Em xin chào các A/C. Em chi mới vừa bắt đầu học lập trình C#. Ơ lớp Thầy dạy em cách nối database trưc tiếp LINQ to SQL class.
QLP_DatabaseDataContext dc = new QLP_DatabaseDataContext();
var query=from r in dc.LoaiPapers
select r;

datagridview.datasource=query. Code chay okay.
Em muốn thực hiện kêt nối database qua chuôi kết nối như sau

string KN = @"Data Source=leloan-pc;Initial Catalog=QuanLyPaper;User ID=sa;Password=123";
QLP_DatabaseDataContext dc = new QLP_DatabaseDataContext(KN);
var query=from PaPer in dc.LoaiPapers

Khi e viết câu lênh thông báo không thây table. Mong A/C co thể giúp em,sua lỗi,thao tác dc trên CSDL .Em xin chân thành cảm ơn.