chào các bạn ai làm về thư viện đồ họa DX SDK trong vc++ 6.0 rồi cho minh hỏi với. Mình dùng thử project tại đây http://203.113.174.21/dxsdk/ nhưng khi mình add thư viện DX SDK vào và biên dịch thì vẫn bị lỗi như sau.

Code:
--------------------Configuration: BaseClasses - Win32 Debug--------------------
Compiling...
amextra.cpp
..\BaseClasses\wxutil.h(537) : error C2061: syntax error : identifier 'DWORD_PTR'
..\BaseClasses\ctlutil.h(437) : error C2504: 'IBasicVideo2' : base class undefined
..\BaseClasses\ctlutil.h(904) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'm_dwAdvise'
..\BaseClasses\ctlutil.h(904) : error C2501: 'DWORD_PTR' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\ctlutil.h(904) : error C2501: 'm_dwAdvise' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\amfilter.h(286) : error C2061: syntax error : identifier 'LONG_PTR'
..\BaseClasses\amfilter.h(951) : error C2504: 'IPinFlowControl' : base class undefined
..\BaseClasses\amfilter.h(982) : error C2061: syntax error : identifier 'IGraphConfig'
..\BaseClasses\amfilter.h(1067) : error C2143: syntax error : missing ';' before '*'
..\BaseClasses\amfilter.h(1067) : error C2501: 'IGraphConfig' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\amfilter.h(1067) : error C2501: 'm_pGraphConfig' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\amfilter.h(1340) : error C2504: 'IMemAllocatorCallbackTemp' : base class undefined
..\BaseClasses\amfilter.h(1444) : error C2143: syntax error : missing ';' before '*'
..\BaseClasses\amfilter.h(1444) : error C2501: 'IMemAllocatorNotifyCallbackTemp' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\amfilter.h(1444) : error C2501: 'm_pNotify' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\amfilter.h(1506) : error C2061: syntax error : identifier 'IMemAllocatorNotifyCallbackTemp'
..\BaseClasses\renbase.h(68) : error C2061: syntax error : identifier 'DWORD_PTR'
..\BaseClasses\renbase.h(78) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'm_dwAdvise'
..\BaseClasses\renbase.h(78) : error C2501: 'DWORD_PTR' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\renbase.h(78) : error C2501: 'm_dwAdvise' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\winctrl.h(103) : error C2061: syntax error : identifier 'LONG_PTR'
..\BaseClasses\dsschedule.h(24) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'AddAdvisePacket'
..\BaseClasses\dsschedule.h(24) : error C2501: 'DWORD_PTR' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\dsschedule.h(26) : error C2061: syntax error : identifier 'DWORD_PTR'
..\BaseClasses\dsschedule.h(47) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'm_dwAdviseCookie'
..\BaseClasses\dsschedule.h(47) : error C2501: 'DWORD_PTR' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\dsschedule.h(47) : error C2501: 'm_dwAdviseCookie' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\dsschedule.h(85) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'Cookie'
..\BaseClasses\dsschedule.h(85) : error C2501: 'DWORD_PTR' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\dsschedule.h(86) : warning C4183: 'Cookie': member function definition looks like a ctor, but name does not match enclosing class
..\BaseClasses\dsschedule.h(96) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'm_dwNextCookie'
..\BaseClasses\dsschedule.h(96) : error C2501: 'm_dwNextCookie' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\dsschedule.h(102) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'AddAdvisePacket'
..\BaseClasses\dsschedule.h(102) : error C2501: 'DWORD_PTR' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\refclock.h(103) : error C2061: syntax error : identifier 'DWORD_PTR'
..\BaseClasses\refclock.h(111) : error C2061: syntax error : identifier 'DWORD_PTR'
..\BaseClasses\refclock.h(121) : error C2061: syntax error : identifier 'DWORD_PTR'
..\BaseClasses\sysclock.h(20) : error C2504: 'IAMClockAdjust' : base class undefined
D:\Samples\BaseClasses\amextra.cpp(108) : error C2065: 'LONG_PTR' : undeclared identifier
D:\Samples\BaseClasses\amextra.cpp(108) : error C2059: syntax error : ')'
amfilter.cpp
..\BaseClasses\wxutil.h(537) : error C2061: syntax error : identifier 'DWORD_PTR'
..\BaseClasses\ctlutil.h(437) : error C2504: 'IBasicVideo2' : base class undefined
..\BaseClasses\ctlutil.h(904) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'm_dwAdvise'
..\BaseClasses\ctlutil.h(904) : error C2501: 'DWORD_PTR' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\ctlutil.h(904) : error C2501: 'm_dwAdvise' : missing storage-class or type specifiers
..\BaseClasses\amfilter.h(286) : error C2061: syntax error : identifier 'LONG_PTR'
..\BaseClasses\amfilter.h(951) : error C2504: 'IPinFlowControl' : base class undefined
Mặc dù mình đã add thư viện cả SDK và DXSDK nhưng vẫn bị lỗi ai biết làm thế nào để có thể biên dịch thì có thể hướng dẫn cho mình với
Cảm ơn các bạn nhiều