Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: sort dùng Icomparer | Sắp xếp dùng Icomparer trên C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  149

  Mặc định sort dùng Icomparer | Sắp xếp dùng Icomparer trên C#?

  hàm sort này có vấn đề gì mà hok có chạy nhỉ, ai trả lời giùm mình với:

  l.Sort();//khong chay <---------------day ne tai sao nhi------------  PHP Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  using System.Collections;
  namespace 
  Compare_2_
  {
      class 
  oto:IComparer
      
  {
          private 
  string ten;

          public 
  string Ten
          
  {
              
  get { return ten; }
              
  set ten value; }
          }
          private 
  int km;

          public 
  int Km
          
  {
              
  get { return km; }
              
  set km value; }
          }
          public 
  oto(string tint k)
          {
              
  Ten t;
              
  Km k;

          }
          public 
  void xuat()
          {
              
  Console.WriteLine("Ten :" Ten.PadRight(10' ') + " , km da chay : " Km.ToString());

          }
          public 
  override string ToString()
          {
              return 
  "Ten :" Ten.PadRight(10' ') + " , km da chay : " Km.ToString();
          }
          public 
  int Compare(object aobject b)
          {
              
  oto l = (oto)a;
              
  oto r = (oto)b;
              if (
  string.Compare(l.Tenr.Tentrue) == 1)
                  return 
  1;
              if (
  string.Compare(l.Tenr.Tentrue) == 0)
                  return 
  0;
              return -
  1;
          }
      
      }
      class 
  Program
      
  {
          static 
  void Main(string[] args)
          {
      
              
  ArrayList l = new ArrayList();
              
  l.Add(new oto("jupiter"500));
              
  l.Add(new oto("suzuko"340));
              
  l.Add(new oto("bamomo"50));
              
  l.Add(new oto("xmen"540));

              
  Console.WriteLine("truoc khi sort");
              for (
  int i 0l.Counti++)
              {
                  
  Console.WriteLine(l[i].ToString());
              }


              
  Console.WriteLine("saukhi sort");
              
  l.Sort();//khong chay                <---------------day ne tai sao nhi------------
              
  for (int i 0l.Counti++)
              {
                  
  Console.WriteLine(l[i].ToString());
              }
              
  Console.ReadLine();

          }
      }

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi angeltrongminh : 22-04-2009 lúc 09:38 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  149

  sao lâu vậy nhỉ. hok thấy bác nào giúp để thank cái

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  PHP Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  using System.Collections;
  namespace 
  Compare_2_
  {
      public class 
  oto IComparable
      
  {
          private 
  string ten;

          public 
  string Ten
          
  {
              
  get { return ten; }
              
  set ten value; }
          }
          private 
  int km;

          public 
  int Km
          
  {
              
  get { return km; }
              
  set km value; }
          }
          public 
  oto(string tint k)
          {
              
  Ten t;
              
  Km k;

          }
          public 
  void xuat()
          {
              
  Console.WriteLine("Ten :" Ten.PadRight(10' ') + " , km da chay : " Km.ToString());

          }
          public 
  override string ToString()
          {
              return 
  "Ten :" Ten.PadRight(10' ') + " , km da chay : " Km.ToString();
          }
          
  //public int Compare( object b)
          //{
              
          
          //}


          #region IComparable Members

          
  public int CompareTo(object obj)
          {
              
  oto r obj as oto;
              
              if (
  string.Compare(this.Tenr.Tentrue) == 1)
                  return 
  1;
              if (
  string.Compare(this.Tenr.Tentrue) == 0)
                  return 
  0;
              return -
  1;
          }

          
  #endregion
      
  }
      class 
  Program
      
  {
          static 
  void Main(string[] args)
          {

              
  ArrayList l = new ArrayList();
              
  l.Add(new oto("jupiter"500));
              
  l.Add(new oto("suzuko"340));
              
  l.Add(new oto("bamomo"50));
              
  l.Add(new oto("xmen"540));

              
  Console.WriteLine("truoc khi sort");
              for (
  int i 0l.Counti++)
              {
                  
  Console.WriteLine(l[i].ToString());
              }


              
  Console.WriteLine("saukhi sort");
              
  l.Sort();//khong chay                <---------------day ne tai sao nhi------------
              
  for (int i 0l.Counti++)
              {
                  
  Console.WriteLine(l[i].ToString());
              }
              
  Console.ReadLine();

          }
      }

  arraylist cần object của nó kế thừa từ IComparable chứ hok phải IComparer , bạn nhầm rồi

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  149

  thank nhưng mình muốn sài


  PHP Code:
     public int Compare(object aobject b)
          {
              
  oto l = (oto)a;
              
  oto r = (oto)b;
              if (
  string.Compare(l.Tenr.Tentrue) == 1)
                  return 
  1;
              if (
  string.Compare(l.Tenr.Tentrue) == 0)
                  return 
  0;
              return -
  1;
          } 
  thì sao nhỉ. tại thầy trên lớp làm được mình nhìn qua về làm lại thôi.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  199

  Muốn dùng comparer thì gọi l.Sort(MyComparer);
  trong đó MyComparer là instance của 1 lớp hiện thực giao diện IComparer (do bạn tự định nghĩa) và hiện thực method int Compare (Object x, Object y), ví dụ như oto của bạn chẳng hạn.
  l.Sort(new oto("jupiter", 500));

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  1

  Mặc định sort dùng Icomparer | Sắp xếp dùng Icomparer trên C#?

  Vậy các bạn cho mình hỏi thêm là, muốn sử dụng IComparable để xắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau thì thế nào?
  VD: ưu tiên xắp xếp theo tên rồi đến họ, sau đó là xắp xếp đến điểm

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  48

  Mình có code theo ý bạn mún đây.Mình cũng vừa làm xong bài này sắp xếp ưu tiên theo tên đến họ và tên đệm.
  PHP Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Collections;

  namespace 
  ConsoleApplication1
  {
      class 
  Program
      
  {
          public class 
  SINHVIEN IComparable
          
  {
              public static 
  int SoSanh(string sv1string sv2)
              {
                  return 
  sv1.CompareTo(sv2);
              }
              public 
  int CompareTo(object student)
              {
                  
  SINHVIEN sv student as SINHVIEN;
                  if (
  DIEMTRUNGBINH sv.DIEMTRUNGBINH)
                      return 
  1;
                  else if (
  DIEMTRUNGBINH == sv.DIEMTRUNGBINH)
                      return 
  0;
                  else return -
  1;
              }
              private 
  string MSV;
              private 
  string HoTenSV;
              private 
  double DiemTB;
              private 
  string MASINHVIEN
              
  {
                  
  get { return MSV; }
                  
  set MSV value; }
              }

              public 
  string HOTEN
              
  {
                  
  get { return HoTenSV; }
                  
  set HoTenSV value; }
              }

              public 
  double DIEMTRUNGBINH
              
  {
                  
  get { return DiemTB; }
                  
  set DiemTB value; }
              }
              public 
  SINHVIEN() { }
              public 
  SINHVIEN(string astring bdouble c)
              {
                  
  this.MSV a;
                  
  this.HoTenSV b;
                  
  this.DiemTB c;
              }
              public 
  void Nhap()
              {
                  
  //Console.Write("Code Student: ");
                  //MSV = Console.ReadLine();
                  
  Console.Write("Fullname: ");
                  
  HoTenSV Convert.ToString(Console.ReadLine());
                  
  Console.Write("Diem Trung Binh:");
                  
  DiemTB Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
              }
              public 
  void Xuat()
              {
                  
  Console.WriteLine("HoTen:      " HOTEN.PadRight(20)+"DiemTB:     "+DIEMTRUNGBINH);
              }

              public class 
  newSinhVien IComparer
              
  {
                  public 
  int Compare(object sinhvien1object sinhvien2)
                  {
                      
  SINHVIEN sv1 sinhvien1 as SINHVIEN;
                      
  SINHVIEN sv2 sinhvien2 as SINHVIEN;
                      
  int kt 0;
                      
  string[] str1 sv1.HoTenSV.ToLower().Split(' ');
                      
  string[] str2 sv2.HoTenSV.ToLower().Split(' ');
                      
  kt SINHVIEN.SoSanh(str1[str1.Length 1], str2[str2.Length 1]);//so sanh theo ten
                      
  if (kt == 0)
                      {
                          
  kt SINHVIEN.SoSanh(str1[0], str2[0]);//so sanh theo ho
                      
  }
                      if (
  kt == 0)
                      {
                          
  string tam1 sv1.HoTenSV.Substring(str1[0].Length, (sv1.HoTenSV.Length str1[0].Length str1[str1.Length 1].Length 1)).Trim();
                          
  string tam2 sv2.HoTenSV.Substring(str2[0].Length, (sv2.HoTenSV.Length str2[0].Length str2[str2.Length 1].Length 1)).Trim();
                          
  kt SINHVIEN.SoSanh(tam1tam2);
                      }
                      return 
  kt;
                  }
              }
          }
          static 
  void Main(string[] args)
          {
              
  Console.Write("Bao Nhieu SV:");
              
  int n int.Parse(Console.ReadLine());
              
  ArrayList ArrList=new ArrayList();
              
  SINHVIEN[] SV = new SINHVIEN[n];
              for (
  int i 0ni++)
              {
                  
  SV[i] = new SINHVIEN();
                  
  Console.WriteLine("------");
                  
  Console.WriteLine("Student" + (1));
                  
  SV[i].Nhap();
                  
  ArrList.Add(SV[i]);
              }
              
  SINHVIEN.newSinhVien SS = new SINHVIEN.newSinhVien();
              
  ArrList.Sort(SS);
              
  Console.Clear();
              foreach (
  SINHVIEN asv in ArrList)
              {
                  
  asv.Xuat();
              }
              Array.
  Sort(SV);
              
  Console.WriteLine("3 SV co diem cao nhat.");
              for (
  int i n-3<ni++)
              {
                  
  SV[i].Xuat();
              }
              
  Console.Write("Hello LuanNguyen43!!!");
              
  Console.ReadLine();
          }
      }


 8. #8
  Ngày gia nhập
  06 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  48

  còn đây nữa sắp xếp theo tên,rồi đến điểm
  PHP Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  namespace 
  ConsoleApplication1
  {
      class 
  Program
      
  {
          public class 
  SINHVIEN:IComparable
          
  {
              public 
  int CompareTo(object student)
              {
                  
  SINHVIEN sv=student as SINHVIEN;
                  if (
  string.Compare(this.HoTenSV,sv.HoTenSV,true)==1)
                      return 
  1;
                   else if (
  string.Compare(this.HoTenSV,sv.HoTenSV,true)==0)
                   {
                       if (
  DIEMTRUNGBINH sv.DIEMTRUNGBINH)
                           return 
  1;
                       else if (
  DIEMTRUNGBINH == sv.DIEMTRUNGBINH)
                           return 
  0;
                       else return -
  1;
                   }
                    return -
  1;
              }
              private 
  string MSV;
              private 
  string HoTenSV;
              private 
  double DiemTB;
              public 
  string MASINHVIEN
              
  {
                  
  get { return MSV; }
                  
  set MSV value; }
              }

              public 
  string HOTEN
              
  {
                  
  get { return HoTenSV; }
                  
  set HoTenSV value; }
              }

              public 
  double DIEMTRUNGBINH
              
  {
                  
  get { return DiemTB; }
                  
  set DiemTB value; }
              }
              
  //sử dụng contructor có tham số va không có tham số nhằm khi khai báo đối
              //tượng có thể truyền tham số hay không.
              
  public SINHVIEN(){}
              public 
  SINHVIEN(string a,string b,double c)
              {
                  
  this.MSV a;
                  
  this.HoTenSV b;
                  
  this.DiemTB c;
              }
              public 
  void Nhap()
              {
                  
  Console.Write("Code Student: ");
                  
  MSV Console.ReadLine();
                  
  Console.Write("Fullname: ");
                  
  HoTenSV Convert.ToString(Console.ReadLine());
                  
  Console.Write("Diem Trung Binh:");
                  
  DiemTB Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
              }
              public 
  void Xuat()
              {
                  
  Console.WriteLine("             Code Student: " MASINHVIEN);
                  
  Console.WriteLine("             Fullname: " HOTEN);
                  
  Console.WriteLine("             DTB: " DIEMTRUNGBINH);
              }
          }
          static 
  void Main(string[] args)
          {
              
  Console.Write("Bao Nhieu SV:");
              
  int n int.Parse(Console.ReadLine());
              
  SINHVIEN[] SV = new SINHVIEN[n];
              for (
  int i 0<ni++)
              {
                  
  SV[i] = new SINHVIEN();
                  
  Console.WriteLine("------");
                  
  Console.WriteLine("Student" + (1));
                  
  SV[i].Nhap();
              }
              
  Console.Clear();
                Array.
  Sort(SV);
                
  Console.WriteLine("             ===ListStudent===");
              for (
  int i 0ni++)
              {
                  
  SV[i].Xuat();
                  
  Console.WriteLine("         **************************************");
              }
              
  Console.Write("             Hello LuanNguyen43!!!");
              
  Console.ReadLine();
          }
      }


Các đề tài tương tự

 1. Thuật toán C++ Ưu nhược điểm các kiểu sort Interchange sort, Selection sort, Insertion sort, Sharke sort , Quick sort, Heap sort
  Gửi bởi duythanhnguyen trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 23-09-2013, 01:16 AM
 2. Cách custom Icomparer cho SortedList. So sánh lỗi: Failed to compare two elements in the array?
  Gửi bởi linh_060 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-07-2012, 09:52 PM
 3. Lỗi khi sử dụng IComparer trên C#?
  Gửi bởi Vaanres trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 23-09-2010, 08:10 PM
 4. hỏi về giao diện Icomparer to
  Gửi bởi webshot trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 11-05-2010, 08:06 PM
 5. IComparable IComparer lỗi này là sao trời
  Gửi bởi angeltrongminh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 22-04-2009, 01:56 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn