Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: 1 đoạn code ngã tư giao thông, giúp mình sửa lỗi?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  4

  Wink 1 đoạn code ngã tư giao thông, giúp mình sửa lỗi?

  Code:
   #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<dos.h>
  #include<stdio.h>
  void Border(int startx,int starty,int stopx,int stopy,int color);
  void Border(int startx,int starty,int stopx,int stopy,int color)
  {
  clrscr();
  
  stopx=27;
  textbackground(color);
  clrscr();
  gotoxy(2,33);
  cprintf("%c",205);
  for(startx=2;startx<=stopx;startx++)
  {
  cprintf("%c",205);
  }
  cprintf("%c",187);
  stopy=19;
  for(starty=1;starty<=stopy;starty++)
  {
  gotoxy(23,starty+1) ;
  cprintf(" %c %c",186,186);
  }
  
  for(starty=33;starty<=49; starty++)
  {
  gotoxy(53,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(29,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  }
  gotoxy(2,21);
  cprintf("%c",205);
  for(startx=2;startx<=stopx;startx++)
  {
  cprintf("%c",205);
  }
  gotoxy(600,21);
  cprintf("%c",188);
  gotoxy(53,21);
  cprintf("%c",200);
  
  for(startx=53;startx<=79;startx++)
  {
  gotoxy(startx+1,21);
  cprintf("%c",205);
  gotoxy(startx+1,33);
  cprintf("%c",205);
  }
  gotoxy(53,33);
  cprintf("%c",201);
  for(startx=3;startx<=77;startx++)
  {
  gotoxy(startx+1,27);
  cprintf("%c",196);
  }
  for(starty=2;starty<=45;starty++)
  {
  gotoxy(41,starty+1);
  cprintf("%c",179);
  }
  for(starty=8;starty<=11;starty++)
  {
  textcolor(WHITE);
  gotoxy(32,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(34,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(36,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(38,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(40,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(42,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(44,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(46,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(48,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(50,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  }
  for(starty=41;starty<=44;starty++)
  {
  textcolor(WHITE);
  gotoxy(32,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(34,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(36,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(38,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(40,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(42,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(44,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(46,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(48,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  gotoxy(50,starty+1);
  cprintf("%c",186);
  }
  for(startx=15;startx<=19;startx++)
  {
  textcolor(WHITE);
  gotoxy(startx+1,22);
  cprintf("%c",205);
  gotoxy(startx+1,24);
  cprintf("%c",205);
  gotoxy(startx+1,26);
  cprintf("%c",205);
  gotoxy(startx+1,28);
  cprintf("%c",205);
  gotoxy(startx+1,30);
  cprintf("%c",205);
  gotoxy(startx+1,32);
  cprintf("%c",205);
  }
  for(startx=60;startx<=64;startx++)
  {
  textcolor(WHITE);
  gotoxy(startx+1,22);
  cprintf("%c",205);
  gotoxy(startx+1,24);
  cprintf("%c",205);
  gotoxy(startx+1,26);
  cprintf("%c",205);
  gotoxy(startx+1,28);
  cprintf("%c",205);
  gotoxy(startx+1,30);
  cprintf("%c",205);
  gotoxy(startx+1,32);
  cprintf("%c",205);
  }
  
  }
  void main()
  {
  clrscr();
  textcolor(YELLOW);
  Border(10,12,5,12,BLACK);
  gotoxy(2,27);
  cout<<"EW";
  gotoxy(39,48);
  cout<<" NS";
  gotoxy(2,5);
  cout<<"Neu ban muon thoat khoi\nchuong trinh hay an\nphim <ENTER>va doi trong\ngiay lat..";
  gotoxy(56,4);
  cout<<"Name: tran van toan";
  gotoxy(56,5);
  cout<<"Class: Telecom - 8A";
  
  int z;
  for(z=1;z<=100;z++)
  {
  for(z=2;z<=22;z++)
  {
  textcolor(RED);
  
  gotoxy(52,35);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(52,36);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  gotoxy(29,18);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(29,19);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  textcolor(WHITE);
  
  gotoxy(54,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(54,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  gotoxy(26,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(26,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  
  
  gotoxy(52,38);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(52,37);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(52,40);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(52,39);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(29,17);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(29,16);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(29,15);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(29,14);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(56,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(56,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  
  gotoxy(24,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(24,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  textcolor(GREEN);
  gotoxy(22,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(22,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(58,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(58,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  
  
  
  delay(100);
  }
  for(z=3;z<=23;z++)
  {
  textcolor(RED);
  
  gotoxy(52,35);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(52,36);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  gotoxy(29,18);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(29,19);
  cprintf("%c%c",200,188);
  textcolor(WHITE);
  gotoxy(54,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(54,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  gotoxy(26,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(26,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  
  
  gotoxy(52,38);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(52,37);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(52,40);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(52,39);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(29,17);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(29,16);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(29,15);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(29,14);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(22,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(22,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(58,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(58,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  
  
  textcolor(YELLOW);
  gotoxy(24,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(24,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(56,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(56,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  delay(300);
  }
  for(z=4;z<=24;z++)
  {
  textcolor(GREEN);
  gotoxy(52,40);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(52,39);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(29,15);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(29,14);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  textcolor(WHITE);
  gotoxy(52,35);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(52,36);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(52,38);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(52,37);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(29,18);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(29,19);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(29,17);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(29,16);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(56,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(56,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(24,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(24,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(22,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(22,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(58,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(58,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  
  textcolor(RED);
  gotoxy(54,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(54,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  gotoxy(26,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(26,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  delay(100);
  
  
  }
  for(z=5;z<=25;z++)
  {
  
  textcolor(YELLOW);
  gotoxy(29,17);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(29,16);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(52,38);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(52,37);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  
  
  
  textcolor(WHITE);
  gotoxy(29,15);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(29,14);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  
  
  gotoxy(52,35);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(52,36);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(52,40);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(52,39);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  
  
  gotoxy(29,18);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(29,19);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  gotoxy(56,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(56,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(24,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(24,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(22,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(22,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  gotoxy(58,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  gotoxy(58,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  
  
  textcolor(RED);
  gotoxy(54,21);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(54,22);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  gotoxy(26,32);
  cprintf("%c%c",201,187);
  gotoxy(26,33);
  cprintf("%c%c",200,188);
  
  delay(100);
  
  }
  
  if(kbhit())break;
  }
  
  getch();
  }
  Mô tả lỗi và IDE mà bạn sử dụng
  Anh em chỉnh sửa giúp !
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thienthan34 : 19-04-2009 lúc 09:51 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  IDE bạn sử dụng ở đây là turbo hay borland C nên rất ít người có thể giúp bạn

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2013
  Bài viết
  1

  Up, em cũng đã thử đoạn code và bị lỗi, mong các anh chị giúp đỡ để hoàn thành chương trình ngã tư giao thông

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C [Hỏi] Giải thích đoạn code do...while giúp mình
  Gửi bởi mt7m trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-01-2013, 09:53 PM
 2. Bực mình nhỉ, đoạn code đơn giản này mà không ai giúp được mình sao?
  Gửi bởi conga2012 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 04-12-2012, 01:01 AM
 3. Sửa giúp code chương trình từ điển đơn giản
  Gửi bởi meeokon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 01-11-2010, 11:57 PM
 4. lỗi code giải phương trình bậc 2. Giúp sửa
  Gửi bởi thanh92_d10cn4 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-10-2010, 07:34 PM
 5. Code bắt kí tự từ bàn phím, các bạn giải thích giúp?
  Gửi bởi manhluc88 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-04-2009, 02:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn