Code:
A f(A u)                  void main()
{                       {
   A v(u);                    A x;
   A w = v;                   A y = f(f(x));
   return w;                 }
}
Đoạn code trên có bao nhiêu lần hàm tạo lập sao chép của A được gọi ?