Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Xử lý stack trong lập trình Visual C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Talking Xử lý stack trong lập trình Visual C++

  Anh em xem hộ con nay của mình viết stack sao khi test với popStack toàn ra kết quả sai

  Header File : stdafx.h
  Visual C++ Code:
  1.  
  2. #pragma once
  3.  
  4. #define WIN32_LEAN_AND_MEAN     // Exclude rarely-used stuff from Windows headers
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <tchar.h>
  7.  
  8. typedef struct node
  9. {
  10.     void* dataPtr;
  11.     struct node* link;
  12. } STACK_NODE;
  13.  
  14. typedef struct
  15. {
  16.     int count;
  17.     STACK_NODE* top;
  18. } STACK;
  19.  
  20. void showMenu(void);
  21.  
  22. STACK* createStack(void);
  23. bool pushStack(STACK* stack, void* dataInPtr);
  24. void* popStack(STACK* stack);
  25. void* stackTop(STACK* stack);
  26. bool emptyStack(STACK* stack);
  27. bool fullStack(STACK* stack);
  28. int stackCount(STACK* stack);
  29. STACK* destroyStack(STACK* stack);

  Cấu trúc header File : stdafx.cpp
  Visual C++ Code:
  1.  
  2.  
  3. #include "stdafx.h"
  4. #include <malloc.h>
  5. #include <stdio.h>
  6. // createStack()
  7. STACK* createStack(void)
  8. {
  9.     STACK* stack;
  10.  
  11.     stack = (STACK*)malloc(sizeof(STACK));
  12.     if(stack)
  13.     {
  14.         stack->count=0;
  15.         stack->top=NULL;
  16.     }
  17.     return stack;
  18. }
  19.  
  20. // pushStack
  21. bool pushStack(STACK* stack, void* dataInPtr)
  22. {
  23.     STACK_NODE* newPtr;
  24.     newPtr = (STACK_NODE*)malloc(sizeof(STACK_NODE));
  25.     if(!newPtr)
  26.         return false;
  27.    
  28.     newPtr->dataPtr=dataInPtr;
  29.     newPtr->link=stack->top;
  30.     stack->top=newPtr;
  31.  
  32.     (stack->count)++;
  33.     return true;
  34. }
  35.  
  36. // popStack
  37. void* popStack(STACK* stack)
  38. {
  39.     void* dataOutPtr;
  40.     STACK_NODE* temp;
  41.  
  42.     if(stack->count==0)
  43.         dataOutPtr=NULL;
  44.     else
  45.     {
  46.         temp=stack->top;
  47.         dataOutPtr=stack->top->dataPtr;
  48.         stack->top=stack->top->link;
  49.         free(temp);
  50.         (stack->count)--;
  51.     }
  52.     return dataOutPtr;
  53. }
  54.  
  55. // stackTop
  56. void* stackTop(STACK* stack)
  57. {
  58.     if(stack->count==0)
  59.         return NULL;
  60.     else return stack->top->dataPtr;
  61. }
  62.  
  63. // emptyStack
  64. bool emptyStack(STACK* stack)
  65. {
  66.     return (stack->count==0);
  67. }
  68.  
  69. // fullStack
  70. bool fullStack(STACK* stack)
  71. {
  72.     STACK_NODE* temp;
  73.  
  74.     if((temp=(STACK_NODE*)malloc(sizeof(*(stack->top)))))
  75.     {
  76.         free(temp);
  77.         return false;
  78.     }
  79.    
  80.     return true;
  81. }
  82.  
  83. // stackCount
  84. int stackCount(STACK* stack)
  85. {
  86.     return stack->count;
  87. }
  88.  
  89. // destroyStack
  90. STACK* destroyStack(STACK* stack)
  91. {
  92.     STACK_NODE* temp;
  93.  
  94.     if(stack)
  95.     {
  96.         while(stack->top!=NULL)
  97.         {
  98.             free(stack->top->dataPtr);
  99.  
  100.             temp=stack->top;
  101.             stack->top=stack->top->link;
  102.             free(temp);
  103.         }
  104.  
  105.         free(stack);
  106.     }
  107.  
  108.     return NULL;
  109. }
  110.  
  111. // showMenu(void)
  112. void showMenu(void)
  113. {
  114.     printf("================STACK MENU================\n");
  115.     printf(" A. Push data into stack\n");
  116.     printf(" B. Pop and print data\n");
  117.     printf(" C. Print data at top of stack\n");
  118.     printf(" D. Print entire stack ( top of base )\n");
  119.     printf(" E. Print stack status : Empty\n");
  120.     printf(" F. Print stack status : Full\n");
  121.     printf(" G. Print number of elements in stack\n");
  122.     printf(" H. Destroy stack and quit\n");
  123.     printf("==========================================\n");
  124. }

  Main File : Stack_Application.cpp
  Visual C++ Code:
  1. // Stack_Application.cpp : Defines the entry point for the console application.
  2. //
  3.  
  4. /* Preprocessor */
  5. #include <stdio.h>
  6. #include "stdafx.h"
  7. #include <malloc.h>
  8. #include <conio.h>
  9.  
  10. /* Main() Unicode */
  11. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  12. {
  13.     /* Variables Declaration */
  14.     int* dataPtr;
  15.     char key=NULL;
  16.     int inNum, cntStack;
  17.     STACK* stack;
  18.  
  19.     stack=createStack(); // Create Stack First
  20.    
  21.     showMenu(); // Show Menu
  22.  
  23.     do {
  24.     /* Get Input Command */
  25.     printf("->Enter command :");
  26.     key = _getch();
  27.    
  28.     switch(key)
  29.     {
  30.         /* Push Data Into Stack */
  31.         case 'a':
  32.         case 'A': // fine
  33.             printf("\nCommand<A> ");
  34.             printf("::Input data <integer> : ");
  35.             scanf_s("%d",&inNum);
  36.             dataPtr = &inNum;
  37.             if (!pushStack(stack,dataPtr))
  38.                 printf("::Out of memory ! \n");
  39.             break;
  40.         /* Pop Data Out Of Stack */
  41.         case 'b':
  42.         case 'B':
  43.             printf("\nCommand<B> ");
  44.             dataPtr = (int*)popStack(stack);
  45.             if ( dataPtr != NULL )
  46.                 printf("::Output data : %d\n",*dataPtr);
  47.             else printf("::Data Empty .\n");
  48.  
  49.             break;
  50.         /* Get Top Of The Stack */
  51.         case 'c':
  52.         case 'C':
  53.             printf("\nCommand<C> ");
  54.             if ((dataPtr = (int*)stackTop(stack)) != NULL )
  55.                 printf("::Top data : %d\n", *dataPtr);
  56.             else printf("::No such a data ! \n");
  57.             break;
  58.         /* Get Entire Data From Stack */
  59.         case 'd':
  60.         case 'D':
  61.             printf("\nCommand<D> ");
  62.             dataPtr = (int*)popStack(stack);
  63.             if ( dataPtr == NULL )
  64.                 printf("::No data .");
  65.             else {
  66.                 printf("::Entire data :");
  67.                 while ( dataPtr != NULL )
  68.                     {
  69.                     printf(" %d",*dataPtr);
  70.                     dataPtr = (int*)popStack(stack);
  71.                     }
  72.                 printf("\n");
  73.                 }
  74.             break;
  75.         /* Check Empty Stack */
  76.         case 'e':
  77.         case 'E': // fine
  78.             printf("\nCommand<E> ");
  79.             if(emptyStack(stack))
  80.                 printf("::Stack Status : Empty\n");
  81.             else printf("::Stack Status : No empty .\n");
  82.             break;
  83.         /* Check Empty Stack */
  84.         case 'f':
  85.         case 'F': // fine
  86.             printf("\nCommand<F> ");
  87.             if(fullStack(stack))
  88.                 printf("::Stack Status : Full\n");
  89.             else printf("::Stack Status : No Full .\n");
  90.             break;
  91.         /* Check Number Of Elements In Stack */
  92.         case 'g':
  93.         case 'G': // fine
  94.             printf("\nCommand<G> ");
  95.             cntStack = stackCount(stack);
  96.             printf("::Elements in stack : %d\n",cntStack);
  97.             break;
  98.         /* Destroy Stack */
  99.         case 'h':
  100.         case 'H': // fine
  101.             printf("\nCommand<H> ");
  102.             printf("\n");
  103.             destroyStack(stack);
  104.             break;
  105.        
  106.         default : // fine
  107.             printf("\nInvalid Command ! Please Input Command Again...");
  108.             break;
  109.         }  
  110.  
  111.     } while ( key != 'h' && key != 'H');
  112.  
  113.     return 0;
  114. }

  Bài này pete viết để thể hiện ứng dụng của stack qua các hàm thôi.
  Mọi người check xem khi mình test cứ qua hàm popStack nó đưa ra mỗi giá trị Top còn giá trị sau kô ra.
  Còn Cái in ra giá trị toàn stack ngoài cách pop ra còn có cách nào hay hơn ko ?
  Bài này viết trên môi trường VC++ 2k5 Pro .
  Có gì mọi người vào góp ý cho vui !
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Bài viết
  121

  Đề nghị muốn test phải viết mục đích các hàm của cậu là gì ?
  Ý nghĩa các tham số truyền vào. Và giá trị ra là gì? ý nghĩa của giá trị đầu ra.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi shinichi_haha : 09-04-2007 lúc 08:39 PM.

  OoShinHaoO

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  75

  Visual C++ Code:
  1. //This is a new version of pushStack
  2. bool pushStack(STACK* stack, void* dataInPtr)
  3. {
  4.     STACK_NODE* newPtr;
  5.     newPtr = (STACK_NODE*)malloc(sizeof(STACK_NODE));
  6.  
  7.     if(!newPtr)
  8.         return false;
  9.        
  10.     int newData = *((int*) dataInPtr); //We assume that dataInPtr points to an integer number
  11.     newPtr->dataPtr = malloc(sizeof(int)); //Make a new room for storing this number's value
  12.                                            //(NOT STORE ITS ADDRESS AS YOUR PREVIOUS VERSION
  13.                                            //THROUGH A POINTER ASSIGNMENT)
  14.     *((int*)(newPtr->dataPtr)) = newData; //Saving value...
  15.      
  16.     newPtr->link=stack->top;
  17.     stack->top=newPtr;
  18.  
  19.     (stack->count)++;
  20.     return true;
  21. }

  You wrote:
  Mọi người check xem khi mình test cứ qua hàm popStack nó đưa ra mỗi giá trị Top còn giá trị sau kô ra.

  This concerning with your source code:
  Visual C++ Code:
  1. ...
  2. int *dataPtr;
  3. int inNum;
  4. ...
  5. /* Push Data Into Stack */
  6.         case 'a':
  7.         case 'A': // fine
  8.             printf("\nCommand<A> ");
  9.             printf("::Input data <integer> : ");
  10.             scanf("%d",&inNum);
  11.             dataPtr = &inNum; //dataPtr always points to inNum.
  12.            
  13.             if (!pushStack(stack,dataPtr))
  14.             //This will make a new node in stack, but node->dataPtr                      
  15.             //will points to inNum's address only because you doesn't allocate
  16.             //memory for storing the new value of inNum. The assignment
  17.             //"node->dataPtr = dataPtr" means "let node->dataPtr & dataPtr point
  18.             //"to the same variable" not "let node->dataPtr handle a COPY of data which
  19.             //"dataPtr holds".
  20.                                            
  21.                 printf("::Out of memory ! \n");
  22.             break;
  23.             //Now, every node->dataPtr in your stack points to inNum
  24.             //so there is only one choice for your popStack.
  25.             //That's why you can not retrieve another value as you expect
  26.             //and values displayed on screen are the lastest value of inNum

  In addition, I think you should modify the file stdafx.h as below:

  Visual C++ Code:
  1. #pragma once
  2. #ifndef _STDAFX_INCLUDED
  3. #define _STDAFX_INCLUDED
  4. #define WIN32_LEAN_AND_MEAN     // Exclude rarely-used stuff from Windows headers
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <tchar.h>
  7. #include <malloc.h>
  8. #include <conio.h>
  9. ...
  10. #endif

  This will allow you to save many keystrokes because you have to type "#include stdafx.h" only in stdafx.cpp & stack_application.cpp. Thus including other header files is unnecessary.

  Visual C++ Code:
  1. //stack_appilcation.cpp
  2. #include "stdafx.h"
  3. //nothing changed

  and

  Visual C++ Code:
  1. //stdafx.cpp
  2. #include "stdafx.h"
  3. //nothing changed, except your pushStack function

  Refer to C++ STL and Boost::any if you want to store anything in a container (instead of using void pointer).
  Have fun!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ilovecplusplus : 10-04-2007 lúc 04:54 AM.
  Our dreams are young and we both know they take us where we want to go...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Thanks...I corrected it ^^
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ copy noi dung tu stack S sang stack D
  Gửi bởi thaodn_chuprong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 18-10-2012, 11:45 PM
 2. Cấu trúc dữ liệu Chuyển các phần tử từ stack này sang stack kia như thế nào?
  Gửi bởi rukawa1184 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 06-12-2011, 06:52 PM
 3. Stack, ngăn xếp - Thiết lập và ứng dụng stack trong C
  Gửi bởi PoPoPoPo trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 15-11-2010, 11:24 PM
 4. Stack trên C | Lỗi khó hiểu trong Stack
  Gửi bởi tom3cang trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-05-2009, 11:09 PM
 5. Code về stack | Chuyển hệ số 10 sang 2 dùng stack
  Gửi bởi ahappyboy89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 17-04-2009, 09:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn