toán tử ++ trên cấu trúc thời gian
  Gửi bởi cuonghip trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-02-2011, 09:45 AM
 5. Đa năng hóa toán tử trên lớp String
  Gửi bởi ngthtg735252 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 11-09-2010, 11:44 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn