Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<malloc.h>
typedef struct tieutien
{
 char thu[10];
 float tienan;
 float tienxx;    
}tt;

FILE *f;
tt *p;
int i,j,n=0;
void nhap()
  {
      char ch;
  f=fopen("duocdi.txt","wb");
    if(f==NULL)
     {
     printf("Loi mo tep roi.");    
     exit(1);
     } 
  do{
  p= (tt *)realloc(p,(n+1)*sizeof(tt));
  printf("\nThu: "); fflush(stdin);
  gets(p[n].thu);
  printf("\nTien an: ");
  scanf("%f",&p[n].tienan);
  printf("\nTien xang xe: ");
  scanf("%f",&p[n].tienxx);    
  fwrite(&p[n],sizeof(tt),1,f);
  n=n+1;
  printf("\nBan muon nhap tiep khong? (c:k)");
  ch=getche();
  }while (ch=='c'||ch=='C');
  fclose(f);
  }

void hienthi()
  {

  f=fopen("duocdi.txt","rb");
    if(f==NULL)
     {
     printf("Loi mo tep roi.");    
     exit(1);
     } 
  
   p=(tt *)realloc(p,(n+1)*sizeof(tt));
   printf("Hien thi: ");
   for(i=0;i<=n;i++)
    {
    fread(&p[n],sizeof(tt),1,f);
    printf("\nThu:%s ",p[n].thu);
  printf("\nTien an: %2.1f",p[n].tienan);
  printf("\nTien xang xe:%2.1f ",p[n].tienxx);
    }
      fclose(f);
  }
main()
{
while(1)
 {
   char ch;
  printf("\nPHIM LUA CHON\n");
  printf("\n1. Nhap moi");
  //printf("\n2. Them");
  printf("\n3. Hien thi.");
  printf("\n0. Thoat.");
  ch=getche();
  switch (ch)
  {
  case '1': nhap(); break;
  case '3':hienthi(); break;   
  }
} 
getch();   
}

Các bạn cho mình nhận xét về đoạn code này và cho mình hỏi tại sao biến n không tăng giá trị?