Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Định nghĩa lại toán tử trong ma trận với C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  149

  Mặc định Định nghĩa lại toán tử trong ma trận với C#

  lỗi như này là vậy mọi người ơi:


  Error 2 Cannot apply indexing with [] to an expression of type 'matrangiaotrinh.matran' F:\docurments\baitap\matrangiaotrinh\matrangiaotri nh\Program.cs 62 31 matrangiaotrinh

  lỗi ở đây?
  PHP Code:
    public static matran operator +(matran amatran b)
          {
              
  matran c;
              
  int cotc a.Cot;
              
  int dongc a.Dong;
              
  = new matran(dongccotc);
              for (
  int i 0cotci++)
              {
                  for (
  int j 0dongcj++)
                  {
                      
  c[ij] = a[ij] + b[ij];
                  }
              }
              return 
  c;
          } 

  cả bài làm đây:
  PHP Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;

  namespace 
  matrangiaotrinh
  {
      class 
  matran
      
  {
          private 
  int _dong;

          public 
  int Dong
          
  {
              
  get { return _dong; }
              
  set _dong value; }
          }
          private 
  int _cot;

          public 
  int Cot
          
  {
              
  get { return _cot; }
              
  set _cot value; }
          }
          
  int[,] a;
          public 
  matran(int Mint N)
          {
              
  Dong MCot N;
              
  = new int[DongCot];
          }
          public 
  void nhap()
          {
              for (
  int i 0Dongi++)
              {
                  for (
  int j 0Cotj++)
                  {
                      
  Console.Write("nhap vao phan tu thu a[{0}][{1}]:\t",i,j);
                      
  a[ij] = int.Parse(Console.ReadLine());
                  }
              }
          }
          public 
  void xuat()
          {
              for (
  int i 0Dongi++)
              {
                  for (
  int j 0Cotj++)
                  {
                      
  Console.Write("\t"+a[ij]);
                     
                  }
                  
  Console.WriteLine();
              }
          }
          public static 
  matran operator +(matran amatran b)
          {
              
  matran c;
              
  int cotc a.Cot;
              
  int dongc a.Dong;
              
  = new matran(dongccotc);
              for (
  int i 0cotci++)
              {
                  for (
  int j 0dongcj++)
                  {
                      
  c[ij] = a[ij] + b[ij];
                  }
              }
              return 
  c;
          }
      }

      class 
  Program
      
  {
          static 
  void Main(string[] args)
          {
              
  Console.Write("nhap vao so dong ma tran 1:\t");
              
  int dong int.Parse(Console.ReadLine());
              
  Console.Write("nhap vao so cot ma tran 1:\t");
              
  int cot int.Parse(Console.ReadLine());
              
  matran a = new matran(dongcot);
              
  a.nhap();
              
  a.xuat();
              
  Console.Write("nhap vao so dong ma tran 2:\t");
              
  dong int.Parse(Console.ReadLine());
              
  Console.Write("nhap vao so cot ma tran 2:\t");
              
  cot int.Parse(Console.ReadLine());
              
  matran b = new matran(dongcot);
              
  b.nhap();
              
  b.xuat();
              
  Console.WriteLine("tong hai man tran la:");
              
  matran dd b;
              
  dd.xuat();
              
  Console.ReadLine();
          }
      }

  Sharing for success!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  149

  không ai nói gì cả nhưng mình làm được rồi. úp lên cho bạn nào muốn tìm hiểu nè

  PHP Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;

  namespace 
  matran2
  {
      class 
  matran
      
  {
          private 
  int _dong;

          public 
  int Dong
          
  {
              
  get { return _dong; }
              
  set _dong value; }
          }
          private 
  int _cot;

          public 
  int Cot
          
  {
              
  get { return _cot; }
              
  set _cot value; }
          }
          
  int[,] mt;
          public 
  matran(int dint c)
          {
              
  Dong d;
              
  Cot c;
              
  mt = new int[DongCot];
          }
          public 
  void nhap()
          {
              for (
  int i 0Dongi++)
              {
                  for (
  int j 0Cotj++)
                  {
                  
  nhaplai:
                      try
                      {
                          
  Console.Write("nhap vao phan tu thu a[{0}][{1}]:\t"ij);
                          
  mt[ij] = int.Parse(Console.ReadLine());
                      }
                      catch (
  Exception e)
                      {
                          
  Console.WriteLine"Loi :\t" +e.Message);
                          goto 
  nhaplai;
                      }
                  }
              }
          }
          public 
  void xuat()
          {
              for (
  int i 0Dongi++)
              {
                  for (
  int j 0Cotj++)
                  {
                      
  Console.Write("\t"+mt[i,j]);
                  }
                  
  Console.WriteLine();
              }
          }
          public static 
  matran operator +(matran amatran b)
          {
              
  int dong a.Dong;
              
  int cot a.Cot;
              
  matran c = new matran(dongcot);
              for (
  int i 0dongi++)
              {
                  for (
  int j 0cotj++)
                  {
                      
  c.mt[ij] = a.mt[ij] + b.mt[ij];
                  }
              }
              return 
  c;
          }
          public static 
  matran operator -(matran amatran b)
          {
              
  int dong a.Dong;
              
  int cot a.Cot;
              
  matran c = new matran(dongcot);
              for (
  int i 0dongi++)
              {
                  for (
  int j 0cotj++)
                  {
                      
  c.mt[ij] = a.mt[ij] - b.mt[ij];
                  }
              }
              return 
  c;
          }
          public static 
  matran operator *(matran amatran b)
          {
              
  int dong a.Dong;
              
  int cot b.Cot;
              
  matran c = new matran(dongcot);
              for (
  int i 0dongi++)        
                  for (
  int j 0cotj++)
                  {
                      
  c.mt[ij] = 0;
                      for (
  int k 0b.Dongk++)
                      {
                          
  c.mt[ij] += a.mt[ik] * b.mt[kj];
                      }
                  }
              return 
  c;
          }
          public 
  int this[int dongint cot]
          {
              
  get
              
  {
                  for (
  int i 0Dongi++)
                  {
                      for (
  int j 0Cotj++)
                      {
                          if (
  dong == && cot == j)
                              return 
  mt[ij];
                      }
                  }
                  return -
  100;

              }
          }
      }
      class 
  Program
      
  {
          static 
  void Main(string[] args)
          {
              
  Console.Write("nhap vao dong ma tran a:\t");
              
  int dong int.Parse(Console.ReadLine());
              
  Console.Write("nhap so cot cua ma tran a:\t");
              
  int cotint.Parse(Console.ReadLine());
              
  matran a = new matran(dongcot);
              
  a.nhap();
              
  a.xuat();
              
  Console.Write("\n\nnhap vao dong ma tran b:\t");
              
  dong int.Parse(Console.ReadLine());
              
  Console.Write("nhap so cot cua ma tran b:\t");
              
  cot int.Parse(Console.ReadLine());
              
  matran b = new matran(dongcot);
              
  b.nhap();
              
  b.xuat();
          
  menu:
              
  int chon;
              
  Console.WriteLine("\n\n\t......Moi lan lam viec xong menu nay deu hien ra......\n\n");
              
  Console.WriteLine("                     0 de thoat");
              
  Console.WriteLine("                     1 xuat ma tran");
              
  Console.WriteLine("                     2 tong hai ma tran");
              
  Console.WriteLine("                     3 hieu hai ma tran");
              
  Console.WriteLine("                     4 tich hai ma tran");
              
  Console.WriteLine("                     5 tim he so theo chi muc");
              
  Console.WriteLine("\n\n\t.....................................................\n\n");
              try
              {
                  
  Console.Write("nhap mot so trong menu:\t");
                  
  chon int.Parse(Console.ReadLine());
                  if (
  chon || chon 5)
                      goto 
  menu;
              }
              catch (
  Exception e)
              {
                  
  Console.WriteLine("\n\n Da co loi"+e.Message);
                  goto 
  menu;
              }
              switch (
  chon)
              {
                  case 
  0:
                      break;
                  case 
  1:
                      
  Console.WriteLine("\n\nma tran a");
                      
  a.xuat();    
                      
  Console.WriteLine("\n\nma tran b");
                      
  b.xuat();
                      goto 
  menu;

                  case 
  2:
                      if (
  a.Dong == b.Dong && a.Cot == b.Cot)
                      {
                          
  matran c b;
                          
  Console.WriteLine("\n\n\ntong hai ma tran la");
                          
  c.xuat();
                      }
                      else
                      {
                          
  Console.WriteLine("\n\n\nhai ma tran nay khong cong duoc");
                      }
                      goto 
  menu;
                  case 
  3:
                      if (
  a.Dong == b.Dong && a.Cot == b.Cot)
                      {
                          
  matran  c b;
                          
  Console.WriteLine("\n\n\ntong hai ma tran la");
                          
  c.xuat();
                      }
                      else
                      {
                          
  Console.WriteLine("\n\nhai ma tran nay khong tru duoc");
                      }
                      goto 
  menu;
                  case   
  4:
                      if (
  a.Cot != b.Dong)
                      {
                          
  Console.WriteLine("\n\nkhong the thuc hien phep nhan hai ma tran");
                      }
                      else
                      {
                          
  Console.WriteLine("\n\ntich hai ma tran la:");
                          
  matran c b;
                          
  c.xuat();
                      }
                      goto 
  menu;
                  case  
  5:
                      
  laimatrancantim:
                      
  Console.Write("nhap vao ma tran can tim theo chi  muc (a hoac b):\t");
                      
  string mtcantim Console.ReadLine();
                      if (
  mtcantim == "a")
                      {
                      
  laidongcottim:
                          
  Console.Write("nhap vao dong:\t");
                          
  int dd int.Parse(Console.ReadLine());
                          
  Console.Write("nhap vao cot:\t");
                          
  int cc int.Parse(Console.ReadLine());
                          if (
  dd a.Dong || cc a.Cot)
                          {
                              
  Console.WriteLine("khong duoc nhap so qua lon");
                              goto 
  laidongcottim;
                          }
                          else
                          {
                              if (
  a[ddcc] == -100)
                              {
                                  
  Console.WriteLine("he so nay khong ton tai");
                              }
                              else
                              
  Console.WriteLine("\n\nGia tri tim duoc la:\t"+a[dd,cc]);
                          }
                      }
                      else if (
  mtcantim == "b")
                      {
                      
  laidongcottim:
                          
  Console.Write("nhap vao dong:\t");
                          
  int dd int.Parse(Console.ReadLine());
                          
  Console.Write("nhap vao cot:\t");
                          
  int cc int.Parse(Console.ReadLine());
                          if (
  dd b.Dong || cc b.Cot)
                          {
                              
  Console.WriteLine("khong duoc nhap so qua lon");
                              goto 
  laidongcottim;
                          }
                          else
                          {
                              if (
  b[ddcc] == -100)
                              {
                                  
  Console.WriteLine("he so nay khong ton tai");
                              }
                              else
                              
  Console.WriteLine("\n\nGia tri tim duoc la:\t" b[ddcc]);
                          }

                      }
                      else
                      {
                          
  Console.WriteLine("khong co ma tran nay");
                          goto 
  laimatrancantim;
                      }
                      goto 
  menu;
                  default: goto 
  menu;
                      break;
              }

              
  Console.ReadLine();
          }
      }

  Sharing for success!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  4

  cảmown bạn hiều nha, mình cũng đang đau đầu kái vụ này đây, thanks nhièu.nick của you là gì vậy, làm wen nha:me_oi_con_het_tien_huhu

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ định nghĩa toán tử = cho ma trận ?
  Gửi bởi ngonchanloi89 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 12-10-2013, 06:24 PM
 2. Chương trình ưu đãi “công nghệ trao tay, học ngay nghề hot”
  Gửi bởi April91 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 10:45 PM
 3. Cấp phát bộ nhớ động và nghịch đảo ma trận?
  Gửi bởi ManNon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 31-03-2011, 04:35 AM
 4. Cách định nghĩa toán tử +-* trên ma trận trong C++?
  Gửi bởi ManNon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-03-2011, 05:29 PM
 5. Ma trận nghịch đảo
  Gửi bởi lyngocho trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 16-04-2008, 01:19 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn