Tớ đã viết 3 bài về đóng/mở CD/DVDRom trên Windows rồi.
Tham khảo tại đây:
C++ Code:
 1. http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=17895
 2. http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=17871
 3. http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=17773

Giờ thêm một bản đơn giản có giao diện dành cho Linux, có mỗi 2 cái button (Eject - Exit)

Chương trình:CD/DVDRom Ejector
Tác giả: Xcross87
Project: 1 file
GUI: GTK+-2.0C++ Code:
 1. /*
 2.  * @author Xcross87
 3.  * @date 06-May-2009
 4.  * @file gtk_eject_cdrom.c
 5.  * @note     simple GUI application eject CD/DVD-Rom
 6.  */
 7.  
 8. /* library/header */
 9. #include <gtk/gtk.h>
 10. #include <sys/types.h>
 11. #include <sys/ioctl.h>
 12. #include <linux/cdrom.h>
 13. #include <sys/fcntl.h>
 14.  
 15. /* @function eject_cdrom()
 16.  *        eject cdrom
 17.  */
 18. void eject_cdrom() {
 19.     int fd = open( "/dev/cdrom", O_RDONLY | O_NONBLOCK );
 20.     if( fd == -1 ) { }
 21.     else {
 22.         if( ioctl(fd, CDROMEJECT, 0) == -1 ) { }
 23.     }
 24.     close(fd);
 25. }
 26.  
 27. /*
 28.  * EVENT    btn_eject_clicked
 29.  *        button eject clicked
 30.  */
 31. void btn_eject_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data) {
 32.     eject_cdrom(); // eject cd/dvdrom
 33. }
 34.  
 35.  
 36. /* main program */
 37. int main( int argc, char** argv )
 38. {
 39.     // create widget
 40.     GtkWidget *window;
 41.     GtkWidget *vbox;
 42.    
 43.     GtkWidget *btn_eject;
 44.     GtkWidget *btn_exit;
 45.    
 46.     // init gtk app
 47.     gtk_init( &argc, &argv );
 48.    
 49.     // create window
 50.     window = gtk_window_new( GTK_WINDOW_TOPLEVEL );
 51.     gtk_window_set_position( GTK_WINDOW(window), GTK_WIN_POS_CENTER);
 52.     gtk_window_set_default_size( GTK_WINDOW(window), 300, 100 );
 53.     gtk_window_set_title( GTK_WINDOW(window), "CD/DVD Ejector by Xcross87" );
 54.     gtk_container_set_border_width( GTK_CONTAINER(window), 5);
 55.    
 56.     // create vbox layout
 57.     vbox = gtk_vbox_new( TRUE, 1 );
 58.     gtk_container_add( GTK_CONTAINER(window), vbox );
 59.    
 60.     // create 2 buttons
 61.     btn_eject = gtk_button_new_with_label( "Eject CD/DVD" );
 62.     btn_exit =  gtk_button_new_with_label( "Exit" );
 63.    
 64.     // pack btns to layout
 65.     gtk_box_pack_start( GTK_BOX(vbox), btn_eject, TRUE, TRUE, 0 );
 66.     gtk_box_pack_start( GTK_BOX(vbox), btn_exit, TRUE, TRUE, 0 );
 67.    
 68.     // event handler
 69.     g_signal_connect( G_OBJECT(btn_eject), "clicked", G_CALLBACK(btn_eject_clicked), NULL );
 70.     g_signal_connect( G_OBJECT(btn_exit), "clicked", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL );
 71.     g_signal_connect_swapped( G_OBJECT(window), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), G_OBJECT(window) );
 72.    
 73.     // show widget    
 74.     gtk_widget_show_all(window);
 75.    
 76.     // activate app
 77.     gtk_main();
 78.    
 79.     // return
 80.     return 0;
 81.    
 82. }

Chúc vui vẻ :P