Chào mọi người!
mình mới bắt đầu học linq. lên chỗ này mình vẫn chưa hiểu lắm.
mình có: "select a,(select d from tabled where id='12') as c from tablea inner join tableb on tablea.id=tableb.id "
thì khi chuyển sang linq sẽ thế nào ạ(ở bên controller)!
p/s: mình dùng MVC 3, trường a của tablea thì mình có khai báo, còn c mình không khai báo, vậy gọi nó làm sao được qua view.