bài toán như thế này , viết chương trình tách 1mãng số nguyên thành 2 mảng a và b sau cho kết quả mãng a chứa toàn bộ số lẻ tăng dần , mảng b chưa toàn bộ số chẵn giảm dần , ko dùng hàm sắp xếp, thanks anh em giúp đỡ dùm