Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Tìm Kiếm Với treeview và Sql2000 trên C#, giúp sửa lỗi???

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  Unhappy Tìm Kiếm Với treeview và Sql2000 trên C#, giúp sửa lỗi???

  Các Pro giúp mình viết thuật toán tìm kiếm với TreeView ở From Tìm kiếm Với CSDl sql 2000 với.Đây là Lớp Datbase.cs của mình còn viết Dở dang với tìm kiếm với TreeView. nếu viết được một Phương thức tìm kiếm tự động với TreeView giúp mình thì mừng quá:namespace Bai_Tap_Lon
  Visual C# Code:
  1.     class clsDaTaBaSe
  2.     {
  3.         //###################################################################################
  4.         string strConnect = "Data Source=.;Initial Catalog=NHOM6.;Integrated Security=True";
  5.  
  6.         // Khai Báo Các Đối Tượng
  7.         SqlConnection sqlCon;
  8.         SqlCommand sqlCom;
  9.         SqlDataReader sqlDr;
  10.         SqlDataAdapter sqlAda;
  11.         DataSet ds = new DataSet();
  12.         //#################################################################################
  13.         // Phương Thức 1: Kết Nối Tới Cơ Sở Dữ Liệu SQL2000
  14.          public void  KetNoi()
  15.         {
  16.             sqlCon = new SqlConnection(strConnect);
  17.             if (sqlCon.State == ConnectionState.Closed)
  18.                 sqlCon.Open();
  19.         }
  20.         // Phương Thức 2 : Ngắt Kết Nối
  21.         void NgatKetNoi()
  22.         {
  23.             sqlCon.Close();
  24.         }
  25.         // Phương Thức 3 : Thực Thi Câu Lệnh SQL Theo Mô Hình Kết Nối
  26.         public void ThucThiKetNoi(string strSQL)
  27.         {
  28.             KetNoi();
  29.             sqlCom = new SqlCommand(strSQL, sqlCon);
  30.             sqlCom.ExecuteNonQuery();
  31.             NgatKetNoi();
  32.         }
  33.         // Phương Thức 4: Thực Thi Câu Lệnh SQL Theo Mô Hình Phi Kết Nối
  34.         public void ThucThiPhiKetNoi(string strSQL)
  35.         {
  36.             ds.Clear();
  37.             sqlAda = new SqlDataAdapter(strSQL, strConnect);
  38.             sqlAda.Fill(ds, "TenBang");
  39.         }
  40.         // Phương Thức 5 :Load Dữ Liệu Lên DataGridView
  41.         public void Database2DataGridView(DataGridView dg, string strSelect)
  42.         {
  43.             ds.Clear();
  44.             sqlAda = new SqlDataAdapter(strSelect, strConnect);
  45.             sqlAda.Fill(ds, "TenBang");
  46.             dg.DataSource = ds.Tables[0];  
  47.         }
  48.         // Phương Thức 6:Load Dữ Liệu Vào Combobox
  49.         public void Data2Combobox(ComboBox cb, string strSelect, byte ChiSo)
  50.         {
  51.             KetNoi();
  52.             sqlCom = new SqlCommand(strSelect, sqlCon);
  53.             sqlDr = sqlCom.ExecuteReader();
  54.             while (sqlDr.Read())
  55.             {
  56.                 cb.Items.Add(sqlDr[ChiSo].ToString());
  57.             }
  58.             NgatKetNoi();
  59.         }
  60.         //
  61.         public DataSet GetData(string sqlquery)
  62.         {
  63.             SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sqlquery, strConnect);
  64.             DataSet ds = new DataSet();
  65.             da.Fill(ds);
  66.             return ds;
  67.  
  68.         }
  69.         public SqlDataReader GetCommand(string sqlquery )
  70.         {
  71.             SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlquery,sqlCon);
  72.             cmd.CommandType = CommandType.Text;
  73.             return cmd.ExecuteReader();
  74.         }
  75.         //public void doctreview(TreeView tv,string select)
  76.         //{
  77.         //    KetNoi();
  78.         //    sqlCom = new SqlCommand(select, sqlCon);
  79.         //    sqlDr = sqlCom.ExecuteReader();
  80.         //    while (sqlDr.Read())
  81.         //    {
  82.         //        tv.Nodes.Add(sqlDr[0].ToString());
  83.         //    }
  84.            
  85.         //}
  86.         public void doctreview(TreeView tv, string select)
  87.         {
  88.             KetNoi();
  89.             sqlCom = new SqlCommand(select, sqlCon);
  90.             sqlDr = sqlCom.ExecuteReader();
  91.             while (sqlDr.Read())
  92.             {
  93.                 if (sqlDr[2].ToString() == '1'.ToString())
  94.                 {
  95.                     tv.Nodes.Add(sqlDr[3].ToString());
  96.                 }
  97.                 TreeNode node = tv.Nodes[0];
  98.  
  99.                 if (sqlDr[2].ToString() == '2'.ToString())
  100.                 {
  101.                     node.Nodes.Add(sqlDr[3].ToString());
  102.                 }
  103.                 if (sqlDr[2].ToString() == '3'.ToString())
  104.                 {
  105.                     TreeNode n = tv.Nodes[0].Nodes[0];
  106.                     n.Nodes.Add(sqlDr[3].ToString());
  107.                 }
  108.                 if (sqlDr[2].ToString() == '4'.ToString())
  109.                 {
  110.                     TreeNode n = tv.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[0];
  111.                     n.Nodes.Add(sqlDr[3].ToString());
  112.                 }
  113.                 if (sqlDr[2].ToString() == '5'.ToString())
  114.                 {
  115.                     TreeNode n = tv.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[0].Nodes[0];
  116.                     n.Nodes.Add(sqlDr[3].ToString());
  117.                 }
  118.             }
  119.  
  120.         }
  121.         public void tim(ComboBox cb,TreeView tv)
  122.         {
  123.             string nodechon = tv.SelectedNode.Text;
  124.             sqlCom = new SqlCommand("select * from ThanhVienMotHo", sqlCon);
  125.             sqlDr = sqlCom.ExecuteReader();
  126.             while (sqlDr.Read())
  127.             {
  128.                 //if (sqlDr[3].ToString == nodechon)
  129.                 //{
  130.  
  131.                 //}
  132.             }
  133.  
  134.         }
  135.     }
  136. }

  Còn đây là mấy cái ảnh minh họa về CSDL. Anh em giúp mình nhé:
 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  Chủ yếu là anh em giúp mình cái from Tìm kiếm Này: :d


 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  anh em giúp đỡ tôi một chút. Gợi ý cho tìm thuật toán tìm kiếm ở Form Tìm Kiếm + TreeView nhé.Gấp lắm rồi mà hỏi bạn chẳng đứa nào giúp được. chỉ mong anh em trên 4Rom mình giúp được thôi.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  22

  Vấn đề bạn cần có lẽ gần giống cái này, mình làm để tự động phân loại bệnh nhân (tự đưa ra quyết định nào đó dựa vào kinh nghiệm tích lũy).


  Trích dẫn đoạn mã duyệt cây để bạn tham khảo:
  Code:
        //Duyệt cây tìm giá trị
        if(ListNodes.Trim()!="")
        {
          this.txtDieuKien.Text = ListNodes;
          string[] strListNodes = ListNodes.Split(Convert.ToChar("-"));
          for (int i = 0; i < strListNodes.Length; i++)
          {
              string node = strListNodes[i].Split(Convert.ToChar(":"))[0];
              string nodeGT=strListNodes[i].Split(Convert.ToChar(":"))[1];
              for (int j = 0; j < this.tree.Nodes.Find(node, true).Length;j++ )
              {
                for (int z = 0; z < countNodes(node); z++)
                {
                //Loại bỏ trường hợp lỗi khi số nút hiển thị trên cây nhỏ hơn số giá trị có trong dữ liệu
                  try
                  {
                    if ((this.tree.Nodes.Find(node, true)[j].Nodes[z].Nodes[0].Text == "Có bệnh" || this.tree.Nodes.Find(node, true)[j].Nodes[z].Nodes[0].Text == "Không có bệnh") && this.tree.Nodes.Find(node, true)[j].Nodes[z].Text == nodeGT)
                    {
                      TreeNode tn;
                      tn = this.tree.Nodes.Find(node, true)[j];
                      do
                      {
                        if (testExist(tn.Name) == false && testExist(tn.Text) == false) goto TiepTuc;
                        tn = tn.Parent;
                      } while (tn !=null);
  
                      this.txtKetLuan.Text = this.tree.Nodes.Find(node, true)[j].Nodes[z].Nodes[0].Text;
                      goto KetThuc;
                    }
                  }
                  catch { }
                TiepTuc: ;
                }
              }
          }
        }
      KetThuc: ;
  Bạn tự đào bới trong đoạn mã trên nhé

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  trước tiên rất cảm ơn bạn. Nhưng quan trọng bài của mình vẫn là cái From Tìm Kiếm ở các radiobuton kia . khi kick chọn vào radiobuton nào và tìm kiếm nó sẽ Load xuống TreeView bạn à. Có thể gợi í thêm cho mình đượ không bạn. Cảm Ơn Nhiều.

Các đề tài tương tự

 1. ADO.NET Hiển thị tên trên treeview khi click vào tên trên treeview lấy mã để truy vấn?
  Gửi bởi moibietdi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-08-2013, 04:34 PM
 2. Giúp mình code tìm kiếm cho web trên C#
  Gửi bởi congict trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 08-11-2011, 09:40 AM
 3. Hàm tìm kiếm trên bảng băm, mong được giúp đỡ???
  Gửi bởi crazy_froghp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-05-2009, 05:39 AM
 4. Tìm kiếm trên file! Tìm kiếm xâu mẫu dùng giải thuật Naive | Giúp mình code sai ở đâu
  Gửi bởi totoise trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-04-2009, 08:22 PM
 5. lám sao để KQ tìm kiếm hiển thị trên datagrid ? pro giúp em...
  Gửi bởi orcian trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 23-10-2008, 09:25 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn