Tiện thể cho em hỏi thêm: câu lệnh 'rollback tran' dùng để làm gì?