Mọi người cho mình hỏi cách Retor csdl bằng c# với sài SqlServer 2008 mình Backup ra được rồi nhưng khi Retor lai thì toàn báo lỗi đang connection đến csdl ko thể Retor nhưng nếu Disconnection đi thì lại ko thể gửi lệnh retor xuống csdl được ai đã từng làm cái này rồi thì chỉ mình với thank rất nhiều
cụ thể là code của mình như sau:
connect_h(); // kết nối đến csdl
cmd = new SqlCommand("RESTORE DATABASE QLRapChieuPhim FROM DISK = N'" + str + "' WITH NORECOVERY;", Con);
cmd.ExecuteNonQuery();
DisConnect_h(); // ngắt kết nối đến csdl

str: là đường dẫn đến file retor
Con : là biến Sqlconnection kết nối tới csdl

P/s: mình đã tìm và hỏi rất nhiều rồi nên đừng bắt mình google nữa: