Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: CD/DVD-Rom TrayManager v2.0 viết bằng C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Talking CD/DVD-Rom TrayManager v2.0 viết bằng C++

  Hôm qua có viết con tí hon.
  Hôm nay ngồi update lại một tí ^^

  Chương trình: Quản lý đóng mở CD/DVD v2.0
  Tác giả: Xcross87
  Project: 3 files
  [DiskTray.h - DiskTray.cpp - Program.cpp]


  Có cải tiến hơn đồ hôm qua một chút

  Đây là sơ đồ UML thiết kế tạm:  Còn đây là source:

  1. DiskTray.h

  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date 06-May-2009
  4.  * @file disktray.h
  5.  * @note    header for DiskTray class
  6.  */
  7.  
  8. #ifndef __DISKTRAY_H__
  9. #define __DISKTRAY_H__
  10.  
  11. /* prototype */
  12. #include <iostream>
  13. #include <string>
  14. #include <wtypes.h>
  15. #include <winioctl.h>
  16. #include <list>
  17.  
  18. #define MAX 256
  19.  
  20.  
  21. /*
  22.  * @class DiskTray
  23.  *      manipulate CD/DVD-Rom
  24.  */
  25. class DiskTray {
  26.     private:
  27.         std::string driveName;
  28.         int state;
  29.  
  30.         /*void SetState(DiskState& _state);
  31.         DiskState GetState() const;*/
  32.     public:
  33.         // const
  34.         enum DiskState { OPEN, CLOSE };    
  35.  
  36.         // constructor & destructor
  37.         DiskTray();
  38.         DiskTray(const std::string& _driveName);
  39.         ~DiskTray();
  40.  
  41.         // properties
  42.         void SetDriveName(const std::string& _driveName);
  43.         std::string GetDriveName() const;
  44.  
  45.         // methods
  46.         bool Open();
  47.         bool Close();
  48.        
  49.         // static
  50.         static bool Open(const std::string& _driveName);
  51.         static bool Close(const std::string& _driveName);
  52.         static std::list<DiskTray> GetAll();
  53.  
  54. };
  55.  
  56. #endif // __DISKTRAY_H__

  2. DiskTray.cpp

  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date 05-May-2009
  4.  * @file disktray.cpp
  5.  * @note    definition for DiskTray class
  6.  */
  7.  
  8. /* prototype */
  9. #include "DiskTray.h"
  10.  
  11. /* constructor */
  12. DiskTray::DiskTray() {
  13.     this->driveName = "UNKNOWN";
  14. }
  15.  
  16. DiskTray::DiskTray(const std::string &_driveName) : driveName(_driveName) {
  17.  
  18. }
  19.  
  20. /* destructor */
  21. DiskTray::~DiskTray() {
  22.  
  23. }
  24.  
  25.  
  26. /*
  27.  * @property DriveName
  28.  * @type std::string
  29.  */
  30. void
  31. DiskTray::SetDriveName(const std::string &_driveName) {
  32.     this->driveName = _driveName;
  33. }
  34.  
  35. std::string
  36. DiskTray::GetDriveName() const {
  37.     return this->driveName;
  38. }
  39.  
  40. /*
  41.  * @method  Open()
  42.  *      open drive
  43.  * @type bool
  44.  * @param
  45.  * @return
  46.  *      true    if being able to open
  47.  *      false   otherwise
  48.  */
  49. bool
  50. DiskTray::Open() {
  51.     // check state
  52.     if( this->state == OPEN ) {
  53.         return true;
  54.     }
  55.     const std::string Drive = std::string("\\\\.\\") + this->driveName + std::string(":");
  56.     HANDLE hDrive = INVALID_HANDLE_VALUE; // handle
  57.     // create file & att
  58.     hDrive = CreateFile( Drive.c_str(), GENERIC_READ,
  59.                          FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
  60.                          NULL, OPEN_EXISTING,
  61.                          FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL );
  62.     BOOL bRetVal = FALSE;
  63.     // state good
  64.     if (( hDrive != INVALID_HANDLE_VALUE) && (NO_ERROR == GetLastError() )) {
  65.         DWORD dwDm = 0;
  66.         // eject
  67.         bRetVal = DeviceIoControl( hDrive, IOCTL_STORAGE_EJECT_MEDIA,
  68.                                    NULL, 0, NULL, 0, &dwDm, NULL );
  69.     }
  70.     // reset state
  71.     this->state = OPEN;
  72.     // avoid warning
  73.     return (!!bRetVal);
  74. }
  75.  
  76. /*
  77.  * @method  Close()
  78.  *      close drive
  79.  * @type bool
  80.  * @param
  81.  * @return
  82.  *      true    if being able to close
  83.  *      false   otherwise
  84.  */
  85. bool
  86. DiskTray::Close() {
  87.     // check state
  88.     if( this->state == CLOSE ) {
  89.         return true;
  90.     }
  91.     const std::string Drive = std::string("\\\\.\\") + this->driveName + std::string(":");
  92.     HANDLE hDrive = INVALID_HANDLE_VALUE; // handle
  93.     // create file & att
  94.     hDrive = CreateFile( Drive.c_str(), GENERIC_READ,
  95.                          FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
  96.                          NULL, OPEN_EXISTING,
  97.                          FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL );
  98.     BOOL bRetVal = FALSE;
  99.     // state good
  100.     if (( hDrive != INVALID_HANDLE_VALUE) && (NO_ERROR == GetLastError() )) {
  101.         DWORD dwDm = 0;
  102.         // eject
  103.         bRetVal = DeviceIoControl( hDrive, IOCTL_STORAGE_LOAD_MEDIA,
  104.                                    NULL, 0, NULL, 0, &dwDm, NULL );
  105.     }
  106.     // reset state
  107.     this->state = CLOSE;
  108.     // avoid warning
  109.     return (!!bRetVal);
  110. }
  111.  
  112. /*
  113.  * @function Open()
  114.  *      open a specific drive
  115.  * @type static bool
  116.  * @param
  117.  * @return
  118.  *      true    if being able to open
  119.  *      false   otherwise
  120.  */
  121. bool
  122. DiskTray::Open(const std::string& _driveName) {
  123.     const std::string Drive = std::string("\\\\.\\") + _driveName + std::string(":");
  124.     HANDLE hDrive = INVALID_HANDLE_VALUE; // handle
  125.     // create file & att
  126.     hDrive = CreateFile( Drive.c_str(), GENERIC_READ,
  127.                          FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
  128.                          NULL, OPEN_EXISTING,
  129.                          FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL );
  130.     BOOL bRetVal = FALSE;
  131.     // state good
  132.     if (( hDrive != INVALID_HANDLE_VALUE) && (NO_ERROR == GetLastError() )) {
  133.         DWORD dwDm = 0;
  134.         // eject
  135.         bRetVal = DeviceIoControl( hDrive, IOCTL_STORAGE_EJECT_MEDIA,
  136.                                    NULL, 0, NULL, 0, &dwDm, NULL );
  137.     }  
  138.     // avoid warning
  139.     return (!!bRetVal);
  140. }
  141.  
  142. /*
  143.  * @function Close()
  144.  *      close a specific drive
  145.  * @type static bool
  146.  * @param
  147.  * @return
  148.  *      true    if being able to close
  149.  *      false   otherwise
  150.  */
  151. bool
  152. DiskTray::Close(const std::string& _driveName) {
  153.     const std::string Drive = std::string("\\\\.\\") + _driveName + std::string(":");
  154.     HANDLE hDrive = INVALID_HANDLE_VALUE; // handle
  155.     // create file & att
  156.     hDrive = CreateFile( Drive.c_str(), GENERIC_READ,
  157.                          FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
  158.                          NULL, OPEN_EXISTING,
  159.                          FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL );
  160.     BOOL bRetVal = FALSE;
  161.     // state good
  162.     if (( hDrive != INVALID_HANDLE_VALUE) && (NO_ERROR == GetLastError() )) {
  163.         DWORD dwDm = 0;
  164.         // eject
  165.         bRetVal = DeviceIoControl( hDrive, IOCTL_STORAGE_LOAD_MEDIA,
  166.                                    NULL, 0, NULL, 0, &dwDm, NULL );
  167.     }  
  168.     // avoid warning
  169.     return (!!bRetVal);
  170. }
  171.  
  172. /*
  173.  * @function GetAll()
  174.  *      retrieve list of CD/DVD-Roms
  175.  * @type static std::list<std:;string>
  176.  * @param
  177.  * @return
  178.  *      std::list<std::string>   
  179.  */
  180.  
  181. std::list<DiskTray>
  182. DiskTray::GetAll() {   
  183.     std::list<DiskTray> Drives;
  184.  
  185.     //int __drive_type = 99;
  186.     char __drive_found[MAX];
  187.     char *__pdrive = __drive_found;
  188.     // get all logicals
  189.     GetLogicalDriveStrings(MAX, __drive_found);
  190.     while( *__pdrive != NULL ) {
  191.         std::string __drive;
  192.         DiskTray disk;
  193.         // check type
  194.         switch( GetDriveType(__pdrive) ) {
  195.             case 5: // CD/DVD-ROM
  196.                 __drive = *__pdrive;
  197.                 disk.SetDriveName(__drive);
  198.                 Drives.push_back(disk); // push
  199.                 break;
  200.             default: // nothing
  201.                 break;
  202.         }
  203.         // next drive
  204.         __pdrive += lstrlen(__pdrive) + 1;
  205.     }  
  206.     // return list
  207.     return Drives;
  208. }

  3. Program.cpp

  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date 05-May-2009
  4.  * @file program.cpp
  5.  * @note
  6.  */
  7.  
  8. /* prototype */
  9. #include "DiskTray.h"
  10. #include <stdlib.h>
  11. #include <conio.h>
  12.  
  13. /*
  14.  * @class TrayManager
  15.  *      manage CD/DVD tray
  16.  */
  17.  
  18. class TrayManager {
  19.     private:
  20.         std::list<DiskTray> Drives;
  21.         //int CountDrives;
  22.  
  23.     public:
  24.         /* constructor */
  25.         TrayManager() {
  26.             Drives = DiskTray::GetAll(); // get drive list
  27.             //CountDrives = (int)Drives.size();
  28.         }
  29.         /* destructor */
  30.         ~TrayManager() {
  31.  
  32.         }
  33.         /*
  34.          * @function ShowMenu()
  35.          *      show program menu
  36.          * @type    void
  37.          * @param            
  38.          * @return
  39.          */
  40.         void ShowMenu() {
  41.             std::cout <<
  42.                 "CD/DVD Tray Manager v2.0 by Xcross87 \n"
  43.                 "==================================== \n";
  44.             std::list<DiskTray>::iterator it = Drives.begin();
  45.             std::list<DiskTray>::iterator end = Drives.end();
  46.             for( ; it != end; ++it ) {
  47.                 std::cout << "\t[ " << it->GetDriveName() << ": ] \n";
  48.             }
  49.             std::cout <<
  50.                 "==================================== \n";
  51.             std::cout <<
  52.                 "Pick a drive to open by name !\n"
  53.                 "Press X if you want to exit! \n";
  54.         }
  55.  
  56.         /*
  57.          * @function Run()
  58.          *      run tray manager
  59.          * @type    void
  60.          * @param            
  61.          * @return
  62.          */
  63.         void Run() {
  64.             ShowMenu();
  65.             char _input = _getch();
  66.  
  67.             while( toupper(_input) != 'X' ) {
  68.                 _input = toupper(_input);
  69.                 std::string _drive(1, _input);
  70.                
  71.                 if( _input == 'X' ) {
  72.                     exit(-1);
  73.                 } else if( isMatch(_drive) ) {
  74.                     DiskTray::Open(_drive);
  75.                 }              
  76.                 else {
  77.                     std::cout << "Drive not found...! \n";
  78.                     _getch();
  79.                 }
  80.                 _flushall();
  81.                 system("cls");
  82.                 ShowMenu();
  83.                 _input = _getch();
  84.             }
  85.         }
  86.        
  87.         /*
  88.          * @function isMatch()
  89.          *      match user input drive exists or not
  90.          * @type    bool
  91.          * @param   1
  92.          *      _drive      const std::string&
  93.          * @return
  94.          *      true    if match
  95.          *      false   otherwise
  96.          */
  97.         bool isMatch(const std::string& _drive) {
  98.             // iterate
  99.             std::list<DiskTray>::iterator it = Drives.begin();
  100.             std::list<DiskTray>::iterator end = Drives.end();
  101.             for( ; it != end; ++it ) {
  102.                 if( _drive == it->GetDriveName() ) // return if match
  103.                     return true;
  104.             }
  105.             // not found
  106.             return false;
  107.         }
  108. };
  109.  
  110.  
  111. /* entry point */
  112. int main(void)
  113. {
  114.     // create tray manager
  115.     TrayManager *manager = new TrayManager();
  116.     manager->Run();
  117.     // clean heap
  118.     delete manager;
  119.  
  120.     // return on success
  121.     return EXIT_SUCCESS;
  122. }

  Chúc vui vẻ ^^!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Xcross87 : 07-05-2009 lúc 12:56 AM.
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  X mà cũng MFC nữa sao ! Chán Linux rồi hả X ? !
  Anyways, good work
  C++ Code:
  1. - void ShowMenu()
  2. - bool isMatch( const string& )
  Hai thằng này cho nó const chắc cũng không sao nhỉ.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  vẫn xài Linux mà, hồi đó có viết mấy ver cả Windows và Linux mà
  check trong box C có bản cho Linux.

  * để const không sao cả

  code ở trên quên không đặt cái end là const_iterator
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Cả it và end đều const_iterator được hết ! I didn't notice that too !

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Cả it và end đều const_iterator được hết ! I didn't notice that too !
  cái it là con trỏ tăng dần trong list, không const được..
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định CD/DVD-Rom TrayManager v2.0 viết bằng C++

  Are you sure ?
  C++ Code:
  1. #include <list>
  2. #include <iostream>
  3.  
  4. class CONST_TEST {
  5. private :
  6.     std::list< int > ll;
  7. public :
  8.     CONST_TEST( const int& SIZE = 10, const int& element_value = 1 )
  9.         :ll( SIZE, element_value ) {
  10.     }
  11.     void test_list() const {
  12.         for( std::list< int >::const_iterator b = ll.begin(), e = ll.end(); b != e; ++b ) {
  13.             std::cout << *b << "->";
  14.         }
  15.     }
  16. };
  17.  
  18. int main() {
  19.     CONST_TEST a;
  20.     a.test_list();
  21.     return 0;
  22. }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  sozi sozi

  lẫn lộn mấy khái niệm const
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C hai cách viết trong bài viết này có gì khác không, nếu khác mọi người giải thích giúp với
  Gửi bởi letung94 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-01-2013, 07:29 AM
 2. muốn viết code cho 1 button nằm trong girdview thì viết ở đâu
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 14-09-2011, 01:08 PM
 3. Viết Giao Diện Phần Mềm bằng Flash, Core viết = C
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 31-05-2011, 06:45 AM
 4. Algorithm Viết code thời khóa biểu viết trên Window Form C# như thế nào?
  Gửi bởi hocphp_1998 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 12-04-2011, 11:10 PM
 5. [visual basic]Viết lệnh trong sự kiện timer là viết ở đâu?
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-09-2010, 12:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn