Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: code liệt kê các process của icesword Xin File isdrv120.sys của nó

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Red face code liệt kê các process của icesword Xin File isdrv120.sys của nó

  anh em nào tóm được File isdrv120.sys cho mình xin nhé,làm thế nào mà tóm được nó đây nhỉ , đây là code của ice dùng để liệt kê các process ( bạn muốn chạy nó thì phải chạy icesword trước để nó load cái driver lên ,còn nếu bạn tóm được cái driver của nó thì coi như xong,không cần load icesword lên làm gì )  liệt kê process


  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "Cooperator.h"
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7.     DWORD i,j;
  8.     if (!IsConnectServer())
  9.         ConnectAndCall();
  10.     if (!IsConnectServer())
  11.     {
  12.         printf("Error to connect server\n");
  13.         return -1;
  14.     }
  15.     DWORD pid[1000], ret;
  16.     IsdGetVersion(&ret);
  17.     printf("Icesword version : %x\n", ret);
  18.     if (IsdEnumProcesses(pid, 1000*sizeof(DWORD), &ret))
  19.     {
  20.         for (i=0; i<ret/sizeof(DWORD); i++)
  21.             printf("%d\n", pid[i]);
  22.         printf("Total:%d \n", i);
  23.     }
  24.  
  25.     HMODULE mod[1000];
  26.     if (IsdEnumProcessModules(pid[3], mod, 1000*sizeof(HMODULE), &ret))
  27.     {
  28.         for (j=0; j<ret/sizeof(HMODULE); j++)
  29.             printf("%x\n", mod[j]);
  30.         printf("Total:%d\n", j);
  31.     }
  32.     char name[2000];
  33.     if (IsdQueryProcessFileName(pid[3], name, 4000))
  34.         printf("%s\n", name);
  35.  
  36.     return 0;
  37. }

  "Cooperator.h"
  Visual C++ Code:
  1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //-----------------------------------------------------------------
  3. //                 Copyright (c) 2004 jfpan20000@sina.com
  4. //
  5. //                         IceSwordЭ¼þ¿â 1.06
  6. //
  7. //                           pjf    USTC
  8. //------------------------------------------------------------------
  9. ////////////////////////////////////////////////////////////////////
  10. #ifndef __ICE_COOPERATOR_
  11. #define __ICE_COOPERATOR_
  12.  
  13. #pragma comment(lib, "IceSword110.lib")
  14.  
  15. typedef LONG NTSTATUS;
  16.  
  17. //
  18. ////ָʾIsdOpenKeyµÄRootDirectoryΪ¿Õ
  19. //
  20. #define NULL_ROOT_DIR_HANDLE     ((HANDLE)0xF000000F)
  21. //
  22. ////ÀúÊ·Ô­Òò£¬½«Æ䶨ÒåΪ2000£¬ÆäʵֻÓõ½255×Ö½Ú
  23. //
  24. #define DATA_BUF_LEN                    2000
  25.  
  26. //
  27. ////IsdCreateFile¿ÉÒÔ´´½¨Óë´ò¿ªÄ¿Â¼£¬µ«±ØÐëΪdwFlagsAndAttributesÖ¸¶¨FILE_FLAG_DIRECTORY±êÖ¾
  28. //
  29. #define FILE_FLAG_DIRECTORY             0x00400000
  30.  
  31. //
  32. ////ÓÃÓÚIsdFindFile£¬¶ÔÓ¦ÓÚWIN32_FIND_DATA£¬ÓÐÒ»µãÇø±ð
  33. //
  34. typedef struct _ISD_WIN32_FIND_DATA {
  35.     DWORD         dwFileAttributes;
  36.     FILETIME      ftCreationTime;
  37.     FILETIME      ftLastAccessTime;
  38.     FILETIME      ftLastWriteTime;
  39.     LARGE_INTEGER nFileSize;
  40.     LARGE_INTEGER AllocationSize;
  41.     TCHAR         cAlternateFileName[ 14 ];
  42.     TCHAR         cFileName[ DATA_BUF_LEN ];
  43. } ISD_WIN32_FIND_DATA, *PISD_WIN32_FIND_DATA;
  44.  
  45. //
  46. ////ÓÃÓÚIsdSetInformationFile/IsdQueryInformationFile
  47. //
  48. typedef enum _FILE_INFORMATION_CLASS {
  49.     FileDirectoryInformation         = 1,
  50.     FileFullDirectoryInformation,   // 2
  51.     FileBothDirectoryInformation,   // 3
  52.     FileBasicInformation,           // 4  wdm
  53.     FileStandardInformation,        // 5  wdm
  54.     FileInternalInformation,        // 6
  55.     FileEaInformation,              // 7
  56.     FileAccessInformation,          // 8
  57.     FileNameInformation,            // 9
  58.     FileRenameInformation,          // 10
  59.     FileLinkInformation,            // 11
  60.     FileNamesInformation,           // 12
  61.     FileDispositionInformation,     // 13
  62.     FilePositionInformation,        // 14 wdm
  63.     FileFullEaInformation,          // 15
  64.     FileModeInformation,            // 16
  65.     FileAlignmentInformation,       // 17
  66.     FileAllInformation,             // 18
  67.     FileAllocationInformation,      // 19
  68.     FileEndOfFileInformation,       // 20 wdm
  69.     FileAlternateNameInformation,   // 21
  70.     FileStreamInformation,          // 22
  71.     FilePipeInformation,            // 23
  72.     FilePipeLocalInformation,       // 24
  73.     FilePipeRemoteInformation,      // 25
  74.     FileMailslotQueryInformation,   // 26
  75.     FileMailslotSetInformation,     // 27
  76.     FileCompressionInformation,     // 28
  77.     FileObjectIdInformation,        // 29
  78.     FileCompletionInformation,      // 30
  79.     FileMoveClusterInformation,     // 31
  80.     FileQuotaInformation,           // 32
  81.     FileReparsePointInformation,    // 33
  82.     FileNetworkOpenInformation,     // 34
  83.     FileAttributeTagInformation,    // 35
  84.     FileTrackingInformation,        // 36
  85.     FileIdBothDirectoryInformation, // 37
  86.     FileIdFullDirectoryInformation, // 38
  87.     FileValidDataLengthInformation, // 39
  88.     FileShortNameInformation,       // 40
  89.     FileMaximumInformation
  90. } FILE_INFORMATION_CLASS, *PFILE_INFORMATION_CLASS;
  91.  
  92. //
  93. ////×¢²á±í²éѯ²Ù×÷½á¹¹
  94. //
  95. typedef enum _KEY_INFORMATION_CLASS {
  96.     KeyBasicInformation,
  97.     KeyNodeInformation,
  98.     KeyFullInformation,
  99.     KeyNameInformation,
  100.     KeyCachedInformation,
  101.     KeyFlagsInformation
  102. } KEY_INFORMATION_CLASS;
  103.  
  104. typedef struct _KEY_BASIC_INFORMATION {
  105.   LARGE_INTEGER LastWriteTime;
  106.   ULONG  TitleIndex;
  107.   ULONG  NameLength;
  108.   WCHAR  Name[1];  //  Variable-length string
  109. } KEY_BASIC_INFORMATION, *PKEY_BASIC_INFORMATION;
  110.  
  111. typedef enum _KEY_VALUE_INFORMATION_CLASS {
  112.     KeyValueBasicInformation,
  113.     KeyValueFullInformation,
  114.     KeyValuePartialInformation,
  115.     KeyValueFullInformationAlign64,
  116.     KeyValuePartialInformationAlign64
  117. } KEY_VALUE_INFORMATION_CLASS;
  118.  
  119. typedef struct _KEY_VALUE_BASIC_INFORMATION {
  120.     ULONG   TitleIndex;
  121.     ULONG   Type;
  122.     ULONG   NameLength;
  123.     WCHAR   Name[1];            // Variable size
  124. } KEY_VALUE_BASIC_INFORMATION, *PKEY_VALUE_BASIC_INFORMATION;
  125.  
  126. typedef struct _KEY_VALUE_PARTIAL_INFORMATION {
  127.     ULONG  TitleIndex;
  128.     ULONG  Type;
  129.     ULONG  DataLength;
  130.     UCHAR  Data[1];  //  Variable size
  131. } KEY_VALUE_PARTIAL_INFORMATION, *PKEY_VALUE_PARTIAL_INFORMATION;
  132.  
  133. typedef struct _KEY_FULL_INFORMATION {
  134.     LARGE_INTEGER  LastWriteTime;
  135.     ULONG  TitleIndex;
  136.     ULONG  ClassOffset;
  137.     ULONG  ClassLength;
  138.     ULONG  SubKeys;
  139.     ULONG  MaxNameLen;
  140.     ULONG  MaxClassLen;
  141.     ULONG  Values;
  142.     ULONG  MaxValueNameLen;
  143.     ULONG  MaxValueDataLen;
  144.     WCHAR  Class[1];
  145. } KEY_FULL_INFORMATION, *PKEY_FULL_INFORMATION;
  146.  
  147. typedef struct _KEY_VALUE_FULL_INFORMATION {
  148.     ULONG  TitleIndex;
  149.     ULONG  Type;
  150.     ULONG  DataOffset;
  151.     ULONG  DataLength;
  152.     ULONG  NameLength;
  153.     WCHAR  Name[1];  //  Variable size
  154. } KEY_VALUE_FULL_INFORMATION, *PKEY_VALUE_FULL_INFORMATION;
  155.  
  156. //
  157. ////µ¼³öº¯Êý
  158. //
  159.  
  160. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  161. ////IsdGetVersion
  162. //
  163. //Ä¿µÄ£º»ñÈ¡ÔËÐÐÖеÄIcesword³ÌÐò°æ±¾
  164. //
  165. //²ÎÊý£º
  166. //  Version
  167. //    [out] ³É¹¦ºó·µ»Ø°æ±¾ºÅ£¬Èç1.06°æ¾Í·µ»Ø0x106.
  168. //
  169. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»ØTRUE.
  170. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  171. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdGetVersion(DWORD *Version);
  172.  
  173. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  174. ////IsdGetIceProcId
  175. //
  176. //Ä¿µÄ£º»ñÈ¡ÔËÐÐÖеÄIcesword½ø³ÌPID
  177. //
  178. //²ÎÊý£ºÎÞ
  179. //
  180. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»ØPID.
  181. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  182. extern "C" __declspec(dllimport) DWORD IsdGetIceProcId();
  183.  
  184. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  185. ////IsConnectServer
  186. //
  187. //Ä¿µÄ£ºÊÇ·ñÒѾ­Á¬½Óµ½IceSword½ø³Ì
  188. //
  189. //²ÎÊý£ºÎÞ
  190. //
  191. //·µ»ØÖµ£ºÒÑÁ¬½ÓÔò·µ»ØTRUE.
  192. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  193. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsConnectServer();
  194.  
  195. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  196. ////ConnectAndCall
  197. //
  198. //Ä¿µÄ£ºÁ¬½ÓIceSword½ø³Ì²¢»ñÈ¡³õʼ²ÎÊý
  199. //
  200. //²ÎÊý£ºÎÞ
  201. //
  202. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»ØTRUE.
  203. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  204. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL ConnectAndCall();
  205.  
  206. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  207. ////IsdEnumProcesses
  208. //
  209. //Ä¿µÄ£ºÃ¶¾Ù½ø³Ì
  210. //
  211. //²ÎÊý£º
  212. //  lpidProcess
  213. //    [out] ÓÃÓÚ±£´æ·µ»ØÖµµÄ»º³å.
  214. //  cb
  215. //    [in] »º³å´óС.
  216. //  cbNeeded
  217. //    [out] ʵ¼Ê·µ»Ø»º³å´óС.
  218. //
  219. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»ØTRUE.
  220. //
  221. //±¸×¢£º1¡¢ËüÓëϵͳPSAPIµÄEnumProcesses¼¸ºõÒ»ÑùʹÓ㬾Ͳ»¶à˵ÁË.
  222. //      ×¢ÒâÒòΪ0ºÅIdle½ø³ÌʼÖÕ²»±ä£¬·µ»ØÖµ¾ÍÊ¡ÂÔÁË£¬ËùÒÔ½ø³Ì×ÜÊý
  223. //      Ó¦¸Ã¼ÓÒ».
  224. //      2¡¢Ëü·µ»ØµÄPID°üº¬×´Ì¬DeletingµÄ½ø³Ì£¬ÇëÓÃIsProcessDeleting
  225. //      ÅжÏÊDz»ÊǸÃ״̬£¨·µ»ØTRUEÔòÊÇ£©.
  226. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  227. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdEnumProcesses(
  228.                                             DWORD *lpidProcess,
  229.                                             DWORD cb,
  230.                                             DWORD *cbNeeded);
  231.  
  232. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  233. ////IsProcessDeleting
  234. //
  235. //Ä¿µÄ£ºÅжϽø³Ì״̬ÊÇ·ñΪDeleting
  236. //
  237. //²ÎÊý£º
  238. //  Pid
  239. //    [in] ÓÃÓÚ±£´æ·µ»ØÖµµÄ»º³å.
  240. //
  241. //·µ»ØÖµ£ºÊÇDeleting״̬½ø³ÌÔò·µ»ØTRUE.
  242. //
  243. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  244. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsProcessDeleting(DWORD Pid);
  245.  
  246. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  247. ////IsdEnumProcessModules
  248. //
  249. //Ä¿µÄ£ºÃ¶¾Ù½ø³ÌÄ£¿é
  250. //
  251. //²ÎÊý£º
  252. //  Pid
  253. //    [in] ½ø³ÌPID
  254. //  lphModule
  255. //    [out] ÓÃÓÚ±£´æ·µ»ØÖµµÄ»º³å.
  256. //  cb
  257. //    [in] »º³å´óС.
  258. //  lpcbNeeded
  259. //    [out] ʵ¼Ê·µ»Ø»º³å´óС.
  260. //
  261. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»ØTRUE.
  262. //
  263. //±¸×¢£ºËüÓëϵͳPSAPIµÄEnumProcessModules¼¸ºõÒ»ÑùʹÓã¬×¢ÒâµÚÒ»¸ö²Î
  264. //      Êý²»Í¬£¬ÕâÀïÊÇPid.
  265. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  266. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdEnumProcessModules(
  267.                                             DWORD Pid,
  268.                                             HMODULE *lphModule,
  269.                                             DWORD cb,
  270.                                             LPDWORD lpcbNeeded);
  271.  
  272. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  273. ////IsdQueryProcessFileName
  274. //
  275. //Ä¿µÄ£ºÓɽø³ÌPID»ñÈ¡½ø³ÌÎļþ·¾¶Ãû
  276. //
  277. //²ÎÊý£º
  278. //  Pid
  279. //    [in] ½ø³ÌPID
  280. //  FileName
  281. //    [out] ÓÃÓÚ±£´æ·µ»ØÖµµÄ»º³å£¬¿í×Ö·û´®.
  282. //  len
  283. //    [in] »º³å´óС.
  284. //
  285. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»ØTRUE.
  286. //
  287. //±¸×¢£º
  288. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  289. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdQueryProcessFileName(
  290.                                             DWORD Pid,
  291.                                             char *FileName,
  292.                                             int len);
  293.  
  294. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  295. ////IsdGetModuleFileName
  296. //
  297. //Ä¿µÄ£º»ñÈ¡Ö¸¶¨½ø³ÌµÄÖ¸¶¨Ä£¿éµÄÎļþ·¾¶Ãû
  298. //
  299. //²ÎÊý£º
  300. //  Pid
  301. //    [in] ½ø³ÌPID
  302. //  hModule
  303. //    [in] Ä£¿é¾ä±ú
  304. //  lpFilename
  305. //    [out] ÓÃÓÚ±£´æ·µ»ØÖµµÄ»º³å£¬¿í×Ö·û´®.
  306. //  nSize
  307. //    [in] »º³å´óС.
  308. //
  309. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»ØTRUE.
  310. //
  311. //±¸×¢£º
  312. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  313. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdGetModuleFileName(
  314.                                             DWORD Pid,
  315.                                             HMODULE hModule,
  316.                                             LPTSTR lpFilename,
  317.                                             DWORD nSize);
  318.  
  319. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  320. ////IsdCreateFile
  321. //
  322. //Ä¿µÄ£º´´½¨»ò´ò¿ªÎļþ(Ŀ¼ҲÊÇÌØÊâµÄÎļþ)
  323. //
  324. //²ÎÊý£º
  325. //  lpFileName
  326. //    [in] Îļþ·¾¶È«Ãû.
  327. //  dwDesiredAccess
  328. //    [in] Îļþ·ÃÎÊȨÏÞ.
  329. //  dwShareMode
  330. //    [in] ¹²Ïíģʽ.
  331. //  lpSecurityAttributes
  332. //    [in] ʼÖÕΪNULL.
  333. //  dwCreationDisposition
  334. //    [in] ´´½¨´ò¿ª²¿Êð.
  335. //  dwFlagsAndAttributes
  336. //    [in] ±êÖ¾ÊôÐÔ.
  337. //  hTemplateFile
  338. //    [in] ʼÖÕΪNULL.
  339. //
  340. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»Ø´ò¿ª¾ä±ú£¬·ñÔò·µ»ØINVALID_HANDLE_VALUE.
  341. //
  342. //±¸×¢£ºËüÊÇϵͳAPI CreateFileµÄ×Ó¼¯£¬Ê¹ÓÃÉϲ¶à£¬ÐèҪעÒâµÄÊÇ£º
  343. //    1¡¢lpSecurityAttributes¡¢hTemplateFile²»Ö§³Ö£¬Ó¦´«ÈëNULL.
  344. //    2¡¢Ö»ÄÜÓÃËüÀ´´´½¨»ò´ò¿ªÓ²ÅÌÎļþ.
  345. //    3¡¢¶ÔËüÀ´ËµÎļþ·ÃÎÊȨÏÞdwDesiredAccessÆäʵûÓÐʲôÒâÒ壬ĬÈÏ
  346. //       ¾ÍÓÐËùÓеÄȨÏÞ£¬Ò»°ã´«Èë0¾ÍºÃ.
  347. //    4¡¢´«»ØµÄ¾ä±úÊÇÓÉIceSwordά»¤µÄ£¬²¢²»ÊÇwindowsÄں˾ä±ú£¬²»ÄÜ
  348. //       ÓÃËüÀ´Ê¹ÓÃϵͳapi.
  349. //    6¡¢IceSwordÏÞÖÆÁËÿ¸öЭ¼þ½ø³ÌµÄ¾ä±ú±í´óС£¬Îļþ¡¢×¢²á±í½ö¿É´ò
  350. //       ¿ª1000¸ö¾ä±ú.
  351. //    5¡¢Ò»¶¨Òª´«ÈëÎļþ·¾¶È«Ãû.
  352. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  353. extern "C" __declspec(dllimport) HANDLE IsdCreateFile(
  354.                                             LPCSTR lpFileName,
  355.                                             ULONG dwDesiredAccess,
  356.                                             ULONG dwShareMode,
  357.                                             PVOID lpSecurityAttributes,
  358.                                             ULONG dwCreationDisposition,
  359.                                             ULONG dwFlagsAndAttributes,
  360.                                             HANDLE hTemplateFile);
  361.  
  362. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  363. ////IsdFindFile
  364. //
  365. //Ä¿µÄ£ºÃ¶¾ÙĿ¼
  366. //
  367. //²ÎÊý£º
  368. //  hFile
  369. //    [in] Ŀ¼¾ä±ú£¬ÓÉIsdCreateFile·µ»Ø.
  370. //  lpFindFileData
  371. //    [out] ISD_WIN32_FIND_DATA½á¹¹Ö¸Õë.
  372. //  ReSet
  373. //    [in] ÖØÖÃ.
  374. //
  375. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»ØTRUE.
  376. //
  377. //±¸×¢£ºËü½«ÏµÍ³API FindFirstFile¡¢FindNextFile¹¦Äܼ¯ºÏÔÚÒ»Æð£º
  378. //    1¡¢ReSetΪTRUEÔò´ÓµÚÒ»¸öÎļþ´Óͷö¾Ù.
  379. //    2¡¢ÖÃReSetΪFALSEÖظ´µ÷ÓÃIsdFindFileÔò¿Éö¾ÙhFileËùָĿ¼µÄËù
  380. //       ÓÐÎļþ£¬Ç뿴ʾÀý.
  381. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  382. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdFindFile(
  383.                                             HANDLE hFile,
  384.                                             PISD_WIN32_FIND_DATA lpFindFileData,
  385.                                             BOOL ReSet);
  386.  
  387. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  388. ////IsdCloseHandle
  389. //
  390. //Ä¿µÄ£º¹Ø±Õ¾ä±ú
  391. //
  392. //²ÎÊý£º
  393. //  hFile
  394. //    [in] Îļþ»òĿ¼¾ä±ú.
  395. //
  396. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»ØTRUE.
  397. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  398. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdCloseHandle(HANDLE hFile);
  399.  
  400. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  401. ////IsdReadFile
  402. //
  403. //Ä¿µÄ£º¶ÁÎļþ
  404. //
  405. //²ÎÊý£º
  406. //  hFile
  407. //    [in] Îļþ¾ä±ú.
  408. //  lpBuffer
  409. //    [out] ¶Á»º³å.
  410. //  nNumberOfBytesToRead
  411. //    [in] ÐèÒª¶ÁÈ¡µÄ´óС.
  412. //  lpNumberOfBytesRead
  413. //    [out] ³É¹¦ºó·µ»Øʵ¼Ê¶ÁÈ¡´óС.
  414. //  lpOverlapped
  415. //    [in] ʼÖÕΪNULL.
  416. //
  417. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»ØTRUE.
  418. //
  419. //±¸×¢£ºËüÊÇϵͳAPI ReadFileµÄ×Ó¼¯£¬Ê¹ÓÃÉϲ¶à£¬ÐèҪעÒâµÄÊÇ£º
  420. //    1¡¢lpOverlapped²»Ö§³Ö£¬Ó¦´«ÈëNULL.
  421. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  422. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdReadFile(
  423.                                             HANDLE hFile,
  424.                                             PVOID lpBuffer,
  425.                                             ULONG nNumberOfBytesToRead,
  426.                                             PULONG lpNumberOfBytesRead,
  427.                                             LPOVERLAPPED lpOverlapped);
  428.  
  429. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  430. ////IsdWriteFile
  431. //
  432. //Ä¿µÄ£º¶ÁÎļþ
  433. //
  434. //²ÎÊý£º
  435. //  hFile
  436. //    [in] Îļþ¾ä±ú.
  437. //  lpBuffer
  438. //    [out] д»º³å.
  439. //  nNumberOfBytesToWrite
  440. //    [in] ÐèҪдÈëµÄ´óС.
  441. //  lpNumberOfBytesWritten
  442. //    [out] ³É¹¦ºó·µ»Øʵ¼ÊдÈë´óС.
  443. //  lpOverlapped
  444. //    [in] ʼÖÕΪNULL.
  445. //
  446. //·µ»ØÖµ£º³É¹¦Ôò·µ»ØTRUE.
  447. //
  448. //±¸×¢£ºËüÊÇϵͳAPI WriteFileµÄ×Ó¼¯£¬Ê¹ÓÃÉϲ¶à£¬ÐèҪעÒâµÄÊÇ£º
  449. //    1¡¢lpOverlapped²»Ö§³Ö£¬Ó¦´«ÈëNULL.
  450. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  451. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdWriteFile(
  452.                                             HANDLE hFile,
  453.                                             PVOID lpBuffer,
  454.                                             ULONG nNumberOfBytesToWrite,
  455.                                             PULONG lpNumberOfBytesWritten,
  456.                                             LPOVERLAPPED lpOverlapped);
  457.  
  458. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  459. ////IsdSetFilePointerEx
  460. //
  461. //Ä¿µÄ£ºÉèÖôò¿ªÎļþµÄÖ¸ÕëλÖÃ
  462. //
  463. //±¸×¢£ºËüÓëϵͳAPI SetFilePointerExÓ÷¨Ïàͬ£¬²»×¸Êö.
  464. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  465. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdSetFilePointerEx(
  466.                                             HANDLE hFile,
  467.                                             LARGE_INTEGER liDistanceToMove,
  468.                                             PLARGE_INTEGER lpNewFilePointer,
  469.                                             ULONG dwMoveMethod);
  470.  
  471. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  472. ////IsdGetFileSizeEx
  473. //
  474. //Ä¿µÄ£ºÉèÖôò¿ªÎļþµÄÖ¸ÕëλÖÃ
  475. //
  476. //±¸×¢£ºËüÓëϵͳAPI GetFileSizeExÓ÷¨Ïàͬ£¬²»×¸Êö.
  477. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  478. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdGetFileSizeEx(
  479.                                             HANDLE hFile,
  480.                                             PLARGE_INTEGER lpFileSize);
  481.  
  482. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  483. ////IsdGetFileTime
  484. //
  485. //Ä¿µÄ£ºÉèÖôò¿ªÎļþµÄÖ¸ÕëλÖÃ
  486. //
  487. //±¸×¢£ºËüÓëϵͳAPI GetFileTimeÓ÷¨Ïàͬ£¬²»×¸Êö.
  488. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  489. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdGetFileTime(
  490.                                             HANDLE hFile,
  491.                                             LPFILETIME lpCreationTime,
  492.                                             LPFILETIME lpLastAccessTime,
  493.                                             LPFILETIME lpLastWriteTime);
  494.  
  495. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  496. ////IsdSetFileTime
  497. //
  498. //Ä¿µÄ£ºÉèÖôò¿ªÎļþµÄÖ¸ÕëλÖÃ
  499. //
  500. //±¸×¢£ºËüÓëϵͳAPI SetFileTimeÓ÷¨Ïàͬ£¬²»×¸Êö£¬µ«×¢ÒâÕâ¸öº¯Êý3¸öÖ¸
  501. //      Õ붼²»ÄÜΪ¿Õ.
  502. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  503. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdSetFileTime(
  504.                                             HANDLE hFile,
  505.                                             const FILETIME *lpCreationTime,
  506.                                             const FILETIME *lpLastAccessTime,
  507.                                             const FILETIME *lpLastWriteTime);
  508.  
  509. extern "C" __declspec(dllimport) LONG IsdSetInformationFile(
  510.                                             HANDLE hFile,
  511.                                             PVOID  FileInformation,
  512.                                             ULONG  Length,
  513.                                             FILE_INFORMATION_CLASS  FileInformationClass);
  514.  
  515. extern "C" __declspec(dllimport) LONG IsdQueryInformationFile(
  516.                                             HANDLE hFile,
  517.                                             PVOID  FileInformation,
  518.                                             ULONG  Length,
  519.                                             FILE_INFORMATION_CLASS  FileInformationClass);
  520.  
  521. extern "C" __declspec(dllimport) INT IsdReadProcessMemory(
  522.                                             DWORD pid,
  523.                                             PVOID BaseAddress,
  524.                                             PVOID Buf,
  525.                                             UINT Len);
  526.  
  527. extern "C" __declspec(dllimport) INT IsdWriteProcessMemory(
  528.                                             DWORD pid,
  529.                                             PVOID BaseAddress,
  530.                                             PVOID Buf,
  531.                                             UINT Len);
  532.  
  533. //
  534. ////ʹÓÃIsdOpenKey´ò¿ªµÄ¾ä±úҲӦʹÓÃIsdCloseHandle¹Ø±Õ¡£¶Ô×¢²á±í Э¼þdllÖÐÔÝʱֻµ¼³öÕ⼸¸ö£¬¼ûÁÂ:)
  535. ////ʹÓÃÉϱȽÏÂé·³£¬²Î¿¼Àý×Ó
  536. //
  537. extern "C" __declspec(dllimport) BOOL IsdOpenKey(
  538.                                             OUT PHANDLE KeyHandle,
  539.                                             IN ACCESS_MASK DesiredAccess,
  540.                                             IN HANDLE RootDirectory,
  541.                                             IN PWCHAR KeyName);
  542.  
  543. extern "C" __declspec(dllimport) NTSTATUS IsdEnumerateKey(
  544.                                             IN HANDLE KeyHandle,
  545.                                             IN ULONG Index,
  546.                                             IN KEY_INFORMATION_CLASS KeyInformationClass,
  547.                                             OUT PVOID KeyInformation,
  548.                                             IN ULONG Length,
  549.                                             IN PULONG ResultLength);
  550.  
  551. extern "C" __declspec(dllimport) NTSTATUS IsdEnumerateValueKey(
  552.                                             IN HANDLE KeyHandle,
  553.                                             IN ULONG Index,
  554.                                             IN KEY_VALUE_INFORMATION_CLASS KeyInformationClass,
  555.                                             OUT PVOID KeyInformation,
  556.                                             IN ULONG Length,
  557.                                             IN PULONG ResultLength);
  558.  
  559. #endif  source đây
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 14-05-2009 lúc 08:07 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  20

  Không có IsDrv120.sys mà có IsDrv122.sys thì được không nhỉ ? Nếu ổ cứng NTFS thì deny delete cho thư mục windows\system32\drivers là chôm được ngay.
  Attached Files Attached Files
  Đang viết truyện

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Code xuất thông tin về Priority Class của Process?
  Gửi bởi blue_rosevnn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 30-11-2011, 04:17 AM
 2. API ReaddirectoryChangeW Lấy Process tạo ra sự thay đổi của fILE
  Gửi bởi honey trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-09-2009, 12:10 AM
 3. Source Kill Icesword từ UserMode
  Gửi bởi Cpro trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-04-2009, 04:19 PM
 4. Source Kill Icesword từ UserMode
  Gửi bởi Cpro trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-04-2009, 04:19 PM
 5. Icesword Kill Process bằng cách nào vậy
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-04-2009, 05:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn