Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Viết Chương trình từ­ Điển dùng Bảng Băm (mọi người giúp mình với nha)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  2

  Wink Viết Chương trình từ­ Điển dùng Bảng Băm (mọi người giúp mình với nha)

  Để dễ làm,mình chia từ điển ra nhiều phần!
  Phần : Nhập từ điển vào và xuất ra từ điển vừa nhập.
  Đây là code của mình, mình viết được như vầy thôi,--->lỗi quá trời!
  với lại còn nhiều chổ chưa hiểu về Băm, các bạn ai biết chỉ cho mình với nha!
  //Nhap tu vao tu dien va xuat ra man hinh
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #define M 26
  struct tu{
  char key[10];
  char nghia[20];
  };
  struct node{
  tu data;
  node*next;
  };
  typedef struct node* pnode;

  // Bam
  int bam(tu x) Ngay chổ này không hiểu về băm kí tự--->
  {
  return x%65;
  }
  //Nhap mot tu x vao ds lien ket don
  void nhaptuvaods(pnode &H, tu x)
  {
  pnode p;
  p=new node;
  p->data=x;
  p->next=H;
  H=p;
  }
  // Nhap mot tu x vao bang bam
  void nhapvaobam(pnode*a,tu x)
  {
  tu k;
  k=hash(x);
  nhaptuvaods(a[k],x);
  }
  void nhap_1_tu(tu x)
  { cout<<"Nhap vao tu Tieng Anh: ";
  gets(tu.key);
  cout<<"Nhap vao nghia Tieng Viet: ";
  gets(tu.nghia);
  }
  void xuat_1_tu(tu x)
  {
  cout<<"Tu: ";
  puts(tu.key);
  cout<<"Nghia: ";
  puts(tu.nghia);
  }
  void nhaptudien(pnode *A,int n)
  {
  tu x;
  int k;
  cout<<"Nhap vao so tu can nhap: ";
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  cout<<"Nhap vao tu thu "<< i+1<<":";
  nhap_1_tu(x);
  k=bam(x.key[0]);
  nhapvaobam(A[k],x);
  }
  }
  // Xuat Danh sach
  void xuatds(pnode h)
  {
  pnode p;
  p=h;
  if(p==NULL)
  cout<<"Khong co tu";
  else
  while(p!=NULL)
  {
  cout<<p->data<<"-->";
  p=p->next;
  }
  cout<<"NULL";
  }
  //Xuat ra cac tu trong Bang Bam
  void xuattudien(pnode *A)
  {
  cout<<"===Cac Tu Trong BANG BAM===";
  for(int i=0;i<M;i++)
  {
  if(A[i]!=NULL)
  {
  cout<<i<<": ";
  xuatds(A[i]);
  }
  }
  }
  int main()
  {
  pnode A[M];
  int n;
  cout<<"=====Chuong trinh nhap xuat Tu Dien======\n";
  cout<<"Nhap tu vao tu dien\n";
  nhaptudien(A,n);
  cout<<"Xuat cac tu co trong tu dien\n ";
  xuattudien(A);
  getch();
  return 0;
  }
  Bạn nào biết giúp mình vó­i nha !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  2

  Thumbs down Đây là bài băm kí tự!

  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <alloc.h>
  #define SIZE 100
  struct node
  {
  char info;
  struct node * next;
  };

  typedef struct node *NODEPTR;
  // cac ham danh cho danh sach lien ket
  char hash(char k)
  {
  return k%SIZE;
  }

  int Empty (NODEPTR &First)
  {
  return (First == NULL ? 1: 0);
  }
  NODEPTR Search (NODEPTR &First, char x)
  {
  NODEPTR p;

  p = First;
  while (p != NULL && p->info != x)
  {
  p = p->next;
  }
  return(p);
  }

  void Insert_First (NODEPTR &First, char x)
  {
  NODEPTR p;

  p = new node;

  p->info = x;
  p->next = First;
  First = p;

  }

  void Traverse (NODEPTR &First)
  {
  NODEPTR p;

  p = First;

  if (p == NULL)
  cout << "List is empty!\n";
  else
  while (p != NULL)
  {
  cout << p->info <<" -> ";
  p = p->next;
  }
  cout <<" NULL";
  }

  int Delete_Note(NODEPTR &First, char x)
  {
  int Result;
  NODEPTR p,q;
  p = First;
  while (p != NULL && p->info != x)
  {
  q=p;
  p = p->next;
  }
  if (p!=NULL)
  {
  if (p == First)
  {
  First = First->next;
  delete p;
  }
  else
  {
  q->next=p->next;
  delete p;
  }
  Result =1;
  }
  else
  Result = 0;

  return Result;
  }
  // cac ham danh cho dua vao vi tri bang bam
  void Insert_Bam(NODEPTR *a,char x)
  {
  char k;

  k=hash(x);

  Insert_First (a[k],x);
  }
  void Travese_Bam(NODEPTR *a)
  {
  cout << "\n======= [ BANG BAM ]======= \n";
  cout << "vi tri | Link \n";
  for (int i=0; i<SIZE; i++)
  {
  if(a[i] !=NULL)
  {
  cout << " " << i << " : ";
  Traverse(a[i]);
  cout <<"\n - - - - - - - - \n";
  }

  }
  cout <<"\n===========================\n";

  }
  NODEPTR Search_Bam(NODEPTR *a, char x)
  {
  char k;
  k = hash(x);
  NODEPTR M = NULL;
  if (a[k] !=NULL)
  M = Search(a[k],x);
  return M;


  }
  int Delete_Bam(NODEPTR *a, char x)
  {
  char k,Result;
  k= hash(x);

  if(a[k]!=NULL)
  {
  if(Delete_Note(a[k],x) ==1)
  Result =1;
  else
  Result=0;
  }
  else
  Result=0;
  return Result;

  }

  int main()
  {
  NODEPTR a[SIZE];
  NODEPTR M;
  int i, n;
  char x;

  for(i=0;i<SIZE;i++)
  a[i] = NULL;
  cout<<"Nhap vao so phan tu: ";
  cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  Travese_Bam(a);
  cout << " nhap vao ki tu : " << i<<": ";
  cin>>x;
  Insert_Bam(a,x);

  }
  Travese_Bam(a);
  cout << " \n nhap ki tu can tim : ";
  cin >>x;
  M=Search_Bam(a,x);
  if(M!=NULL)
  {
  cout << "da tim thay ki tu ";
  cout <<M->info;
  }
  else
  cout << " khong co ki tu nay";
  getch();
  Travese_Bam(a);
  cout << " \n nhap so can xoa: ";
  cin >>x;
  int Result = Delete_Bam(a,x);

  Travese_Bam(a);

  if(Result==1)
  cout << " da xoa xong ki tu " << x;
  else
  cout << " khong co ki tu " <<x;
  getch();
  return 0;
  }
  Mấy Bác Tham khảo chơi!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  9

  Mặc định chao ban hoai nam 11211

  Bai cua bạn có ý tương nhưng khi chạy nó không dùng được mà chạy mãi ...

Các đề tài tương tự

 1. Từ điển đơn giản sử dụng bảng băm viết bằng C++
  Gửi bởi Emerald214 trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 18-11-2016, 07:42 PM
 2. Code C đề tài Từ điển đơn giản sử dụng bảng băm viết bằng C
  Gửi bởi hoatxitin trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-05-2013, 12:40 AM
 3. Làm sao kết hợp bảng băm và cây AVL để viết từ điển
  Gửi bởi kidqn trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-08-2010, 07:15 PM
 4. từ điển = bảng băm bị lỗi. Giúp mình sửa lỗi?
  Gửi bởi archwest trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-05-2010, 10:50 PM
 5. Cài Đặt Từ Điển Dùng Bảng Băm trên C, giúp mình sửa lỗi!
  Gửi bởi dinhcoich trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-05-2009, 04:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn