Đây là bài tập kiểm tra tính đối xứng. Ở đây mình viết ra 2 trường hợp.
Ở trường hợp 1:khi cho số phần tử cần nhập xong thì bắt đầu nhập từng phần tử. Ở đây nó luôn bỏ qua phần tử đầu tiên.
Còn trường hợp thứ 2 lại ko.
Các bạn giải thích cho mình vs??
1.Sử dụng Scanner
Code:
import java.util.*;
import java.io.*;
public class Demo1{
	public static void main(String[] args) throws Exception{
		Scanner scan=new Scanner(System.in);
		Palindrom palindrom= new Palindrom();
		String[] str=new String[20];
		System.out.println("So phan tu can nhap");
		int n;
		n=scan.nextInt();
		for(int i=0;i<n;i++){
			System.out.println("Phan tu " +(i+1));
			str[i]=scan.nextLine();
		}
		for(int i=0;i<n;i++){
		if(palindrom.test(str[i])==true) System.out.print(str[i]);
		}
	}
}
class Palindrom{
	public boolean test(String a){
			boolean k=true;
			for(int i=0;i<(int)a.length()/2;i++){
				if(!a.substring(i,i+1).equals(a.substring(a.length()-i-1,a.length()-i))){ 
							k=false;
							break;
							}
				k=true;
			}
			return k;
	}
}
2. Sử dụng BufferReader
Code:
import java.util.*;
import java.io.*;
public class BT201{
	public static void main(String[] args) throws Exception{
		BufferedReader input=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		Scanner scan=new Scanner(System.in);
		Palindrom palindrom= new Palindrom();
		String[] str=new String[20];
		System.out.println("So phan tu can nhap");
		int n;
		n=scan.nextInt();
		for(int i=0;i<n;i++){
			System.out.println("Phan tu " +(i+1));
			str[i]=input.readLine();
		}
		for(int i=0;i<n;i++){
		if(palindrom.test(str[i])==true) System.out.print(str[i]);
		}
	}
}
class Palindrom{
	public boolean test(String a){
			boolean k=true;
			for(int i=0;i<(int)a.length()/2;i++){
				if(!a.substring(i,i+1).equals(a.substring(a.length()-i-1,a.length()-i))){ 
							k=false;
							break;
							}
				k=true;
			}
			return k;
	}
}