Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: CD/DVD-Rom TrayManager v2.0 viết bằng C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Talking CD/DVD-Rom TrayManager v2.0 viết bằng C++

  Hôm qua có viết con tí hon.
  Hôm nay ngồi update lại một tí ^^

  Chương trình: Quản lý đóng mở CD/DVD v2.0
  Tác giả: Xcross87
  Project: 3 files
  [DiskTray.h - DiskTray.cpp - Program.cpp]


  Có cải tiến hơn đồ hôm qua một chút

  Đây là sơ đồ UML thiết kế tạm:  Còn đây là source:

  1. DiskTray.h

  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date 06-May-2009
  4.  * @file disktray.h
  5.  * @note    header for DiskTray class
  6.  */
  7.  
  8. #ifndef __DISKTRAY_H__
  9. #define __DISKTRAY_H__
  10.  
  11. /* prototype */
  12. #include <iostream>
  13. #include <string>
  14. #include <wtypes.h>
  15. #include <winioctl.h>
  16. #include <list>
  17.  
  18. #define MAX 256
  19.  
  20.  
  21. /*
  22.  * @class DiskTray
  23.  *      manipulate CD/DVD-Rom
  24.  */
  25. class DiskTray {
  26.     private:
  27.         std::string driveName;
  28.         int state;
  29.  
  30.         /*void SetState(DiskState& _state);
  31.         DiskState GetState() const;*/
  32.     public:
  33.         // const
  34.         enum DiskState { OPEN, CLOSE };    
  35.  
  36.         // constructor & destructor
  37.         DiskTray();
  38.         DiskTray(const std::string& _driveName);
  39.         ~DiskTray();
  40.  
  41.         // properties
  42.         void SetDriveName(const std::string& _driveName);
  43.         std::string GetDriveName() const;
  44.  
  45.         // methods
  46.         bool Open();
  47.         bool Close();
  48.        
  49.         // static
  50.         static bool Open(const std::string& _driveName);
  51.         static bool Close(const std::string& _driveName);
  52.         static std::list<DiskTray> GetAll();
  53.  
  54. };
  55.  
  56. #endif // __DISKTRAY_H__

  2. DiskTray.cpp

  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date 05-May-2009
  4.  * @file disktray.cpp
  5.  * @note    definition for DiskTray class
  6.  */
  7.  
  8. /* prototype */
  9. #include "DiskTray.h"
  10.  
  11. /* constructor */
  12. DiskTray::DiskTray() {
  13.     this->driveName = "UNKNOWN";
  14. }
  15.  
  16. DiskTray::DiskTray(const std::string &_driveName) : driveName(_driveName) {
  17.  
  18. }
  19.  
  20. /* destructor */
  21. DiskTray::~DiskTray() {
  22.  
  23. }
  24.  
  25.  
  26. /*
  27.  * @property DriveName
  28.  * @type std::string
  29.  */
  30. void
  31. DiskTray::SetDriveName(const std::string &_driveName) {
  32.     this->driveName = _driveName;
  33. }
  34.  
  35. std::string
  36. DiskTray::GetDriveName() const {
  37.     return this->driveName;
  38. }
  39.  
  40. /*
  41.  * @method  Open()
  42.  *      open drive
  43.  * @type bool
  44.  * @param
  45.  * @return
  46.  *      true    if being able to open
  47.  *      false   otherwise
  48.  */
  49. bool
  50. DiskTray::Open() {
  51.     // check state
  52.     if( this->state == OPEN ) {
  53.         return true;
  54.     }
  55.     const std::string Drive = std::string("\\\\.\\") + this->driveName + std::string(":");
  56.     HANDLE hDrive = INVALID_HANDLE_VALUE; // handle
  57.     // create file & att
  58.     hDrive = CreateFile( Drive.c_str(), GENERIC_READ,
  59.                          FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
  60.                          NULL, OPEN_EXISTING,
  61.                          FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL );
  62.     BOOL bRetVal = FALSE;
  63.     // state good
  64.     if (( hDrive != INVALID_HANDLE_VALUE) && (NO_ERROR == GetLastError() )) {
  65.         DWORD dwDm = 0;
  66.         // eject
  67.         bRetVal = DeviceIoControl( hDrive, IOCTL_STORAGE_EJECT_MEDIA,
  68.                                    NULL, 0, NULL, 0, &dwDm, NULL );
  69.     }
  70.     // reset state
  71.     this->state = OPEN;
  72.     // avoid warning
  73.     return (!!bRetVal);
  74. }
  75.  
  76. /*
  77.  * @method  Close()
  78.  *      close drive
  79.  * @type bool
  80.  * @param
  81.  * @return
  82.  *      true    if being able to close
  83.  *      false   otherwise
  84.  */
  85. bool
  86. DiskTray::Close() {
  87.     // check state
  88.     if( this->state == CLOSE ) {
  89.         return true;
  90.     }
  91.     const std::string Drive = std::string("\\\\.\\") + this->driveName + std::string(":");
  92.     HANDLE hDrive = INVALID_HANDLE_VALUE; // handle
  93.     // create file & att
  94.     hDrive = CreateFile( Drive.c_str(), GENERIC_READ,
  95.                          FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
  96.                          NULL, OPEN_EXISTING,
  97.                          FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL );
  98.     BOOL bRetVal = FALSE;
  99.     // state good
  100.     if (( hDrive != INVALID_HANDLE_VALUE) && (NO_ERROR == GetLastError() )) {
  101.         DWORD dwDm = 0;
  102.         // eject
  103.         bRetVal = DeviceIoControl( hDrive, IOCTL_STORAGE_LOAD_MEDIA,
  104.                                    NULL, 0, NULL, 0, &dwDm, NULL );
  105.     }
  106.     // reset state
  107.     this->state = CLOSE;
  108.     // avoid warning
  109.     return (!!bRetVal);
  110. }
  111.  
  112. /*
  113.  * @function Open()
  114.  *      open a specific drive
  115.  * @type static bool
  116.  * @param
  117.  * @return
  118.  *      true    if being able to open
  119.  *      false   otherwise
  120.  */
  121. bool
  122. DiskTray::Open(const std::string& _driveName) {
  123.     const std::string Drive = std::string("\\\\.\\") + _driveName + std::string(":");
  124.     HANDLE hDrive = INVALID_HANDLE_VALUE; // handle
  125.     // create file & att
  126.     hDrive = CreateFile( Drive.c_str(), GENERIC_READ,
  127.                          FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
  128.                          NULL, OPEN_EXISTING,
  129.                          FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL );
  130.     BOOL bRetVal = FALSE;
  131.     // state good
  132.     if (( hDrive != INVALID_HANDLE_VALUE) && (NO_ERROR == GetLastError() )) {
  133.         DWORD dwDm = 0;
  134.         // eject
  135.         bRetVal = DeviceIoControl( hDrive, IOCTL_STORAGE_EJECT_MEDIA,
  136.                                    NULL, 0, NULL, 0, &dwDm, NULL );
  137.     }  
  138.     // avoid warning
  139.     return (!!bRetVal);
  140. }
  141.  
  142. /*
  143.  * @function Close()
  144.  *      close a specific drive
  145.  * @type static bool
  146.  * @param
  147.  * @return
  148.  *      true    if being able to close
  149.  *      false   otherwise
  150.  */
  151. bool
  152. DiskTray::Close(const std::string& _driveName) {
  153.     const std::string Drive = std::string("\\\\.\\") + _driveName + std::string(":");
  154.     HANDLE hDrive = INVALID_HANDLE_VALUE; // handle
  155.     // create file & att
  156.     hDrive = CreateFile( Drive.c_str(), GENERIC_READ,
  157.                          FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
  158.                          NULL, OPEN_EXISTING,
  159.                          FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL );
  160.     BOOL bRetVal = FALSE;
  161.     // state good
  162.     if (( hDrive != INVALID_HANDLE_VALUE) && (NO_ERROR == GetLastError() )) {
  163.         DWORD dwDm = 0;
  164.         // eject
  165.         bRetVal = DeviceIoControl( hDrive, IOCTL_STORAGE_LOAD_MEDIA,
  166.                                    NULL, 0, NULL, 0, &dwDm, NULL );
  167.     }  
  168.     // avoid warning
  169.     return (!!bRetVal);
  170. }
  171.  
  172. /*
  173.  * @function GetAll()
  174.  *      retrieve list of CD/DVD-Roms
  175.  * @type static std::list<std:;string>
  176.  * @param
  177.  * @return
  178.  *      std::list<std::string>   
  179.  */
  180.  
  181. std::list<DiskTray>
  182. DiskTray::GetAll() {   
  183.     std::list<DiskTray> Drives;
  184.  
  185.     //int __drive_type = 99;
  186.     char __drive_found[MAX];
  187.     char *__pdrive = __drive_found;
  188.     // get all logicals
  189.     GetLogicalDriveStrings(MAX, __drive_found);
  190.     while( *__pdrive != NULL ) {
  191.         std::string __drive;
  192.         DiskTray disk;
  193.         // check type
  194.         switch( GetDriveType(__pdrive) ) {
  195.             case 5: // CD/DVD-ROM
  196.                 __drive = *__pdrive;
  197.                 disk.SetDriveName(__drive);
  198.                 Drives.push_back(disk); // push
  199.                 break;
  200.             default: // nothing
  201.                 break;
  202.         }
  203.         // next drive
  204.         __pdrive += lstrlen(__pdrive) + 1;
  205.     }  
  206.     // return list
  207.     return Drives;
  208. }

  3. Program.cpp

  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date 05-May-2009
  4.  * @file program.cpp
  5.  * @note
  6.  */
  7.  
  8. /* prototype */
  9. #include "DiskTray.h"
  10. #include <stdlib.h>
  11. #include <conio.h>
  12.  
  13. /*
  14.  * @class TrayManager
  15.  *      manage CD/DVD tray
  16.  */
  17.  
  18. class TrayManager {
  19.     private:
  20.         std::list<DiskTray> Drives;
  21.         //int CountDrives;
  22.  
  23.     public:
  24.         /* constructor */
  25.         TrayManager() {
  26.             Drives = DiskTray::GetAll(); // get drive list
  27.             //CountDrives = (int)Drives.size();
  28.         }
  29.         /* destructor */
  30.         ~TrayManager() {
  31.  
  32.         }
  33.         /*
  34.          * @function ShowMenu()
  35.          *      show program menu
  36.          * @type    void
  37.          * @param            
  38.          * @return
  39.          */
  40.         void ShowMenu() {
  41.             std::cout <<
  42.                 "CD/DVD Tray Manager v2.0 by Xcross87 \n"
  43.                 "==================================== \n";
  44.             std::list<DiskTray>::iterator it = Drives.begin();
  45.             std::list<DiskTray>::iterator end = Drives.end();
  46.             for( ; it != end; ++it ) {
  47.                 std::cout << "\t[ " << it->GetDriveName() << ": ] \n";
  48.             }
  49.             std::cout <<
  50.                 "==================================== \n";
  51.             std::cout <<
  52.                 "Pick a drive to open by name !\n"
  53.                 "Press X if you want to exit! \n";
  54.         }
  55.  
  56.         /*
  57.          * @function Run()
  58.          *      run tray manager
  59.          * @type    void
  60.          * @param            
  61.          * @return
  62.          */
  63.         void Run() {
  64.             ShowMenu();
  65.             char _input = _getch();
  66.  
  67.             while( toupper(_input) != 'X' ) {
  68.                 _input = toupper(_input);
  69.                 std::string _drive(1, _input);
  70.                
  71.                 if( _input == 'X' ) {
  72.                     exit(-1);
  73.                 } else if( isMatch(_drive) ) {
  74.                     DiskTray::Open(_drive);
  75.                 }              
  76.                 else {
  77.                     std::cout << "Drive not found...! \n";
  78.                     _getch();
  79.                 }
  80.                 _flushall();
  81.                 system("cls");
  82.                 ShowMenu();
  83.                 _input = _getch();
  84.             }
  85.         }
  86.        
  87.         /*
  88.          * @function isMatch()
  89.          *      match user input drive exists or not
  90.          * @type    bool
  91.          * @param   1
  92.          *      _drive      const std::string&
  93.          * @return
  94.          *      true    if match
  95.          *      false   otherwise
  96.          */
  97.         bool isMatch(const std::string& _drive) {
  98.             // iterate
  99.             std::list<DiskTray>::iterator it = Drives.begin();
  100.             std::list<DiskTray>::iterator end = Drives.end();
  101.             for( ; it != end; ++it ) {
  102.                 if( _drive == it->GetDriveName() ) // return if match
  103.                     return true;
  104.             }
  105.             // not found
  106.             return false;
  107.         }
  108. };
  109.  
  110.  
  111. /* entry point */
  112. int main(void)
  113. {
  114.     // create tray manager
  115.     TrayManager *manager = new TrayManager();
  116.     manager->Run();
  117.     // clean heap
  118.     delete manager;
  119.  
  120.     // return on success
  121.     return EXIT_SUCCESS;
  122. }

  Chúc vui vẻ ^^!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Xcross87 : 07-05-2009 lúc 12:56 AM.
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  X mà cũng MFC nữa sao ! Chán Linux rồi hả X ? !
  Anyways, good work
  C++ Code:
  1. - void ShowMenu()
  2. - bool isMatch( const string& )
  Hai thằng này cho nó const chắc cũng không sao nhỉ.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  vẫn xài Linux mà, hồi đó có viết mấy ver cả Windows và Linux mà
  check trong box C có bản cho Linux.

  * để const không sao cả

  code ở trên quên không đặt cái end là const_iterator
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Cả it và end đều const_iterator được hết ! I didn't notice that too !

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Cả it và end đều const_iterator được hết ! I didn't notice that too !
  cái it là con trỏ tăng dần trong list, không const được..
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định CD/DVD-Rom TrayManager v2.0 viết bằng C++

  Are you sure ?
  C++ Code:
  1. #include <list>
  2. #include <iostream>
  3.  
  4. class CONST_TEST {
  5. private :
  6.     std::list< int > ll;
  7. public :
  8.     CONST_TEST( const int& SIZE = 10, const int& element_value = 1 )
  9.         :ll( SIZE, element_value ) {
  10.     }
  11.     void test_list() const {
  12.         for( std::list< int >::const_iterator b = ll.begin(), e = ll.end(); b != e; ++b ) {
  13.             std::cout << *b << "->";
  14.         }
  15.     }
  16. };
  17.  
  18. int main() {
  19.     CONST_TEST a;
  20.     a.test_list();
  21.     return 0;
  22. }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  sozi sozi

  lẫn lộn mấy khái niệm const
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C hai cách viết trong bài viết này có gì khác không, nếu khác mọi người giải thích giúp với
  Gửi bởi letung94 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-01-2013, 07:29 AM
 2. muốn viết code cho 1 button nằm trong girdview thì viết ở đâu
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 14-09-2011, 01:08 PM
 3. Viết Giao Diện Phần Mềm bằng Flash, Core viết = C
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 31-05-2011, 06:45 AM
 4. Algorithm Viết code thời khóa biểu viết trên Window Form C# như thế nào?
  Gửi bởi hocphp_1998 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 12-04-2011, 11:10 PM
 5. [visual basic]Viết lệnh trong sự kiện timer là viết ở đâu?
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-09-2010, 12:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn