MỌi người xem hộ minh với

Xác định số lượng phần tử tối đa của một mảng số thực mà bạn có thể cấp phát động trên máy

Code c nha mọi người
thanks>