Mình đang viết 1 ứng dụng show hình ảnh thu đc từ Webcam usb kết nối tới KIT friendlyARM.
Chương trình mình viết bằng C++ trên công cụ Qt Creator (Ubuntu 11.10) với OpenCV.Mình đã build thành công cho KIT ARM rồi nhưng khi mình nhúng xuống KIT thì nó chỉ hiện đc ra cái giao diện mà ko kết nối đc USB Webcam.
Trong hàm mainwindow.cpp mình có dùng code sau để kết nối tới usb webcam.Các bạn xem mình viết thế này ổn chưa
Code:
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include "cv.h"
#include "highgui.h"
#include "cvaux.h"
#include <QtCore/QTimer>
#include <QMessageBox>

//#include <stdio.h>
//#include <sys/types.h>
//#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
//#include <unistd.h>
//#include <string.h>
//#include <errno.h>

using namespace cv;
using namespace std;


MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);
  int fdv=0;
  int tmp=0;
  fdv=open("/dev/video0",O_RDWR);

  VideoCapture capture(0);
  if(capture.isOpened())
    QMessageBox::information(this,tr("phan mem co van de"),tr("Loi!!!"));

  //_capture = cvCaptureFromCAM(0);
  //_capture = cvCreateCameraCapture(CV_CAP_ANY);  replace
  _timer = new QTimer(this);
  connect(_timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(on_actionCapture_triggered()));
    _timer->start(10);
  }

......
+Mình băn khoăn là trong cái hệ điều hành Qtopia:/dev/ có mấy cái video0,video2,video14,... rồi thì có cần cài thêm cái Driver gì đó nó để nó nhận diện dc Webcam usb ko vả lại lúc vào Qtopia thì mình cũng đã thu đc hình ảnh từ Webcam khi chạy ứng dụng có sẵn ( USB Camera ) trong hệ điều hành này rồi.
Nhưng bây giờ mình chỉnh lại Startup ko cho nó Load vào Qtopia nữa mà thay vào đó mình cho nó chạy tới cái ứng dụng mà mình đã chạy( Các thư viện Opencv,arm-linux-g++,...đã đc mình copy xuống kit đầy đủ rồi)