Em sử dụng Borland C++ 3.1 để lập trình C.
Nhưng khi sử dụng file BCW.exe thì không dùng được hàm textcolor.
Trong khi dùng BC.exe thì dùng hàm đó bình thường
Vậy cái BC của em bị lỗi gì ạ ?