Giáo sư môn logic học bị mất kính. Ông bèn
suy luận: Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp
rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể
không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa
có. Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể
trông thấy kính của mình? Điều này chứng
tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị
thì đâu cần tới kính. Từ những giả thuyết
trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của
mình cả. Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi.
Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy
đâu cả. Mà mình nhìn được như vậy có
nghĩa là mình đang đeo kính