Hi all,

Mình có 1 file XML cấu trúc nhu sau :

Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<UnitChange>
  <UnitType id="1">Weight
	<Unit idUnit="1">kilogram
		<OtherUnit name="milligram">1000000</OtherUnit>
		<OtherUnit name="gram">1000</OtherUnit>
		<OtherUnit name="pound">2.2</OtherUnit>
	</Unit>
	<Unit idUnit="2">gram
		<OtherUnit name="kilogram">0.001</OtherUnit>
		<OtherUnit name="milligram">1000</OtherUnit>
		<OtherUnit name="pound">0.0022</OtherUnit>
	</Unit>
  </UnitType>
  <UnitType id="2">Length
  <Unit idUnit="1">m
		<OtherUnit name="cm">100</OtherUnit>
		<OtherUnit name="mm">1000</OtherUnit>
		<OtherUnit name="inch">39.36</OtherUnit>
   </Unit>
   <Unit idUnit="2">km
		<OtherUnit name="mile">0.93</OtherUnit>
		<OtherUnit name="yard">1093.6</OtherUnit>
	</Unit>
	</UnitType>
  <UnitType id="3">Time
	<Unit idUnit="1">day
		<OtherUnit name="hour">24</OtherUnit>
		<OtherUnit name="minute">1440</OtherUnit>
	</Unit>
	<Unit idUnit="2">year
		<OtherUnit name="month">12</OtherUnit>
		<OtherUnit name="week">52</OtherUnit>
		<OtherUnit name="day">365</OtherUnit>
	</Unit>
	</UnitType>
</UnitChange>
Mình muốn thêm 1 node như sau ngay bên dưới node <Unit idUnit="2">km (khi user select bằng combo box) :

Code:
<Unit idUnit="3">cm
</Unit>
Ai có thể giúp mình không ?

Yahoo của mình : jakehudson1412 , ai giúp được thì reply dưới này hoặc pm yahoo mình với nha.

Cám ơn nhiều.