Chương trình của mình là dạng Win32 Console Application.

Theo mình biết, để xuất ra giá trị ngày tháng lên màn hình có thể dùng lệnh sau:
Code:
system("date /t");
Giờ mình muốn lấy giá trị đó gán vào một biến trong chương trình, cụ thể là giá trị ngày cho vào biến Day, giá trị tháng cho vào biến Month, giá trị Năm cho vào biến Year.

Mô tả: khi sử dụng lệnh
Code:
system("date /t")
hiện ra ngày tháng: 11/05/2009 thì biến Day có giá trị là 11, biến Month có giá trị là 5, biến Year có giá trị là 2009.

Có cách nào làm được như vậy không? Mong mọi người chỉ giúp, mình cảm ơn nhiều ^^