Một hôm Lưu Bị ngồi hàng net voice chat với
Bàng Thống. Lưu Bị kể: - Mẹ, thằng Khổng
Minh trông thế thôi, ngoài tài xem bói và dự
báo thời tiết ra thì nó đúng là một thằng
NGU! Bàng Thống: Ặc ặc... Cả thiên hạ đều
kính nể trí khôn của nó, IQ của nó trên dưới
200 mà ngài còn chê nó ngu là thế nào???
Lưu Bị: Mày biết không, hôm qua tao bảo nó
mang giầy ra cho tao để tao đi chạy tập thể
dục... Thế mà thằng ngu đấy lại để chiếc giày
phải sang bên trái và chiếc bên trái sang
bên phải làm tao phải ngồi tréo chân mới xỏ
được... Bàng Thống offline..