#pragma alloc_text(INIT,Tên 1 hàm Main)

#pragma alloc_text(PAGE, Tên 1 hàm trong code)
có đọc 1 lệnh thế này mà không hiểu ý nghĩa