Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Mã nguồn C | Chương trình minh họa bảng băm để làm từ điển

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Cool Mã nguồn C | Chương trình minh họa bảng băm để làm từ điển

  Cái này là bài tập nhỏ mình làm trong lớp, nay post code lên cho anh em học hỏi thêm, từ điển này còn thiếu nhiều tính năng lắm, bạn nào giỏi thì tối ưu lên nhé.
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  #define M 26  // so Buckets

  // dinh nghia cau truc tu dien
  typedef struct TuDien 
  {
      
  char tu[12];
      
  char nghia[100];
  };

  // dinh nghia cau truc nut cua buckets
  typedef struct node
  {
      
  TuDien key;
      
  struct node *next;
  Nodetype;

  //dinh nghia nut con tro kieu Nodetype
  typedef Nodetype *Nodeptr;

  //mang con tro Bucket gom M bucket
  Nodeptr Bucket[M];

  //hàm này để khởi tạo bảng băm
  void Initialize()
  {
      for(
  int i=0;i<M;i++)
          
  Bucket[i]=NULL;
  }

  //hàm băm
  int HashFunc(char c)
  {
      if (
  c>=97c=c-32;
      return (
  c%65);
  }

  //hàm này để tạo nút có chứa khóa k,trả về kiểu con trỏ Nodeptr
  Nodeptr MakeNode(TuDien k)
  {
      
  Nodeptr p;
      
  p=(Nodeptrmalloc(sizeof(Nodetype));
      
  p->key=k;
      
  p->next=NULL;
      return 
  p;
  }

  // hàm này dùng để chèn từ vào Bucket, sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng
  void  InsertListOrder(Nodeptr &Head,Nodeptr G)
  {
      
  Nodeptr  PQ;
      
  Head;
      while (
  != NULL)
      {
          if (
  strcmp(P->key.tu,G->key.tu)>0) break;
          
  P;
          
  Q->next;
      }
      if (
  == Head)
      {
          
  G->next Head;
          
  Head G;
      }
      else
      {
          
  G->next Q->next;
          
  Q->next G;
      }
  }


  //hàm này dùng để chèn khóa k vào Bucket thứ b
  void Place(int b,TuDien k)
  {
      
  Nodeptr p,t;
      
  p=Bucket[b];
      
  t=MakeNode(k);
      if (
  p==NULLBucket[b]=t;
      else 
  InsertListOrder(Bucket[b],t);
  }
  //hàm này dùng để chèn khóa k vào bảng băm
  void Insert(TuDien k)
  {
      
  int b=HashFunc(k.tu[0]);
      
  Place(b,k);
  }

  //duyệt Bucket
  void TraverseBucket(int b)
  {
      
  Nodeptr p;
      
  p=Bucket[b];
      while (
  p!=NULL)
      {
          
  printf("%3s,",p->key.tu);
          
  p=p->next;
      }
  }
  //duyệt toàn bộ bảng băm
  void Traverse()
  {
      for(
  int b=0;b<M;b++)
      {
          
  printf("\nBucket[%d]:",b);
          
  TraverseBucket(b);
      }
  }

  //hàm này dùng để tra nghĩa của 1 từ trong từ điển
  void TraNghia(char *s)
  {
      
  int b=HashFunc(s[0]);
      
  Nodeptr p Bucket[b];
      while (
  p!=NULL && strcmp(p->key.tu,s)!=0)
          
  p=p->next;
      if (
  p==NULLprintf("\n\nKhong tim thay \"%s\" trong tu dien",s);
      else
          
  printf("\n\nNghia cua tu \"%s\":%s",s,p->key.nghia);
  }

  //hàm này dùng để cập nhật nghĩa cho 1 từ
  void CapNhatTu(char *s,char *s1)
  {
      
  fflush(stdin);
      
  int bHashFunc(s[0]);
      
  Nodeptr p=Bucket[b];
      while (
  p!=NULL && strcmp(p->key.tu,s)!=0)
          
  p=p->next;
      if (
  p==NULLprintf("\n\nKhong tim thay \"%s\" trong tu dien",s);
      else
      {
          
  strcat(p->key.nghia,",");
          
  strcat(p->key.nghia,s1);
      }
  }

  void Pop(Nodeptr &p)     // lay phan tu dau xau
  {
      
  TuDien k;
      
  Nodeptr q;
      
  q=p;
      
  p=p->next;
      
  q->next=NULL;
      
  k=q->key;
      
  free(q);
  }

  void DelAfter(Nodeptr &q)   //xoa nut sau q
  {
      
  Nodeptr p;
      
  p=q->next;
      
  q->next=p->next;
      
  p->next=NULL;
      
  free(p);
  }

  //xóa 1 từ trong từ điển
  void XoaTu(char *s)
  {
      
  int b=HashFunc(s[0]);
      
  Nodeptr p,q;
      
  p=Bucket[b];
      while (
  p!=NULL && strcmp(p->key.tu,s)!=0)
      {
          
  q=p;
          
  p=p->next;
      }
      if (
  p==NULLprintf("\n\nKhong tim thay \"%s\" trong tu dien",s);
      if (
  p==Bucket[b]) Pop(Bucket[b]);
      else 
  DelAfter(q);
  }

  //menu của chương trình
  void MENU()
  {
      
  printf("\n\n\t\t\t\tTU DIEN ANH-VIET");
      
  printf("\n\nCac chuc nang chinh cua tu dien:");
      
  printf("\n\n1.Them tu moi vao tu dien");
      
  printf("\n\n2.Xoa mot tu khoi tu dien");
      
  printf("\n\n3.Cap nhat tu");
      
  printf("\n\n4.Tra nghia cua tu");
      
  printf("\n\n0.Thoat khoi tu dien");
      
  printf("\n\nBan chon chuc nang nao:");
  }

  int main()
  {

      
  char *s,*s1;
      
  TuDien td;
      
  int choice;
      
  Initialize();
      do
      {
          
  MENU();
          
  scanf("%d",&choice);
          switch(
  choice)
          {
              case 
  1:
                  
  clrscr();
                  
  printf("THEM TU MOI VAO TU DIEN");
                  
  printf("\n\nNhap tu can them:");fflush(stdin);
                  
  gets(td.tu);
                  
  printf("\n\nNhap nghia cua tu \"%s\":",td.tu);
                  
  fflush(stdin);
                  
  gets(td.nghia);
                  
  Insert(td);
                  break;
              case 
  2:
                  
  clrscr();
                  
  printf("\n\nNhap tu can xoa:");fflush(stdin);
                  
  gets(s);
                  
  XoaTu(s);
                  break;
              case 
  3:
                  
  clrscr();
                  
  printf("CAP NHAT NGHIA CUA TU");
                  
  printf("\n\nNhap tu can cap nhat:");
                  
  gets(s);
                  
  printf("\n\nNhap nghia cap nhat cua \"%s\":");
                  
  fflush(stdin);
                  
  gets(s1);
                  
  CapNhatTu(s,s1);
                  break;
              case 
  4:
                  
  clrscr();
                  
  printf("TRA NGHIA CUA TU");
                  
  printf("\n\nNhap tu can tra nghia:");fflush(stdin);
                  
  gets(s);
                  
  TraNghia(s);
                  break;
          }
      } while (
  choice!=0);
      return 
  0;


 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  235

  Bạn ơi xem lại đi.Mình thử rồi nhưng lỗi linh tinh cả.Đang bận thi nên chưa đọc mã để sửa được

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  1

  Bạn ơi sao mình chạy đoạn code về "Chương trình minh họa bảng băm để làm từ điển" của bạn(bài viết 654) mà không được.Mình đang cần bài này gấp bạn giúp mình với.Thanks!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  5

  Cha, cai nay la C++ chu ban ha?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  5

  void Initialize()
  {
  for(int i=0;i<M;i++)
  Bucket[i]=NULL;
  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  3

  Mặc định Mã nguồn C | Chương trình minh họa bảng băm để làm từ điển

  Toàn code thôi, không muốn đọc, ai đó thử nêu cách làm hay ý tưởng gì đó đi chứ đừng đưa code nên đọc khó hiểu lắm

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  9

  anh có thể viết thêm giúp em chức năng nữa để bổ sung cho bài hoàn thiện hơn:
  1 là đọc 1 file *.DAT đã có sẵn các ký tự đã được sắp xếp và nếu ký tự đó gồm các từ nằm trong tập "A-Z" thì tự động thêm vào từ điển

  sau khi đã khởi tạo từ điển bằng cách đọc 1 từ 1 file * dat, chức năng thứ 2 là tiếp tục đọc 1 file bất kỳ có chứa các từ và có các ký tự trong mỗi từ phải nằm trong tập A-Z thì thêm vào, nếu từ đó đã có trong từ điển thì không thêm

  Nhờ anh xem giúp, cám ơn anh

 8. #8
  Ngày gia nhập
  11 2016
  Bài viết
  3

  lỗi nhiều quá mà k có phần nạp từ điển từ file vào bảng băm kìa

Các đề tài tương tự

 1. Tài liệu tối ưu hóa mã nguồn, tinh chỉnh mã nguồn (code Tuning)?
  Gửi bởi sunshine trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-04-2013, 09:13 AM
 2. bảng băm đóng, bảng băm mở trong lập trình C#?
  Gửi bởi mysad trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-12-2010, 01:20 PM
 3. Tài liệu xây dựng bảng băm. Ai có cho mình xin?
  Gửi bởi vanmeo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 08-07-2010, 12:32 AM
 4. ứng dụng từ điền sử dụng bảng băm
  Gửi bởi daretofail trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-06-2010, 06:18 AM
 5. Bảng băm-ứng dụng từ điển
  Gửi bởi canhocthem trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 01-02-2008, 10:19 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn