Hi các bạn. Mình dùng MFC2005,mình sử dụng CStdioFile để đọc File Text.
Giả sử File Text của mình có 10 dòng, mình xuất một dòng lên Edit và sửa lại thông tin của dòng đó. Sau đó lưu lại sự thay đổi của dòng đó thì làm sao??

Mình muốn chỉ thực hiện việc lưu 1 dòng thay đổi đó thôi, không thực hiện việc lưu cả File.
Mong các bạn chỉ giúp