Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Giải phương trình bậc 2 trên C, giúp mình sửa lỗi?

 1. #1
  No Avatar
  Mr.Kjng Khách

  Mặc định Giải phương trình bậc 2 trên C, giúp mình sửa lỗi?

  Em viết thế này sao không chạy được.Nó toàn báo lỗi sai.Các anh sửa giùm em cái code .
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4.  
  5. void nhap(float &a,float &b,float &c)
  6. {
  7.     printf(" Nhap a=");
  8.     scanf("%f",a);
  9.     printf(" Nhap b=");
  10.     scanf("%f",b);
  11.     printf(" Nhap c=");
  12.     scanf("%f",c);
  13. }
  14.  
  15. float tinh(float a,float b,float c)
  16. {
  17.     float delta;
  18.     delta=b*b - 4*a*c;
  19.     if (delta<0) return 0;
  20.     if (delta=0) return 1;
  21.     if (delta>0) return 2;
  22.     if (a==b==c==0) return 3;
  23.  
  24. }
  25.  
  26. void hienthi(float a,float b,float c)
  27. {
  28.     float x1,x2;
  29.     if (tinh(a,b,c)==0) printf(" Phuong trinh vo nghiem");
  30.     if (tinh(a,b,c)==1)
  31.     {
  32.         x1=x2=(float)-b/(2*a);
  33.         printf(" Phuong trinh co nghiem kep:%f",x1);
  34.     }
  35.     if (tinh(a,b,c)==2)
  36.     {
  37.         x1=(float)(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
  38.         x2=(float)(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
  39.         printf(" Phuong trinh co 2 nghiem phan biet \n");
  40.         printf(" Nghiem x1=%f \n",x1);
  41.         printf(" Nghiem x2=%f \n",x2);
  42.     }
  43.     if (tinh(a,b,c)==3) printf(" Phuong trinh vo so nghiem");
  44. }
  45.  
  46. void main()
  47. {
  48.     clrscr();
  49.     float a,b,c;
  50.     nhap(a,b,c);
  51.     hienthi(a,b,c);
  52.     getch();
  53. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  Tớ sửa thế này và nó chạy bình thường:

  1. Khai báo hàm void nhap(float &a,float &b,float &c)
  C Code:
  1.   --> void nhap(float *a,float *b,float *c)
  2.  
  3.  --> khi gọi trong hàm main --> nhap(&a, &b, &c)

  2. Hàm float tinh(float a,float b,float c)
  C Code:
  1.   Của cậu: if (delta = 0) return 1;
  2.  
  3. --> sửa thành: if (delta == 0) return 1;

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Mình sửa cho biên dịch được thôi, chưa xem chạy đúng hay không :

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4.  
  5. void nhap(float &a,float &b,float &c)
  6. {
  7.     printf(" Nhap a=");
  8.     scanf("%f",a);
  9.     printf(" Nhap b=");
  10.     scanf("%f",b);
  11.     printf(" Nhap c=");
  12.     scanf("%f",c);
  13. }
  14.  
  15. float tinh(float a,float b,float c)
  16. {
  17.     float delta;
  18.     delta=b*b - 4*a*c;
  19.     if (delta<0) return 0;
  20.     if (delta=0) return 1;
  21.     if (delta>0) return 2;
  22.     if (a==b && b==c && c==0) return 3;
  23.  
  24. }
  25.  
  26. void hienthi(float a,float b,float c)
  27. {
  28.     float x1,x2;
  29.     if (tinh(a,b,c)==0) printf(" Phuong trinh vo nghiem");
  30.     if (tinh(a,b,c)==1)
  31.     {
  32.         x1=x2=(float)-b/(2*a);
  33.         printf(" Phuong trinh co nghiem kep:%f",x1);
  34.     }
  35.     if (tinh(a,b,c)==2)
  36.     {
  37.         x1=(float)(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
  38.         x2=(float)(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
  39.         printf(" Phuong trinh co 2 nghiem phan biet \n");
  40.         printf(" Nghiem x1=%f \n",x1);
  41.         printf(" Nghiem x2=%f \n",x2);
  42.     }
  43.     if (tinh(a,b,c)==3) printf(" Phuong trinh vo so nghiem");
  44. }
  45.  
  46. void main()
  47. {
  48.     clrscr();
  49.     float a,b,c;
  50.     nhap(a,b,c);
  51.     hienthi(a,b,c);
  52.     getch();
  53. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  6

  Mình đã run thành công, và có test các trường hợp nghiệm --> chạy ok!

  C Code:
  1. // quadraticEquation.cpp : Defines the entry point for the console application.
  2. //
  3.  
  4. #include "stdafx.h"
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <conio.h>
  7. #include <math.h>
  8.  
  9. void nhap(float *a,float *b,float *c);
  10. float tinh(float a,float b,float c);
  11. void hienthi(float a,float b,float c);
  12.  
  13. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  14. {  
  15.     float a,b,c;
  16.  
  17.     nhap(&a,&b,&c);
  18.  
  19.     hienthi(a,b,c);
  20.     getch();
  21.     return 0;
  22. }
  23.  
  24.  
  25. void nhap(float *a,float *b,float *c)
  26. {
  27.     printf(" Nhap a=");
  28.     scanf("%f",a);
  29.     printf(" Nhap b=");
  30.     scanf("%f",b);
  31.     printf(" Nhap c=");
  32.     scanf("%f",c);
  33. }
  34.  
  35. float tinh(float a,float b,float c)
  36. {
  37.     float delta;
  38.     delta=b*b - 4*a*c;
  39.     if (delta < 0) return 0;
  40.     if (delta == 0) return 1;
  41.     if (delta > 0) return 2;
  42.     if (a==b==c==0) return 3;
  43.  
  44. }
  45.  
  46. void hienthi(float a,float b,float c)
  47. {
  48.     float x1,x2;
  49.     if (tinh(a,b,c)==0) printf(" Phuong trinh vo nghiem");
  50.     if (tinh(a,b,c)==1)
  51.     {
  52.         x1=x2=(float)-b/(2*a);
  53.         printf(" Phuong trinh co nghiem kep:%f",x1);
  54.     }
  55.     if (tinh(a,b,c)==2)
  56.     {
  57.         x1=(float)(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
  58.         x2=(float)(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
  59.         printf(" Phuong trinh co 2 nghiem phan biet \n");
  60.         printf(" Nghiem x1=%f \n",x1);
  61.         printf(" Nghiem x2=%f \n",x2);
  62.     }
  63.     if (tinh(a,b,c)==3) printf(" Phuong trinh vo so nghiem");
  64. }

  Mình dùng run trên VS2005 , nên xóa hàm clrscr() của cậu đi.

 5. #5
  No Avatar
  Mr.Kjng Khách

  Cảm ơn các anh nhiều.Nhưng mà nó lại gặp một lỗi nữa là khi nhập 3 số a,b,c=0 thì nó bật khỏi chương trình không hiện lên dòng chữ phương trình vô nghiệm nữa.Không hiểu tại sao.Các anh thử test xem.
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4.  
  5. void nhap(float *a,float *b,float *c)
  6. {
  7.     printf(" Nhap a=");
  8.     scanf("%f",a);
  9.     printf(" Nhap b=");
  10.     scanf("%f",b);
  11.     printf(" Nhap c=");
  12.     scanf("%f",c);
  13. }
  14.  
  15. float tinh(float a,float b,float c)
  16. {
  17.     float delta;
  18.     delta=b*b - 4*a*c;
  19.     if (delta<0) return 0;
  20.     if (delta==0) return 1;
  21.     if (delta>0) return 2;
  22.     if (a==b==c==0) return 3;
  23.  
  24. }
  25.  
  26. void hienthi(float a,float b,float c)
  27. {
  28.     float x1,x2;
  29.     if (tinh(a,b,c)==0) printf(" Phuong trinh vo nghiem");
  30.     if (tinh(a,b,c)==1)
  31.     {
  32.         x1=x2=(float)-b/(2*a);
  33.         printf(" Phuong trinh co nghiem kep:%f",x1);
  34.     }
  35.     if (tinh(a,b,c)==2)
  36.     {
  37.         x1=(float)(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
  38.         x2=(float)(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
  39.         printf(" Phuong trinh co 2 nghiem phan biet \n");
  40.         printf(" Nghiem x1=%f \n",x1);
  41.         printf(" Nghiem x2=%f \n",x2);
  42.     }
  43.     if (tinh(a,b,c)==3) printf(" Phuong trinh vo so nghiem");
  44. }
  45.  
  46. void main()
  47. {
  48.     clrscr();
  49.     float a,b,c;
  50.     nhap(&a,&b,&c);
  51.     hienthi(a,b,c);
  52.     getch();
  53. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Mặc định Giải phương trình bậc 2 trên C, giúp mình sửa lỗi?

  C Code:
  1. float tinh(float a,float b,float c)
  2. {
  3.     float delta;
  4.     delta=b*b - 4*a*c;
  5.     if (delta<0) return 0;
  6.     if (delta==0) return 1;
  7.     if (delta>0) return 2;
  8.     if (a==b==c==0) return 3;
  9.  
  10. }
  Khi gọi lệnh return thì chương trình con sẽ kết thúc, bạn đặt return 3 ở cuối thì không bao giờ nó gọi đến vì khi a=b=c=0 thì delta=0 nó vào điều kiện return 1 rồi còn đâu.

  Chuyển cái điều kiện cuối lên kiểm tra đầu tiên là được.

 7. #7
  No Avatar
  Mr.Kjng Khách

  Ý mình sửa được rồi.Chô sai là chỗ điều kiện
  C Code:
  1. if (delta==0) return 1;

  Sửa thành
  C Code:
  1. if (delta==0 && a!=b) return 1;

  Như thế này là okj.Cám ơn mọi người giúp đỡ ...

Các đề tài tương tự

 1. Cần Giúp đỡ về các thuật toán sắp xếp đơn giản trên C#!
  Gửi bởi nvhoachit trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-03-2013, 06:18 PM
 2. Giải pt bậc 2 trên C. Sửa giúp mình lỗi?
  Gửi bởi hoang luong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 14-10-2010, 06:22 PM
 3. bài giải phương trình bậc hai trên C. Giúp mình sửa lỗi?
  Gửi bởi vovietnghia trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 01-10-2010, 12:11 AM
 4. Cách lấy độ phân giải màn hình hiện tại trên C#? Xin mọi người giúp
  Gửi bởi son0nline trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-07-2010, 12:38 PM
 5. Cách giải dạng bài toán in tam giác dấu * trên diễn đàn, các bạn giúp mình thắc mắc?
  Gửi bởi bk7million trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 19-06-2009, 02:47 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn