Mình truyền data và start task schedule nhưng hiện tại bị lỗi như sau:

1. Mình lập lệnh chạy 10 cái task schedule thì chỉ có 6-7 cái chạy được.

2. Đôi khi start được task schedule nhưng khi start ứng dụng lên thì data truyền vào là null( mặc dù trước khi truyên vào là có data.

code của mình như sau:
Process p;
ProcessStartInfo pi = new ProcessStartInfo();

pi.FileName = duongdan;
pi.Arguments = thamso;

pi.CreateNoWindow = true;
pi.RedirectStandardOutput = true;
pi.UseShellExecute = false;
pi.ErrorDialog = true;
pi.LoadUserProfile = true;
p = Process.Start(pi);

Ai biết nguyên nhân của lỗi trên và cách khắc phục thế nào, chỉ mình với. Xin cảm ơn.