Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Lập trình chuyển động trên VC++ | Tạo một lá cờ bay trên VC++?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  2

  Mặc định Lập trình chuyển động trên VC++ | Tạo một lá cờ bay trên VC++?

  Các bạn giúp mình bài vẽ lá cờ vn bay với,mình đang chuẩn bị làm bài này nhưng chưa có định hướng nào hít

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Bạn đang làm pure api, mfc hay cái gì khác ? Mình xin nêu ý tưởng làm lá cờ bay như sau : nối các ellipse lại với nhau thành hình chữ nhật để tạo ra lá cờ đang dợn sóng. Sau đó bạn đổi thông số của các ellipse thì lá cờ sẽ dợn sóng kiểu khác giống như nó đang bay.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  Quảng Trị
  Bài viết
  369

  He he, mình mới thử làm nhưng chưa vẻ ngôi sao :P
  Gọi thủ tục này trong sự kiện WM_PAINT

  Visual C++ Code:
  1. void VeCo(HWND hWnd)
  2. {
  3.     HDC hdc, hMemDC;
  4.     HBITMAP hBitmap, oBitmap;
  5.     RECT rc;
  6.     int y;
  7.     static unsigned char t = 0;
  8.    
  9.     hdc = GetDC(hWnd);
  10.     hMemDC = CreateCompatibleDC(hdc);
  11.     GetClientRect(hWnd, &rc);
  12.    
  13.     hBitmap = CreateCompatibleBitmap(hdc, rc.right - rc.left, rc.bottom - rc.top);
  14.     oBitmap = (HBITMAP)SelectObject(hMemDC, hBitmap);
  15.    
  16.     FillRect(hMemDC, &rc, (HBRUSH)GetBkColor(hMemDC));
  17.     for (int x = 10; x <= 200; ++x)
  18.     {  
  19.         y = (int)(float)(20.0*cos(2.0*PI*(t/100.0 - x/200.0)) + 50);
  20.         SetPixel(hMemDC, x, y, RGB(0, 0, 0));
  21.         if ((x == 10)||(x == 200))
  22.         {
  23.             MoveToEx(hMemDC, x, y, NULL);
  24.             LineTo(hMemDC, x, y + 150);
  25.         }
  26.         SetPixel(hMemDC, x, y + 150, RGB(0, 0, 0));
  27.     }
  28.     BitBlt(hdc, 0, 0, rc.right - rc.left, rc.bottom - rc.top, hMemDC, 0, 0, SRCCOPY);
  29.     Sleep(10);
  30.     SelectObject(hMemDC, oBitmap);
  31.     DeleteDC(hMemDC);
  32.     DeleteObject(hBitmap);
  33.     ReleaseDC(hWnd, hdc);
  34.     t = (t > 100)? (0) : (t + 1);
  35. }
  Born to walk against the wind... Born to hear my name...
  Stand and fight... Live by your heart...
  Always one more try... I'm not afraid to die...
  Stand and fight... say what you feel...
  Born with a heart of steel ...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  1

  nếu chỉ là lá cờ vn bình thường thì code có dễ hơn không, cho minh code với

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  2

  Wink Vẽ lá cờ VN bay

  Mình đã vẽ xong lá cờ chuyển động rồi nhưng chưa bít thêm ngôi sao và canh tọa độ để nó chuyển động cùng với lá cờ ra sao,các bạn giúp mình code với !!!
  Đây là code của mình ,các bạn thêm vào giúp mình nha,code chạy tốt nhất trên DevC++


  Visual C++ Code:
  1. HDC         hDC=NULL;       // Private GDI Device Context
  2. HGLRC       hRC=NULL;       // Permanent Rendering Context
  3. HWND        hWnd=NULL;      // Holds Our Window Handle
  4. HINSTANCE   hInstance;      // Holds The Instance Of The Application
  5.  
  6. bool    keys[256];          // Array Used For The Keyboard Routine
  7. bool    active=TRUE;        // Window Active Flag Set To TRUE By Default
  8. bool    fullscreen=TRUE;    // Fullscreen Flag Set To Fullscreen Mode By Default
  9.  
  10. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);   // Declaration For WndProc
  11.  
  12. GLvoid ReSizeGLScene(GLsizei width, GLsizei height)     // Resize And Initialize The GL Window
  13. {
  14.     if (height==0)                                      // Prevent A Divide By Zero By
  15.     {
  16.         height=1;                                       // Making Height Equal One
  17.     }
  18.  
  19.     glViewport(0,0,width,height);                       // Reset The Current Viewport
  20.  
  21.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);                        // Select The Projection Matrix
  22.     glLoadIdentity();                                   // Reset The Projection Matrix
  23.  
  24.     // Calculate The Aspect Ratio Of The Window
  25.     gluPerspective(45.0f,(GLfloat)width/(GLfloat)height,0.1f,100.0f);
  26.  
  27.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);                         // Select The Modelview Matrix
  28.     glLoadIdentity();                                   // Reset The Modelview Matrix
  29. }
  30.  
  31. int InitGL(GLvoid)                                      // All Setup For OpenGL Goes Here
  32. {
  33.     glShadeModel(GL_SMOOTH);                            // Enable Smooth Shading
  34.     glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);               // Black Background
  35.     glClearDepth(1.0f);                                 // Depth Buffer Setup
  36.     glEnable(GL_DEPTH_TEST);                            // Enables Depth Testing
  37.     glDepthFunc(GL_LEQUAL);                             // The Type Of Depth Testing To Do
  38.     glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);  // Really Nice Perspective Calculations
  39.     return TRUE;                                        // Initialization Went OK
  40. }
  41.  
  42. int DrawGLScene(float d)                                    // Here's Where We Do All The Drawing
  43. {
  44.     int i,j,a;
  45.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // Clear Screen And Depth Buffer
  46.     glLoadIdentity();                                   // Reset The Current Modelview Matrix
  47.     glTranslatef(-1.5,-1.0,-6.0f);                     
  48.     float x,y,z,PI,y0,k,Height1,Height2,Width,Limit,Temp;
  49.     int index1,index2,Length;
  50.    
  51.        
  52.  
  53.     Height1=0.06;
  54.     Height2=0.15;
  55.     Length=50;
  56.     Width=2.5;
  57.     Limit=Length/20;    
  58.        
  59.     float Point1x[Length], Point2x[Length];
  60.     float Point1y[Length],Point2y[Length];
  61.     float Point1z[Length],Point2z[Length];
  62.    
  63.  
  64.     for(j=0;j<2;j++)
  65.     {
  66.         y0=Width*j;
  67.                                         // Drawing Using Triangles
  68.        
  69.    
  70.        
  71.         x=-1;
  72.         PI=3.1415;
  73.         for(i=0;i<Length;i++)
  74.         {
  75. //            glColor3f(255,0,0);
  76.             if(i<Limit)
  77.             {
  78.                     k=0;
  79.             }
  80.             else
  81.             {
  82.                     k=d;
  83.             }
  84.             y=Height1*sin(i*2*PI/Length -k);
  85.  
  86.             x=(float)4*i/Length;
  87.             z=Height2*cos(i*2*PI/Length - k);
  88.            
  89.            
  90.             y=y0+y;
  91.             if(j==0)
  92.             {
  93.                 Point1x[i]=x;
  94.                 Point1y[i]=y;
  95.                 Point1z[i]=z;
  96.             }
  97.             else
  98.             {
  99.                 Point2x[i]=x;
  100.                 Point2y[i]=y;
  101.                 Point2z[i]=z;
  102.             }            
  103. //          glVertex3f( x, y0+y, z);                    // Top
  104.         }
  105.        
  106.        
  107.      }
  108.  
  109.      index1=0;
  110.         index2=0;
  111.  //       glBegin(GL_POINTS);
  112.  //       glBegin(GL_QUAD_STRIP);
  113.  
  114.    GLfloat mat_specular[] = { 1, 1, 1, 1 };
  115.    GLfloat mat_shininess[] = { 5 };
  116.  
  117.    GLfloat mat_ambient[]={1,1,1,1};
  118.    GLfloat mat_diffuse[] = {1, 1, 1, 1};
  119.    
  120.    GLfloat light_position[] = { 0, 0.3, 0.2, 1 };
  121. //   GLfloat direction[] = {-1, 1, 1, 1.0f };
  122.    
  123.    glClearColor (0, 0.0, 0.0, 0.0);
  124.    glShadeModel (GL_SMOOTH);
  125.    
  126.    glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT, mat_ambient);
  127.    glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE, mat_diffuse);
  128.  
  129.    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
  130.    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shininess);
  131. //glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  132.   // glLoadIdentity();
  133.    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);
  134. //   glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPOT_DIRECTION, direction);
  135.  //  glLightf (GL_LIGHT1, GL_SPOT_CUTOFF, 15.f);
  136.    
  137.  
  138.  
  139.    glEnable(GL_LIGHTING);
  140. //   glEnable(GL_LIGHT1);
  141.    glEnable(GL_LIGHT0);
  142.    /*
  143.     glEnable(GL_BLEND);
  144.     glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  145.    glDepthFunc(GL_LEQUAL);
  146.    */
  147.    
  148.    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  149.  
  150.  
  151.  
  152.    glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
  153.     glColorMaterial(GL_FRONT, GL_DIFFUSE);
  154.     glColorMaterial(GL_FRONT, GL_AMBIENT);
  155.     glColorMaterial(GL_FRONT, GL_SPECULAR);
  156.         glColorMaterial(GL_FRONT, GL_SHININESS);
  157.    
  158.  
  159.           glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
  160. //          glBegin(GL_LINE_STRIP);
  161.          glColor3f(1,0,0);
  162.         for(i=0;i<Length*2;i++)
  163.         {
  164.                 if(i==0 || i%2==0)
  165.                 {
  166.                     glVertex3f(Point1x[index1],Point1y[index1],Point1z[index1]);
  167.                     index1=index1+1;
  168.                 }
  169.                 else
  170.                 {
  171.                     glVertex3f(Point2x[index2],Point2y[index2],Point2z[index2]);
  172.                     index2=index2+1;
  173.                 }
  174.         }
  175.        
  176.         glEnd();                                            // Finished Drawing The Triangle
  177.  
  178.  
  179. //=====================================
  180.  
  181.                        
  182.  
  183.  
  184.    
  185. }
  186.  
  187. GLvoid KillGLWindow(GLvoid)                             // Properly Kill The Window
  188. {
  189.     if (fullscreen)                                     // Are We In Fullscreen Mode?
  190.     {
  191.         ChangeDisplaySettings(NULL,0);                  // If So Switch Back To The Desktop
  192.         ShowCursor(TRUE);                               // Show Mouse Pointer
  193.     }
  194.  
  195.     if (hRC)                                            // Do We Have A Rendering Context?
  196.     {
  197.         if (!wglMakeCurrent(NULL,NULL))                 // Are We Able To Release The DC And RC Contexts?
  198.         {
  199.             MessageBox(NULL,"Release Of DC And RC Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  200.         }
  201.  
  202.         if (!wglDeleteContext(hRC))                     // Are We Able To Delete The RC?
  203.         {
  204.             MessageBox(NULL,"Release Rendering Context Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  205.         }
  206.         hRC=NULL;                                       // Set RC To NULL
  207.     }
  208.  
  209.     if (hDC && !ReleaseDC(hWnd,hDC))                    // Are We Able To Release The DC
  210.     {
  211.         MessageBox(NULL,"Release Device Context Failed.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  212.         hDC=NULL;                                       // Set DC To NULL
  213.     }
  214.  
  215.     if (hWnd && !DestroyWindow(hWnd))                   // Are We Able To Destroy The Window?
  216.     {
  217.         MessageBox(NULL,"Could Not Release hWnd.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  218.         hWnd=NULL;                                      // Set hWnd To NULL
  219.     }
  220.  
  221.     if (!UnregisterClass("OpenGL",hInstance))           // Are We Able To Unregister Class
  222.     {
  223.         MessageBox(NULL,"Could Not Unregister Class.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  224.         hInstance=NULL;                                 // Set hInstance To NULL
  225.     }
  226. }
  227.  
  228. /*  This Code Creates Our OpenGL Window.  Parameters Are:                   *
  229.  *  title           - Title To Appear At The Top Of The Window              *
  230.  *  width           - Width Of The GL Window Or Fullscreen Mode             *
  231.  *  height          - Height Of The GL Window Or Fullscreen Mode            *
  232.  *  bits            - Number Of Bits To Use For Color (8/16/24/32)          *
  233.  *  fullscreenflag  - Use Fullscreen Mode (TRUE) Or Windowed Mode (FALSE)   */
  234.  
  235. BOOL CreateGLWindow(char* title, int width, int height, int bits, bool fullscreenflag)
  236. {
  237.     GLuint      PixelFormat;            // Holds The Results After Searching For A Match
  238.     WNDCLASS    wc;                     // Windows Class Structure
  239.     DWORD       dwExStyle;              // Window Extended Style
  240.     DWORD       dwStyle;                // Window Style
  241.     RECT        WindowRect;             // Grabs Rectangle Upper Left / Lower Right Values
  242.     WindowRect.left=(long)0;            // Set Left Value To 0
  243.     WindowRect.right=(long)width;       // Set Right Value To Requested Width
  244.     WindowRect.top=(long)0;             // Set Top Value To 0
  245.     WindowRect.bottom=(long)height;     // Set Bottom Value To Requested Height
  246.  
  247.     fullscreen=fullscreenflag;          // Set The Global Fullscreen Flag
  248.  
  249.     hInstance           = GetModuleHandle(NULL);                // Grab An Instance For Our Window
  250.     wc.style            = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC;   // Redraw On Size, And Own DC For Window.
  251.     wc.lpfnWndProc      = (WNDPROC) WndProc;                    // WndProc Handles Messages
  252.     wc.cbClsExtra       = 0;                                    // No Extra Window Data
  253.     wc.cbWndExtra       = 0;                                    // No Extra Window Data
  254.     wc.hInstance        = hInstance;                            // Set The Instance
  255.     wc.hIcon            = LoadIcon(NULL, IDI_WINLOGO);          // Load The Default Icon
  256.     wc.hCursor          = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);          // Load The Arrow Pointer
  257.     wc.hbrBackground    = NULL;                                 // No Background Required For GL
  258.     wc.lpszMenuName     = NULL;                                 // We Don't Want A Menu
  259.     wc.lpszClassName    = "OpenGL";                             // Set The Class Name
  260.  
  261.     if (!RegisterClass(&wc))                                    // Attempt To Register The Window Class
  262.     {
  263.         MessageBox(NULL,"Failed To Register The Window Class.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
  264.         return FALSE;                                           // Return FALSE
  265.     }
  266.    
  267.     if (fullscreen)                                             // Attempt Fullscreen Mode?
  268.     {
  269.         DEVMODE dmScreenSettings;                               // Device Mode
  270.         memset(&dmScreenSettings,0,sizeof(dmScreenSettings));   // Makes Sure Memory's Cleared
  271.         dmScreenSettings.dmSize=sizeof(dmScreenSettings);       // Size Of The Devmode Structure
  272.         dmScreenSettings.dmPelsWidth    = width;                // Selected Screen Width
  273.         dmScreenSettings.dmPelsHeight   = height;               // Selected Screen Height
  274.         dmScreenSettings.dmBitsPerPel   = bits;                 // Selected Bits Per Pixel
  275.         dmScreenSettings.dmFields=DM_BITSPERPEL|DM_PELSWIDTH|DM_PELSHEIGHT;
  276.  
  277.         // Try To Set Selected Mode And Get Results.  NOTE: CDS_FULLSCREEN Gets Rid Of Start Bar.
  278.         if (ChangeDisplaySettings(&dmScreenSettings,CDS_FULLSCREEN)!=DISP_CHANGE_SUCCESSFUL)
  279.         {
  280.             // If The Mode Fails, Offer Two Options.  Quit Or Use Windowed Mode.
  281.             if (MessageBox(NULL,"The Requested Fullscreen Mode Is Not Supported By\nYour Video Card. Use Windowed Mode Instead?","NeHe GL",MB_YESNO|MB_ICONEXCLAMATION)==IDYES)
  282.             {
  283.                 fullscreen=FALSE;       // Windowed Mode Selected.  Fullscreen = FALSE
  284.             }
  285.             else
  286.             {
  287.                 // Pop Up A Message Box Letting User Know The Program Is Closing.
  288.                 MessageBox(NULL,"Program Will Now Close.","ERROR",MB_OK|MB_ICONSTOP);
  289.                 return FALSE;                                   // Return FALSE
  290.             }
  291.         }
  292.     }
  293.  
  294.     if (fullscreen)                                             // Are We Still In Fullscreen Mode?
  295.     {
  296.         dwExStyle=WS_EX_APPWINDOW;                              // Window Extended Style
  297.         dwStyle=WS_POPUP;                                       // Windows Style
  298.         ShowCursor(FALSE);                                      // Hide Mouse Pointer
  299.     }
  300.     else
  301.     {
  302.         dwExStyle=WS_EX_APPWINDOW | WS_EX_WINDOWEDGE;           // Window Extended Style
  303.         dwStyle=WS_OVERLAPPEDWINDOW;                            // Windows Style
  304.     }
  305.  
  306.     AdjustWindowRectEx(&WindowRect, dwStyle, FALSE, dwExStyle);     // Adjust Window To True Requested Size
  307.  
  308.     // Create The Window
  309.     if (!(hWnd=CreateWindowEx(  dwExStyle,                          // Extended Style For The Window
  310.                                 "OpenGL",                           // Class Name
  311.                                 title,                              // Window Title
  312.                                 dwStyle |                           // Defined Window Style
  313.                                 WS_CLIPSIBLINGS |                   // Required Window Style
  314.                                 WS_CLIPCHILDREN,                    // Required Window Style
  315.                                 0, 0,                               // Window Position
  316.                                 WindowRect.right-WindowRect.left,   // Calculate Window Width
  317.                                 WindowRect.bottom-WindowRect.top,   // Calculate Window Height
  318.                                 NULL,                               // No Parent Window
  319.                                 NULL,                               // No Menu
  320.                                 hInstance,                          // Instance
  321.                                 NULL)))                             // Dont Pass Anything To WM_CREATE
  322.     {
  323.         KillGLWindow();                             // Reset The Display
  324.         MessageBox(NULL,"Window Creation Error.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
  325.         return FALSE;                               // Return FALSE
  326.     }
  327.  
  328.     static  PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd=              // pfd Tells Windows How We Want Things To Be
  329.     {
  330.         sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),              // Size Of This Pixel Format Descriptor
  331.         1,                                          // Version Number
  332.         PFD_DRAW_TO_WINDOW |                        // Format Must Support Window
  333.         PFD_SUPPORT_OPENGL |                        // Format Must Support OpenGL
  334.         PFD_DOUBLEBUFFER,                           // Must Support Double Buffering
  335.         PFD_TYPE_RGBA,                              // Request An RGBA Format
  336.         bits,                                       // Select Our Color Depth
  337.         0, 0, 0, 0, 0, 0,                           // Color Bits Ignored
  338.         0,                                          // No Alpha Buffer
  339.         0,                                          // Shift Bit Ignored
  340.         0,                                          // No Accumulation Buffer
  341.         0, 0, 0, 0,                                 // Accumulation Bits Ignored
  342.         16,                                         // 16Bit Z-Buffer (Depth Buffer)  
  343.         0,                                          // No Stencil Buffer
  344.         0,                                          // No Auxiliary Buffer
  345.         PFD_MAIN_PLANE,                             // Main Drawing Layer
  346.         0,                                          // Reserved
  347.         0, 0, 0                                     // Layer Masks Ignored
  348.     };
  349.    
  350.     if (!(hDC=GetDC(hWnd)))                         // Did We Get A Device Context?
  351.     {
  352.         KillGLWindow();                             // Reset The Display
  353.         MessageBox(NULL,"Can't Create A GL Device Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
  354.         return FALSE;                               // Return FALSE
  355.     }
  356.  
  357.     if (!(PixelFormat=ChoosePixelFormat(hDC,&pfd))) // Did Windows Find A Matching Pixel Format?
  358.     {
  359.         KillGLWindow();                             // Reset The Display
  360.         MessageBox(NULL,"Can't Find A Suitable PixelFormat.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
  361.         return FALSE;                               // Return FALSE
  362.     }
  363.  
  364.     if(!SetPixelFormat(hDC,PixelFormat,&pfd))       // Are We Able To Set The Pixel Format?
  365.     {
  366.         KillGLWindow();                             // Reset The Display
  367.         MessageBox(NULL,"Can't Set The PixelFormat.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
  368.         return FALSE;                               // Return FALSE
  369.     }
  370.  
  371.     if (!(hRC=wglCreateContext(hDC)))               // Are We Able To Get A Rendering Context?
  372.     {
  373.         KillGLWindow();                             // Reset The Display
  374.         MessageBox(NULL,"Can't Create A GL Rendering Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
  375.         return FALSE;                               // Return FALSE
  376.     }
  377.  
  378.     if(!wglMakeCurrent(hDC,hRC))                    // Try To Activate The Rendering Context
  379.     {
  380.         KillGLWindow();                             // Reset The Display
  381.         MessageBox(NULL,"Can't Activate The GL Rendering Context.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
  382.         return FALSE;                               // Return FALSE
  383.     }
  384.  
  385.     ShowWindow(hWnd,SW_SHOW);                       // Show The Window
  386.     SetForegroundWindow(hWnd);                      // Slightly Higher Priority
  387.     SetFocus(hWnd);                                 // Sets Keyboard Focus To The Window
  388.     ReSizeGLScene(width, height);                   // Set Up Our Perspective GL Screen
  389.  
  390.     if (!InitGL())                                  // Initialize Our Newly Created GL Window
  391.     {
  392.         KillGLWindow();                             // Reset The Display
  393.         MessageBox(NULL,"Initialization Failed.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
  394.         return FALSE;                               // Return FALSE
  395.     }
  396.  
  397.     return TRUE;                                    // Success
  398. }
  399.  
  400. LRESULT CALLBACK WndProc(   HWND    hWnd,           // Handle For This Window
  401.                             UINT    uMsg,           // Message For This Window
  402.                             WPARAM  wParam,         // Additional Message Information
  403.                             LPARAM  lParam)         // Additional Message Information
  404. {
  405.     switch (uMsg)                                   // Check For Windows Messages
  406.     {
  407.         case WM_ACTIVATE:                           // Watch For Window Activate Message
  408.         {
  409.             if (!HIWORD(wParam))                    // Check Minimization State
  410.             {
  411.                 active=TRUE;                        // Program Is Active
  412.             }
  413.             else
  414.             {
  415.                 active=FALSE;                       // Program Is No Longer Active
  416.             }
  417.  
  418.             return 0;                               // Return To The Message Loop
  419.         }
  420.  
  421.         case WM_SYSCOMMAND:
  422.         {
  423.             switch (wParam)
  424.             {
  425.                 case SC_SCREENSAVE:
  426.                 case SC_MONITORPOWER:
  427.                     return 0;
  428.             }
  429.             break;
  430.         }
  431.  
  432.         case WM_CLOSE:                              // Did We Receive A Close Message?
  433.         {
  434.             PostQuitMessage(0);                     // Send A Quit Message
  435.             return 0;                               // Jump Back
  436.         }
  437.  
  438.         case WM_KEYDOWN:                            // Is A Key Being Held Down?
  439.         {
  440.             keys[wParam] = TRUE;                    // If So, Mark It As TRUE
  441.             return 0;                               // Jump Back
  442.         }
  443.  
  444.         case WM_KEYUP:                              // Has A Key Been Released?
  445.         {
  446.             keys[wParam] = FALSE;                   // If So, Mark It As FALSE
  447.             return 0;                               // Jump Back
  448.         }
  449.  
  450.         case WM_SIZE:                               // Resize The OpenGL Window
  451.         {
  452.             ReSizeGLScene(LOWORD(lParam),HIWORD(lParam));  // LoWord=Width, HiWord=Height
  453.             return 0;                               // Jump Back
  454.         }
  455.     }
  456.  
  457.     // Pass All Unhandled Messages To DefWindowProc
  458.     return DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
  459. }
  460.  
  461. int WINAPI WinMain( HINSTANCE   hInstance,          // Instance
  462.                     HINSTANCE   hPrevInstance,      // Previous Instance
  463.                     LPSTR       lpCmdLine,          // Command Line Parameters
  464.                     int         nCmdShow)           // Window Show State
  465. {
  466.     MSG     msg;                                    // Windows Message Structure
  467.     BOOL    done=FALSE;                             // Bool Variable To Exit Loop
  468.  
  469.     // Ask The User Which Screen Mode They Prefer
  470.     if (MessageBox(NULL,"Would You Like To Run In Fullscreen Mode?", "Start FullScreen?",MB_YESNO|MB_ICONQUESTION)==IDNO)
  471.     {
  472.         fullscreen=FALSE;                           // Windowed Mode
  473.     }
  474.  
  475.    float d,a;
  476.  
  477.    d=0;
  478.    a=1;
  479.     // Create Our OpenGL Window
  480.     if (!CreateGLWindow("Flag 3D",640,480,16,fullscreen))
  481.     {
  482.         return 0;                                   // Quit If Window Was Not Created
  483.     }
  484.  
  485.     while(!done)                                    // Loop That Runs While done=FALSE
  486.     {
  487.         if (PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE))   // Is There A Message Waiting?
  488.         {
  489.             if (msg.message==WM_QUIT)               // Have We Received A Quit Message?
  490.             {
  491.                 done=TRUE;                          // If So done=TRUE
  492.             }
  493.             else                                    // If Not, Deal With Window Messages
  494.             {
  495.                 TranslateMessage(&msg);             // Translate The Message
  496.                 DispatchMessage(&msg);              // Dispatch The Message
  497.             }
  498.         }
  499.         else                                        // If There Are No Messages
  500.         {
  501.  
  502.             Sleep(100);
  503.             d=d+1;
  504.             //a=a+1;
  505.            
  506.             if(d>100)
  507.             {
  508.               //a=-a;
  509.               d=0;
  510.             }
  511.                    
  512.                      
  513.                      
  514.             // Draw The Scene.  Watch For ESC Key And Quit Messages From DrawGLScene()
  515.             if ((active && !DrawGLScene(d)) || keys[VK_ESCAPE]) // Active?  Was There A Quit Received?
  516.             {
  517.                 done=TRUE;                          // ESC or DrawGLScene Signalled A Quit
  518.             }
  519.             else                                    // Not Time To Quit, Update Screen
  520.             {
  521.                 SwapBuffers(hDC);                   // Swap Buffers (Double Buffering)
  522.             }
  523.  
  524.             if (keys[VK_F1])                        // Is F1 Being Pressed?
  525.             {
  526.                 keys[VK_F1]=FALSE;                  // If So Make Key FALSE
  527.                 KillGLWindow();                     // Kill Our Current Window
  528.                 fullscreen=!fullscreen;             // Toggle Fullscreen / Windowed Mode
  529.                 // Recreate Our OpenGL Window
  530.                 if (!CreateGLWindow("Flag 3D",640,480,16,fullscreen))
  531.                 {
  532.                     return 0;                       // Quit If Window Was Not Created
  533.                 }
  534.             }
  535.         }
  536.     }
  537.  
  538.     // Shutdown
  539.     KillGLWindow();                                 // Kill The Window
  540.     return (msg.wParam);                            // Exit The Program
  541. }

  Nhớ để code vào trong thẻ để dễ đọc hơn + đặt tiêu đề có dấu
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 13-05-2009 lúc 06:03 PM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  198

  Mặc định Lập trình chuyển động trên VC++ | Tạo một lá cờ bay trên VC++?

  của nguyenbinh không chạy được,của bạn kia thì mình không rõ các thư viện bạn lấy ở đâu


  Code:
  #include<windows.h>
  #include "math.h"
  
  void VeCo(HWND hWnd)
  {
  	double PI =3.14;
    HDC hdc, hMemDC;
    HBITMAP hBitmap, oBitmap;
    RECT rc;
    int y;
    static unsigned char t = 0;
  	
    hdc = GetDC(hWnd);
    hMemDC = CreateCompatibleDC(hdc);
    GetClientRect(hWnd, &rc);
  	
    hBitmap = CreateCompatibleBitmap(hdc, rc.right - rc.left, rc.bottom - rc.top);
    oBitmap = (HBITMAP)SelectObject(hMemDC, hBitmap);
  	
    FillRect(hMemDC, &rc, (HBRUSH)GetBkColor(hMemDC));
    for (int x = 10; x <= 200; ++x)
    {
      y = (int)(float)(20.0*cos(2.0*PI*(t/100.0 - x/200.0)) + 50);
      SetPixel(hMemDC, x, y, RGB(0, 0, 0));
      if ((x == 10)||(x == 200))
      {
        MoveToEx(hMemDC, x, y, NULL);
        LineTo(hMemDC, x, y + 150);
      }
      SetPixel(hMemDC, x, y + 150, RGB(0, 0, 0));
    }
    BitBlt(hdc, 0, 0, rc.right - rc.left, rc.bottom - rc.top, hMemDC, 0, 0, SRCCOPY);
    Sleep(10);
    SelectObject(hMemDC, oBitmap);
    DeleteDC(hMemDC);
    DeleteObject(hBitmap);
    ReleaseDC(hWnd, hdc);
    t = (t > 100)? (0) : (t + 1);
  }
  int WINAPI WinMain( HINSTANCE  hInstance,     // Instance
  				  HINSTANCE  hPrevInstance,   // Previous Instance
  				  LPSTR    lpCmdLine,     // Command Line Parameters
  				  int     nCmdShow)      // Window Show State
  {
  {
    VeCo(0);
  	return 0;
  }
  thử chạy trên VC++6.0

Các đề tài tương tự

 1. Tính ma trận chuyển vị trên C++ sai ở đâu?
  Gửi bởi manutd1988 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 20-08-2012, 02:07 PM
 2. Chuyển dữ liệu từ SQL sang XML trên C#
  Gửi bởi hungnghia trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 07-12-2010, 08:15 PM
 3. Cách nào làm tối ưu chương trình ảnh chuyển động trên C#?
  Gửi bởi son0nline trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 20-07-2010, 10:32 PM
 4. Chuyển chữ thuờng thành chữ hoa trên C++
  Gửi bởi haibanh_95 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 20-05-2009, 12:45 AM
 5. Cách tạo Chuyển động của đối tượng trên C#?
  Gửi bởi honest trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-05-2009, 02:25 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn