Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: Tìm hiểu về stack trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Cool Tìm hiểu về stack trong lập trình C#

  BÀN VỀ STACK TRONG C#
  Stack là gì nhỉ? À ừm, theo nghĩa tiếng Anh nó có nghĩa là “đống”, hi,dịch vậy thì hơi ngố bạn nhỉ? Thật ra, bạn có thể hiểu stack như là 1 cái thùng đựng sách. Bạn bỏ từ từ sách vào, có phải sách nào bạn bỏ vào cuối cùng cũng nằm ở trên đầu thùng không? Có nghĩa là đưa vào sau nhưng lấy ra trước (LIFO – Last In First Out).
  Giả sử bạn đã được học qua về stack khi còn mài đũng quần để học cấu trúc dữ liệu cách đây mấy năm, từ hồi còn “write on C”. Chắc hẳn trước khi sử dụng, bạn phải tạo ra cho mình một cấu trúc dữ liệu để mô tả stack trong lập trình. Nhưng nay, với C#, bạn sẽ không phải mò mẫm từng quyển sách cấu trúc dữ liệu để ôn lại cách cài đặt stack khi bỗng dưng quên mất, mà công việc lúc này của bạn lúc này chỉ đơn giản là…lấy mà xài thông qua class Stack nằm trong namespace System.Collections
  Sau đây là các thuộc tính và phương thức thông dụng của class Stack:
  Code:
   PUBLIC PROPERTIES – CÔNG DỤNG
   Count : trả về số phần tử hiện được lưu trữ trên Stack
   IsSyncronized: trả về một trị bool cho biết liệu xem việc truy xuất Stack có đồng bộ hay không?
   SyncRoot: trả về một đối tượng có thể được dùng đồng bộ hóa việc truy xuất stack
    
   PUBLIC METHODS-CÔNG DỤNG
   Clear: gỡ bỏ tất cả các phần tử từ stack
   Clone: tạo một bản sao của stack
   Contains: xác định xem 1 phần tử có nằm trên stack hay không?
   CopyTo: sao các phần tử của stack hoặc 1 phần tử của nó lên mảng 1 chiều khởi đi từ một chỉ số chỉ định
   Peek: trả đối tượng về đầu hàng nối đuôi Stack không gỡ bỏ nó đi
   Pop: gỡ bỏ và trả về 1 đối tượng về đầu hàng của stack
   Push: thêm 1 đối tượng vào đầu hàng stack
   ToArray: copy các phần tử của stack qua một bản dãy mới
  Để hiểu hơn về stack, chúng ta sẽ rảo qua 2 ví dụ sau: (ứng dụng dạng console)
  Ví dụ 1 (lấy từ MSDN)
  Code:
   
   using System;
   using System.Collections;
   public class SamplesStack 
   {
    
     public static void Main() 
    {
    
      // tạo một thể hiện của lớp Stack là myStack.
      Stack myStack = new Stack();
      myStack.Push("Hello"); // nhét chữ “Hello” vào stack
      myStack.Push("World"); // nhét chữ “World” vào stack
      myStack.Push("!"); ‘’ chữ “!” vào stack
    
      // Hiển thị thuộc tính và giá trị của stack
      Console.WriteLine( "myStack" );
      Console.WriteLine( "\tCount:  {0}", myStack.Count ); // in ra số phần //tử của stack
      Console.Write( "\tValues:" );
      PrintValues( myStack ); // hàm PrintValues sẽ in ra các giá trị trong stack
     }
    
     public static void PrintValues( IEnumerable myCollection ) //xây dựng //hàm in các giá trị trong stack
    {
      foreach ( Object obj in myCollection )
        Console.Write( "  {0}", obj );
      Console.WriteLine();
     }
    
   }
   Kết quả sẽ xuất ra màn hình console dòng chữ:
   myStack
     Count:  3
     Values:  !  World  Hello
  Ví dụ 2:
  Code:
   using System;
   using System.Collections;
   using System.Collections.Generic;
   using System.Text;
   
   namespace ConsoleApplication1
   {
     class Program
     {
       public static void InGiaTri(IEnumerable myCollection)
       {
         IEnumerator myEnumerator = myCollection.GetEnumerator();
         while (myEnumerator.MoveNext())
           Console.WriteLine("{0} ", myEnumerator.Current);
         Console.WriteLine();
       }
       static void Main(string[] args)
       {
         Stack myStack = new Stack(); // khởi tạo 1 thể hiện của stack
         for (int i = 0; i < 8; i++) // đẩy 8 giá trị nguyên vào stack
           myStack.Push(i * 9);
         Console.WriteLine("Cac tri trong myStack:\t");
         InGiaTri(myStack); //in ra các giá trị trong stack
   
         //đẩy 1 phần tử ra khỏi stack
         Console.WriteLine("\nDa day ra\t{0}", myStack.Pop());
         //cho hiển thị nội dung của myStack sau khi đẩy 1 phần tử
         Console.WriteLine("Cac gia tri trong myStack:\t");
         InGiaTri(myStack);
         //đẩy tiếp một phần tử nữa ra khỏi stack
         Console.WriteLine("\nDa day ra\t{0}", myStack.Pop());
   
         //cho hiển thị nội dung của myStack sau khi đẩy 1 phần tử
         Console.WriteLine("Cac gia tri trong myStack:\t");
         InGiaTri(myStack);
   
         //cho mình xem phần tử đầu tiên, lưu ý là mình không muốn đẩy nó khỏi stack
         Console.WriteLine("Peek:\t{0}", myStack.Peek());
         //cho hiển thị nội dung của myStack sau khi xem phần tử
         Console.WriteLine("Cac gia tri trong myStack:\t");
         InGiaTri(myStack);
   
         //khai báo 1 mảng chứa 12 phần tử
         Array myArray = Array.CreateInstance(typeof(int), 12);
         //gán giá trị cho mảng
         for (int i = 0; i < myArray.Length; i++)
           myArray.SetValue(100 * i, i);
         //cho tui xem các giá trị trong mảng
         Console.WriteLine("Mang cua toi:");
         InGiaTri(myArray);
   
         //chép nội dung của myStack lên myArray
         //đi từ chỉ số 6
         myStack.CopyTo(myArray, 6);
   
         //cho tui xem giá trị của mảng lúc này
         Console.WriteLine("Mang sau khi duoc sao chep tu stack:");
         InGiaTri(myArray);
         Console.ReadLine();
       }
     }
   }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Chả thấy khác gì Java nhưng C# mạnh hơn *_*

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2007
  Bài viết
  179

  Rát cảm ơn vì mình đang cần

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Nơi ở
  Bình Dương
  Bài viết
  114

  không biết Stack này được cài đặt bằng Array hay List vậy ta?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  18

  Đổi sang hệ thập lục phân
  Code:
  long sothapphan = Convert.ToInt64(lblHienThi1.Text.Trim());
            lblHienThi1.Text = "";
            Stack stack1 = new Stack();
            do
            {
  
              stack1.Push(sothapphan % 16);
              sothapphan = sothapphan / 16;
  
            } while (sothapphan > 0);
            int count = stack1.Count;
            while (count > 0)
            {
              int a = Convert.ToInt32(stack1.Pop().ToString());
              switch (a)
              {
                case 0: lblHienThi1.Text += 0; break;
                case 1: lblHienThi1.Text += 1; break;
                case 2: lblHienThi1.Text += 2; break;
                case 3: lblHienThi1.Text += 3; break;
                case 4: lblHienThi1.Text += 4; break;
                case 5: lblHienThi1.Text += 5; break;
                case 6: lblHienThi1.Text += 6; break;
                case 7: lblHienThi1.Text += 7; break;
                case 8: lblHienThi1.Text += 8; break;
                case 9: lblHienThi1.Text += 9; break;
                case 10: lblHienThi1.Text += "A"; break;
                case 11: lblHienThi1.Text += "B"; break;
                case 12: lblHienThi1.Text += "C"; break;
                case 13: lblHienThi1.Text += "D"; break;
                case 14: lblHienThi1.Text += "E"; break;
                case 15: lblHienThi1.Text += "F"; break;
                default: lblHienThi1.Text = "Không Thể Chuyển Đổi"; break;
              }
              count--;
            }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  22

  Mặc định Tìm hiểu về stack trong lập trình C#

  hay lắm ,cám ơn @neverland rất nhiều

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  14

  Mặc định Hỏi về dùng thư viện stack trong C++2005

  mình định nghĩa
  struct Node
  {
  int value;
  Node *next;
  };
  sau đó mình khai bao thu viện #include<stack> và định nghĩa stack<Node>st(20); thì máy báo lỗi, làm sao định nghĩa một stack mà phần tử kiểu Node. thanks

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Saigon City
  Bài viết
  22

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hoangedward Xem bài viết
  không biết Stack này được cài đặt bằng Array hay List vậy ta?
  Bạn có thể download source code của C# mà xem thử nó cài đặt thế nào?
  Search với từ khóa: sscli
  Bạn sẽ tìm thấy.
  Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  14

  Mặc định reply

  Thanks bạn! minh lam duoc roi

 10. #10
  Ngày gia nhập
  05 2012
  Bài viết
  4

  PHP Code:
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Collections;

  namespace 
  console_doicoso16
  {
      class 
  Program
      
  {
          static 
  void Main(string[] args)
          {
              
  Console.Write("nhap so ");
              
  int sothapphan Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
              
  Stack st = new Stack();
              do
              {
                  
  st.Push(sothapphan 16);
                  
  sothapphan sothapphan 16;
              } while (
  sothapphan 0);
              
  int count st.Count;
              while (
  count 0)
              {
                  
  int a Convert.ToInt16(st.Pop());
                  if (
  <= && <= 9Console.Write(a.ToString());                    
                  if (
  == 10Console.Write("A");
                  if (
  == 11Console.Write("B");
                  if (
  == 12Console.Write("C");
                  if (
  == 13Console.Write("D");
                  if (
  == 14Console.Write("E");
                  if (
  == 15Console.Write("F");

                  
  count--;
              }
              
  Console.ReadLine();
          }
      }


Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ copy noi dung tu stack S sang stack D
  Gửi bởi thaodn_chuprong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 18-10-2012, 11:45 PM
 2. Cấu trúc dữ liệu Chuyển các phần tử từ stack này sang stack kia như thế nào?
  Gửi bởi rukawa1184 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 06-12-2011, 06:52 PM
 3. Stack, ngăn xếp - Thiết lập và ứng dụng stack trong C
  Gửi bởi PoPoPoPo trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 15-11-2010, 11:24 PM
 4. Stack trên C | Lỗi khó hiểu trong Stack
  Gửi bởi tom3cang trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-05-2009, 11:09 PM
 5. Code về stack | Chuyển hệ số 10 sang 2 dùng stack
  Gửi bởi ahappyboy89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 17-04-2009, 09:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn