Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Xóa một phần tử trong danh sách liên kết kép (DoublyLinkedList)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  Số 22 Ngõ 125 Thanh Xuân Hà Nội
  Bài viết
  10

  Unhappy Xóa một phần tử trong danh sách liên kết kép (DoublyLinkedList)

  Mình làm một danh sách liên kết kép gồm các phương thức sau đây:
  +> Thêm một phần tử vào cuối danh sách
  +> Xóa một phần tử trong danh sách
  +> Duyệt danh sách
  Thắc mắc:
  Giờ mình chèn một danh sách 3; 4; 5; 7 và xóa đi phần tử 4. Kết quả là sau khi duyệt danh sách còn lại là 5; 7
  Và đây là code mong các bạn chỉ giúp mình. Mình cảm ơn ạ!
  file DoublyLinkedList.h
  C++ Code:
  1. #ifndef DoublyLinkedList_H
  2. #define DoublyLinkedList_H
  3. #include <iostream>
  4. using namespace std;
  5. template <class T>
  6. struct Node{
  7.     T info;
  8.     Node *next;
  9.     Node *prev;
  10. };
  11. template <class T>
  12. class DLL
  13. {
  14. private:
  15.     Node<T> *head;
  16.     Node<T> *tail;
  17. public:
  18.     DLL();
  19.     DLL(const DLL<T> &);//cau tu sao chep
  20.     void ChenMotPhanTu(T _val);
  21.     void DuyetDanhSach();
  22.     void XoaPhanTu(T );
  23. };
  24. template <class T>
  25. DLL<T>::DLL()
  26. {
  27.     head = NULL;
  28.     tail = NULL;
  29. }
  30. //
  31. template <class T>
  32. void DLL<T>::ChenMotPhanTu(T _val)
  33. {
  34.     Node<T> *tmp = new Node<T>;
  35.     tmp->info = _val;
  36.     Node<T> *p = head;
  37.     //neu danh sach rong
  38.     if(head == NULL)
  39.     {
  40.         head = tail = tmp;
  41.         tmp->next = NULL;
  42.         tmp->prev = NULL;
  43.     }
  44.     else
  45.     {
  46.         /*while(p!=NULL)
  47.         {
  48.             p = p->next;
  49.         }
  50.         p->next = tmp;
  51.         tmp->prev = tail;
  52.         tail = tmp;*/
  53.         tail->next = tmp;
  54.         tmp->next = NULL;//dieu nay hok can thiet
  55.         tail = tmp;
  56.     }
  57. }
  58. //Duyet danh sach
  59. template <class T>
  60. void DLL<T>::DuyetDanhSach()
  61. {
  62.     Node<T> *tmp = head;
  63.     while(tmp)
  64.     {
  65.         cout<<tmp->info<<";";
  66.         tmp = tmp->next;
  67.     }
  68. }
  69. //xoa mot phan tu trong danh sach
  70. template <class T>
  71. void DLL<T>::XoaPhanTu(T _val)
  72. {
  73.     //duyet tu dau danh sach cho den
  74.     Node<T> *tmp = head;
  75.     while(tmp && tmp->info!= _val)
  76.     {
  77.         tmp = tmp->next;
  78.     }
  79.     //lay Node hien tai ra va xu ly
  80.  
  81.     if(tmp)
  82.     {
  83.         //neu dang o dau
  84.         if(tmp->next)
  85.         {
  86.             tmp->next->prev = tmp->prev;
  87.             head = tmp->next;
  88.         }
  89.         //cuoi danh sach
  90.         else if(tmp->prev)
  91.         {
  92.             tmp->prev->next = tmp->next;
  93.             tail = tmp->prev;
  94.         }
  95.         else if(tmp->next && tmp->prev)
  96.         {
  97.             tmp->prev->next = tmp->next;
  98.             tmp->next->prev = tmp->prev;
  99.         }
  100.         delete tmp;
  101.     }
  102. }
  103. #endif
  file main.cpp
  C++ Code:
  1. #include "DoublyLinkedList.h"
  2. #include <iostream>
  3. using namespace std;
  4. int main()
  5. {
  6.     DLL<int> a;
  7.     a.ChenMotPhanTu(3);
  8.     a.ChenMotPhanTu(4);
  9.     a.ChenMotPhanTu(5);
  10.     a.ChenMotPhanTu(7);
  11.     //
  12.     a.XoaPhanTu(4);
  13.  
  14.     a.DuyetDanhSach();
  15.     return 0;
  16. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  37

  Sửa sai trong hàm insert + hàm delete rồi nhá

  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  using namespace std;
  template <class T>
  struct Node{
      
  T info;
      
  Node *next;
      
  Node *prev;
  };
  template <class T>
  class 
  DLL
  {
  private:
      
  Node<T> *head;
      
  Node<T> *tail;
  public:
      
  DLL();
      
  DLL(const DLL<T> &);//cau tu sao chep
      
  void ChenMotPhanTu(T _val);
      
  void DuyetDanhSach();
      
  void XoaPhanTu();
  };
  template <class T>
  DLL<T>::DLL()
  {
      
  head NULL;
      
  tail NULL;
  }
  //
  template <class T>
  void DLL<T>::ChenMotPhanTu(T _val)
  {
      
  Node<T> *tmp = new Node<T>;
      
  tmp->info _val;
      
  Node<T> *head;
      
  //neu danh sach rong
      
  if(head == NULL)
      {
          
  head tail tmp;
          
  tmp->next NULL;
          
  tmp->prev NULL;
      }
      else
      {
          
  /*while(p!=NULL)
          {
              p = p->next;
          }
          p->next = tmp;
          tmp->prev = tail;
          tail = tmp;*/
          
  tail->next tmp;
          
  tmp->next NULL;
      
  tmp->prev tail;   // Cần cập nhật lại node trước của node hiện tại
          
  tail tmp;
      }
  }
  //Duyet danh sach
  template <class T>
  void DLL<T>::DuyetDanhSach()
  {
      
  Node<T> *tmp head;
      while(
  tmp)
      {
          
  cout<<tmp->info<<";";
          
  tmp tmp->next;
      }
  }
  //xoa mot phan tu trong danh sach
  template <class T>
  void DLL<T>::XoaPhanTu(T _val)
  {
      
  //duyet tu dau danh sach cho den
      
  Node<T> *tmp head;
      while(
  tmp && tmp->info!= _val)
      {
          
  tmp tmp->next;
      }
      
  //lay Node hien tai ra va xu ly

      
  if(tmp)
      {
          
  //nếu là node đầu
          
  if(tmp == head)
          {
              
  tmp->next->prev NULL// cập nhật lại node sau nó có prev là NULL (nó là tmp)
              
  head tmp->next// cập nhật lại head là node sau nó
          
  }
          
  // nếu là node cuối
          
  else 

              if(
  tmp == tail)
              {
                  
  tmp->prev->next NULL;   // cập nhật lại node trước nó có next là null
                  
  tail tmp->prev// cập nhật lại tail là node trước nó
              
  }
          
  //nếu k fải node cuối
              
  else
              {
                  
  tmp->next->prev tmp->prev;  // node trước nó có next trỏ đến node sau nó
                  
  tmp->prev->next tmp->next// node sau nó có prev trỏ đến node trước nó
              
  }
          
  delete tmp;
      }
  }

  int main()
  {
      
  DLL<inta;
      
  a.ChenMotPhanTu(3);
      
  a.ChenMotPhanTu(4);
      
  a.ChenMotPhanTu(5);
      
  a.ChenMotPhanTu(7);
      
  //
      //a.DuyetDanhSach();
      
  a.XoaPhanTu(4);

      
  a.DuyetDanhSach();
      
  getch();
      return 
  0;


 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  Số 22 Ngõ 125 Thanh Xuân Hà Nội
  Bài viết
  10

  Xin cảm ơn bạn. Mình mới học CTDL nếu không sự giúp đỡ của bạn chắc phải mất vài ngày. Chúc bạn khỏe và sớm thành công trên con đường lập trình. Thanks so much !

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  2

  Bạn quản lý vùng nhớ chưa tốt. mình sửa lại 1 chút trong hàm xóa.
  C++ Code:
  1. template <class T>
  2. void DLL<T>::XoaPhanTu(T _val)
  3. {
  4.     Node<T> *tmp = head;
  5.     while(tmp && tmp->info!= _val)
  6.     {
  7.         tmp = tmp->next;
  8.     }
  9.     if(tmp)
  10.     {
  11.         //if tmp is first
  12.         if(tmp == head)
  13.         {
  14.             head = head->next;
  15.             head->prev = NULL;
  16.             delete tmp;
  17.         }
  18.         else
  19.             if(tmp == tail)
  20.             {
  21.                 tail = tail->prev;
  22.                 tail->next = NULL;
  23.                 delete tmp;
  24.             }
  25.             else
  26.             {
  27.                 tmp->next->prev = tmp->prev;  
  28.                 tmp->prev->next = tmp->next;
  29.                 delete tmp;
  30.             }
  31.         delete tmp;
  32.     }
  33. }

Các đề tài tương tự

 1. xóa 1 phần tử có giá trị x trong danh sách liên kết
  Gửi bởi stingblue trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 13-07-2011, 12:54 PM
 2. Sử dụng danh sách liên kết để thêm, xóa phần tử trong mảng
  Gửi bởi pnst_1811 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 18-04-2011, 08:18 PM
 3. Cách viết hàm xóa các phần tử được chỉ định trong danh sách liên kết
  Gửi bởi xmale trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 29-12-2010, 03:05 PM
 4. Bài tập C Xóa một phần tử trong danh sách liên kết
  Gửi bởi without_you trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 26-04-2010, 10:48 PM
 5. xóa 1 phần tử có khóa k trong danh sách liên kết đơn
  Gửi bởi longhcmus trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 23-04-2010, 09:39 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn