Mới vọc windows API được 1 tuần.LÀm được 1 ứng dụng nhỏ là lấy ra được danh sách các file hoặc folder đang selected trong windows Exploer.Bây giờ gặp tình trạng là không lấy được những file hoặc Folder hoặc icodaddang được chọn trên Desktop.Có pro nào làm qua cái này rồi thì cho mình tham khảo với