mình làm cái web browser để thử hàm InvokeScript như trên MSDN mà khi chạy không có kết quả gì hết.
toàn bộ code rất đơn giản, dù mình copy như trên MSDN hay tự viết hàm mới cũng không thấy chương trình thể hiện gì hết.

ai gặp qua hay biết về trường hợp này xin chỉ giáo.
thankyou very much