Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Không update được dữ liệu từ gridview help me

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  0

  Mặc định Không update được dữ liệu từ gridview help me

  em mới tập tành c# làm cái gridview chay tren asp nhưng hok hỉu sao update no không lấy dữ liệu mới của textbox ma vẫn lấy dữ liệu ban đầu mặc dù trong Page_Load da co IsPostBack
  Dưới dây là code của em mong các bác giup với

  public partial class _Default : System.Web.UI.Page
  {
  public static SqlConnection connec = null;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  if (!IsPostBack) {
  filldata();
  }
  }

  private void filldata(){
  connec = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrin gs["ConnectionStrings"].ConnectionString);
  connec.Open();
  string st = "SELECT [MS_HoSoHM],[TenHMCon] FROM [HsQuanLyXD].[dbo].[tblHMCon]";
  SqlCommand com=new SqlCommand(st,connec);
  com.CommandType = CommandType.Text;
  SqlDataAdapter ap = new SqlDataAdapter();
  DataTable table=new DataTable() ;
  ap = new SqlDataAdapter(com);
  ap.Fill(table);
  ap.Dispose();
  GridView1.DataSource = table;
  GridView1.DataBind();
  connec.Close();
  }

  protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  }
  protected void editrow(object sender, GridViewEditEventArgs e)
  {
  GridView1.EditIndex =e.NewEditIndex;
  filldata();
  }

  protected void Cancelrow(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e) {
  GridView1.EditIndex = -1;
  filldata();
  }

  protected void updaterow(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
  {
  try
  {
  TextBox txt = (TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtten");
  connec = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrin gs["ConnectionStrings"].ConnectionString);
  string tx = "UPDATE [HsQuanLyXD].[dbo].[tblHMCon] SET [TenHMCon] = N'" + txt.Text + "' WHERE [MS_HoSoHM]='" + GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Values.ToString() + "'";
  connec.Open();
  SqlCommand comm = new SqlCommand(tx,connec );


  comm.ExecuteNonQuery();
  GridView1.EditIndex = -1;
  filldata();
  connec.Close();
  }
  catch (Exception ex) {
  Response.Redirect("WebForm1.aspx");
  }

  }

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  try
  {
  connec = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrin gs["ConnectionStrings"].ConnectionString);
  string tx = "UPDATE [HsQuanLyXD].[dbo].[tblHMCon] SET [TenHMCon] = N'" + TextBox2.Text + "' WHERE [MS_HoSoHM]='01'";
  connec.Open();
  SqlCommand comm = new SqlCommand(tx, connec);
  comm.Connection = connec;
  comm.CommandText = tx;

  //comm.Parameters.Add("[TenHMCon]",tx1);
  //comm.Parameters.Add("[MS_HoSoHM]",keys);
  // comm.CommandType = CommandType.Text;
  comm.ExecuteNonQuery();
  GridView1.EditIndex = -1;
  filldata();
  connec.Close();
  }
  catch (Exception ex)
  {

  }
  }
  }


  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication1._Default" %>

  <%@ Register assembly="obout_Window_NET" namespace="OboutInc.Window" tagprefix="owd" %>
  <%@ Register assembly="obout_Grid_NET" namespace="Obout.Grid" tagprefix="cc1" %>

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
  </head>
  <body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
  OnRowEditing="editrow" OnRowCancelingEdit="Cancelrow" OnRowUpdating="updaterow"
  CaptionAlign="Bottom" CellPadding="3" GridLines="None"
  Width="43%" BackColor="White" BorderColor="White" BorderWidth="2px"
  CellSpacing="1" DataKeyNames="MS_HoSoHM"
  onselectedindexchanged="GridView1_SelectedIndexCha nged">
  <FooterStyle BackColor="#C6C3C6" ForeColor="Black" />
  <RowStyle BackColor="#DEDFDE" ForeColor="Black" />
  <Columns>
  <asp:BoundField DataField="MS_HoSoHM" HeaderText="Mã Số" NullDisplayText="-"
  ReadOnly="True">
  <ControlStyle Width="150px" />
  <FooterStyle Width="150px" />
  <HeaderStyle Width="150px" />
  <ItemStyle Width="50px" />
  </asp:BoundField>
  <asp:TemplateField HeaderText="Tên">
  <EditItemTemplate>
  <asp:TextBox ID="txtten" runat="server" Text='<%# Bind("TenHMCon") %>'></asp:TextBox>
  </EditItemTemplate>
  <ItemTemplate>
  <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("TenHMCon") %>'></asp:Label>
  </ItemTemplate>
  <ControlStyle Width="150px" />
  <FooterStyle Width="150px" />
  <HeaderStyle Width="150px" />
  <ItemStyle Width="150px" />
  </asp:TemplateField>
  <asp:CommandField ShowEditButton="True" ShowHeader="True" >
  </asp:CommandField>
  <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" />
  </Columns>
  <PagerStyle BackColor="#C6C3C6" ForeColor="Black" HorizontalAlign="Right" />
  <SelectedRowStyle BackColor="#9471DE" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
  <HeaderStyle BackColor="#4A3C8C" Font-Bold="True" ForeColor="#E7E7FF" />
  <EditRowStyle VerticalAlign="Middle" />
  </asp:GridView>

  <br />

  </div>

  <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" onclick="Button1_Click"/>
  </form>
  </body>
  </html>
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ntpnguyenphuong : 02-02-2013 lúc 10:20 AM. Lý do: Viết sai

Các đề tài tương tự

 1. Database Gọi lại hàm cập nhập mà dữ liệu không được update lên gridview?
  Gửi bởi luxubu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-10-2011, 09:07 AM
 2. Không lấy được dữ liệu từ gridview để update vào SQl được :(
  Gửi bởi thonghn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 30-06-2011, 01:41 PM
 3. Database Làm thế nào để Update DL trong GridView bằng nút bấm ngoài GridView
  Gửi bởi hocphp_1998 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-02-2011, 04:04 PM
 4. Database update giá trị Data Gridview
  Gửi bởi ChuotNhat3k trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 31-12-2010, 03:02 PM
 5. update dữ liệu trong gridview vào database?
  Gửi bởi nguyencuong_cnc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 13-04-2009, 12:15 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn