Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: CD/DVD Tray Manager | Chương trình Quản Lý Đóng Mở CD/DVD

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Thumbs down CD/DVD Tray Manager | Chương trình Quản Lý Đóng Mở CD/DVD

  Gọi là chương trình cho nó oai
  Hôm nay ngày nghỉ lễ quốc gia, rảnh viết cái này chơi

  Ai thích thì sử dụng, nhưng để lại cái credit giùm nha
  Không để lại là không tốt

  Tên chương trình: CD/DVD Tray Manager
  Source: VC++
  By: Xcross87
  Project: 3 files
  [DiskTray.h - DiskTray.cpp - Program.cpp]

  1. DiskTray.h

  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date 05-May-2009
  4.  * @file disktray.h
  5.  * @note    header for DiskTray class
  6.  */
  7.  
  8.  
  9. #ifndef __DISKTRAY_H__
  10. #define __DISKTRAY_H__
  11.  
  12. /* prototype */
  13. #include <iostream>
  14. #include <string>
  15. #include <wtypes.h>
  16. #include <winioctl.h>
  17. #include <conio.h>
  18.  
  19. using namespace std;
  20.  
  21.  
  22. /*
  23.  * @class: DiskTray
  24.  *        manipulate open/close CD/DVD tray
  25.  */
  26. class DiskTray {
  27.     public:
  28.         static void PrintMenu();
  29.         static void Run            (const string&);
  30.         static bool OpenTray    (const string&);
  31.         static bool CloseTray    (const string&);
  32. };
  33.  
  34. #endif // __DISKTRAY_H__

  2. DiskTray.cpp
  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date 05-May-2009
  4.  * @file disktray.cpp
  5.  * @note    definition for DiskTray class
  6.  */
  7.  
  8.  
  9. /* prototype */
  10. #include "DiskTray.h"
  11.  
  12. /*
  13.  * @function DiskTray::PrintMenu()
  14.  * @type    bool
  15.  * @param    
  16.  *        _DriveName        const std::string&        name of the drive
  17.  * @action    open CD/DVD tray
  18.  */
  19. bool DiskTray::OpenTray(const std::string &_DriveName) {
  20.     // drive path
  21.     const string Drive = string("\\\\.\\") + _DriveName + string(":");
  22.     HANDLE hDrive = INVALID_HANDLE_VALUE; // handle
  23.     // create file & att
  24.     hDrive = CreateFile( Drive.c_str(), GENERIC_READ,
  25.                          FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
  26.                          NULL, OPEN_EXISTING,
  27.                          FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL );
  28.     BOOL bRetVal = FALSE;
  29.     // state good
  30.     if (( hDrive != INVALID_HANDLE_VALUE) && (NO_ERROR == GetLastError() )) {
  31.         DWORD dwDm = 0;
  32.         // eject
  33.         bRetVal = DeviceIoControl( hDrive, IOCTL_STORAGE_EJECT_MEDIA,
  34.                                    NULL, 0, NULL, 0, &dwDm, NULL );
  35.     }
  36.     // avoid warning
  37.     return (!!bRetVal);
  38. }
  39.  
  40. /*
  41.  * @function DiskTray::PrintMenu()
  42.  * @type    bool
  43.  * @param    
  44.  *        _DriveName        const std::string&        name of the drive
  45.  * @action    close CD/DVD tray
  46.  */
  47. bool DiskTray::CloseTray(const std::string &_DriveName) {
  48.     // drive path
  49.     const string Drive = string("\\\\.\\") + _DriveName + string(":");
  50.     HANDLE hDrive = INVALID_HANDLE_VALUE; // handle
  51.     hDrive = CreateFile( Drive.c_str(), GENERIC_READ,
  52.                          FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
  53.                          NULL, OPEN_EXISTING,
  54.                          FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL );
  55.     BOOL bRetVal = FALSE;
  56.     // state good
  57.     if (( hDrive != INVALID_HANDLE_VALUE) && (NO_ERROR == GetLastError() )) {
  58.         DWORD dwDm = 0;
  59.         // load
  60.         bRetVal = DeviceIoControl( hDrive, IOCTL_STORAGE_LOAD_MEDIA,
  61.                                    NULL, 0, NULL, 0, &dwDm, NULL );
  62.     }
  63.     // avoid warning
  64.     return (!!bRetVal);
  65. }
  66.  
  67. /*
  68.  * @function DiskTray::PrintMenu()
  69.  * @type    void
  70.  * @param    none
  71.  * @action    show program menu
  72.  */
  73. void DiskTray::PrintMenu() {
  74.     std::cout <<
  75.         "==================================\n"
  76.         "     CD/DVD Tray Manager          \n"
  77.         " [by Xcross87 @CDCV]               \n"
  78.         "==================================\n"
  79.         " . (O)pen Tray                    \n"
  80.         " . (C)lose Tray                   \n"
  81.         " .  E(x)it Program                \n"
  82.         "==================================\n"
  83.         "[yOur OptiOn]: (O-C-X)  ";
  84. }
  85.  
  86. /*
  87.  * @function DiskTray::Run()
  88.  * @type    void
  89.  * @param
  90.  *        _DriveName        const std::string&        name of the drive
  91.  * @action    run the main program
  92.  */
  93.  
  94. void DiskTray::Run(const std::string &_DriveName) {
  95.     // show menu()
  96.     DiskTray::PrintMenu();
  97.     // get first input
  98.     char _input = _getch();
  99.     std::cout << "\n";
  100.     // check input
  101.     while( toupper(_input) != 'X' ) {
  102.         switch ( toupper(_input) ) {
  103.             case 'O': // open
  104.                 DiskTray::OpenTray(_DriveName);
  105.                 break;
  106.             case 'C': // close
  107.                 DiskTray::CloseTray(_DriveName);
  108.                 break;
  109.             case 'X': // exit
  110.                 std::cout << "\n";
  111.                 exit(0);
  112.             default:
  113.                 std::cout << "\nWrong option...\n";
  114.                 _getch();
  115.                 break;
  116.         }        
  117.         // clean stream
  118.         flushall();
  119.         // clear screen
  120.         system("cls");
  121.         // menu again and input
  122.         DiskTray::PrintMenu();
  123.         _input = _getch();
  124.  
  125.     }
  126. }

  3. Program.cpp

  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date 05-May-2009
  4.  * @file program.cpp
  5.  * @note
  6.  */
  7.  
  8. /* prototype */
  9. #include "DiskTray.h"
  10.  
  11. /* entry point */
  12. int main()
  13. {
  14.     // run program
  15.     DiskTray::Run("D");
  16.     // return on success
  17.     return EXIT_SUCCESS;
  18. }

  ENJOY!
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  198

  Nếu viết trên Linux thì còn tý "oai" chứ viết trên windows lại còn console thì hơi củ chuối

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Cpro Xem bài viết
  Nếu viết trên Linux thì còn tý "oai" chứ viết trên windows lại còn console thì hơi củ chuối
  Thế thì viết đi
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  198

  hàm mciSendStringA là xong

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Cpro Xem bài viết
  hàm mciSendStringA là xong
  thế biết MCI để làm gì không?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Cpro Xem bài viết
  Nếu viết trên Linux thì còn tý "oai" chứ viết trên windows lại còn console thì hơi củ chuối
  thế bạn viết một chương trình tương tự trong Linux demo cho tui đi.
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Mặc định CD/DVD Tray Manager | Chương trình Quản Lý Đóng Mở CD/DVD

  MCI xài cho Windows thôi.
  lò mò google thấy có open cdrom cho linux
  http://www.leapster.org/linux/cdrom/
  tiếc là máy ko cài linux nên ko thử được :P
  code ra gió bão

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  UIT
  Bài viết
  129

  Khá thú vị

  @Cpro: Việc lần trước với tom_codon vẫn chưa đủ ?

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi 6220119 Xem bài viết
  MCI xài cho Windows thôi.
  lò mò google thấy có open cdrom cho linux
  http://www.leapster.org/linux/cdrom/
  tiếc là máy ko cài linux nên ko thử được :P
  chính nó đó.
  . Trong Linux Kernel các device được khai báo trong /dev/
  Ví dụ như ở đây: /dev/cdrom
  . Các API được lưu trữ trong /usr/include/

  Nói thêm một chút về device trong Linux:
  . các thành phần điều khiển đều là file. /dev/cdrom là 1 file
  . các device luôn luôn có state và block , vì thế luôn luôn phải kiểm tra xem block hay state có hợp lệ hay không trước khi sử dụng
  . device lưu trữ dưới hình thức module và kích hoạt daemon
  . device cũng chỉ là các file IO.

  Cái ví dụ mở khay CD

  C Code:
  1. /* eject.c
  2. ** Copyright Paul Dwerryhouse, 1997-2004
  3. */
  4. #include <sys/types.h>
  5. #include <sys/ioctl.h>
  6. #include <fcntl.h>
  7. #include <linux/cdrom.h>
  8.  
  9. #define CDDEVICE "/dev/cdrom"           /* CDROM device */
  10.  
  11. int main(int argc,char **argv)
  12. {
  13.    int cdrom;                           /* CDROM device file descriptor */
  14.  
  15.    /* Open the CDROM device. The linux/cdrom.h header file specifies that
  16.    ** it must be given the O_NONBLOCK flag when opening. My tests showed
  17.    ** that if this isn't done, this program will not work.
  18.    */
  19.    if ((cdrom = open(CDDEVICE,O_RDONLY | O_NONBLOCK)) < 0) {
  20.         perror("open");
  21.         exit(1);
  22.    }
  23.  
  24.    /* Use ioctl to send the CDROMEJECT command to the device
  25.    */
  26.    if (ioctl(cdrom,CDROMEJECT,0)<0) {
  27.         perror("ioctl");
  28.         exit(1);
  29.    }
  30.  
  31.    close(cdrom);
  32. }

  - Chương trình chỉ thỏa mãn khi file descriptor được đặt cờ O_NONBLOCK (tức là không bị chặn bởi các process tại thời điểm hiện tại)
  - Điều khiển thiết bị IO trong Linux qua API ioctl(). Trong Windows tương đương với: DeviceIoControl() mà tớ sử dụng ở chương trình trên.

  Nhưng phải công nhận một điều rõ ràng, API trong Linux dễ xài hơn Windows vì nó đơn giản.
  None!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  một căn hộ nhỏ trên trái đất
  Bài viết
  372

  Chương trình khá thú vị, nhưng sẽ tiện hơn nếu có thể nhận dạng được ổ nào là ổ quang thay vì phải sửa mã bằng tay để lấy đúng ổ quang

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi icttrack Xem bài viết
  Chương trình khá thú vị, nhưng sẽ tiện hơn nếu có thể nhận dạng được ổ nào là ổ quang thay vì phải sửa mã bằng tay để lấy đúng ổ quang
  Tớ viết cho vui thôi.
  Đang thử kiểm tra Device IO trong Windows với STORAGE_MEDIA, thấy có option cho CD/DVD nên thử tí, chứ dự án gì đâu
  Mà ổ quang là ổ gì thế nhỉ?
  None!

Các đề tài tương tự

 1. [Excel - C#] Đóng file Excel nhưng trong Task Manager vẫn còn?
  Gửi bởi nth4 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 18-05-2013, 05:15 PM
 2. Tạo System Tray Cho Ứng Dụng Qt
  Gửi bởi AlexF trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-04-2011, 03:40 PM
 3. Mẫu 1 Tài Liệu Quản Lý Dự Án Của Project manager ?
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 17-11-2010, 02:19 AM
 4. Services Manager 1.0 - Quản lý các dịch vụ của Windows
  Gửi bởi Yin Yang trong diễn đàn Sản phẩm phần mềm của bạn
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 20-06-2009, 08:23 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn