Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Lớp số nguyên lớn trên C++ | Cộng, trừ, nhân và so sánh số nguyên lớn??

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  42

  Wink Lớp số nguyên lớn trên C++ | Cộng, trừ, nhân và so sánh số nguyên lớn??

  Mình có đoạn code sau thực hiên tính toán cộng, trừ, nhân và các toán tử so sánh <, >, <=, >=, ==, != .
  Do gặp khó khăn trong việc chuẩn hoá để cho 2 số trước khi tính toán có độ dài bằng nhau nên mình có mượn code của coder_gate xài tạm. Có một vài chỗ mình không hiểu các bạn cùng mình nghiên cứu nhé.

  Đoạn này trong operator +. Mình không hiểu -'0' hay +'0' là để làm gì. Cái bước này có phải là nghịch đảo xâu rồi thực hiên tính toán không?
  Code:
  			for(int i=max-1;i>=max-min;i--)
  			{
  				C.value[j]=(B.value[i]-'0'+this->value[i+min-max]-'0'+temp)%10;	
  				temp=(B.value[i]-'0'+this->value[i+min-max]-'0'+temp)/10;
  				C.value[j]=(C.value[j]+'0');
  				cout<<C.value[j];
  				j--;
  			}
  Còn đoạn này thì bỏ đi không ảnh hưởng gì đến phép + nhưng lại làm sai kết quả ở phép nhân:
  Code:
  			for(i=max-min-1;i>=0;i--)
  			{
  				C.value[j]=(B.value[i]-'0'+temp)%10;
  				temp=(B.value[i]-'0'+temp)/10;
  				C.value[j]=(C.value[j]+'0');
  				int i=1;
  				cout<<C.value[j]+i;
  				j--;
  			}
  Còn đây là code chạy chương trình khá hoàn chỉnh. Nói chung vẫn thiếu rất nhiều để hoàn thiện lớp số nguyên lớn.
  Code:
  #include <iostream.h>
  #include <string.h>
  #include <iomanip.h>
  #include <math.h>
  
  class Verylong
  {
  private:
  	char value[50];
  	int size;
  	int sign;
  public:
  	Verylong(char giatri[50])
  	{
  		strcpy(this->value,giatri);
  		this->sign =0;
  		this->size = strlen(giatri);
  	}
  	Verylong()
  	{cout<<"A";}
  	void Input(char *t);
  	void Output();
  	friend istream& operator>>(istream& input,Verylong &BI);
  	friend ostream& operator<<(ostream& output,Verylong &BI);
  	//--------------------------------------------------------------
  	int Verylong::operator < (Verylong B);
  	int Verylong::operator <=(Verylong B);
  	int Verylong::operator > (Verylong B);
  	int Verylong::operator >=(Verylong B);
  	int Verylong::operator ==(Verylong B);
  	int Verylong::operator !=(Verylong B);
  	//--------------------------------------------------------------
  	int Verylong::operator +=(Verylong B);
  	int Verylong::operator -=(Verylong B);
  	int Verylong::operator *=(Verylong B);
  	int Verylong::operator /=(Verylong B);
  	int Verylong::operator %=(Verylong B);
  	//--------------------------------------------------------------
  	Verylong operator +(Verylong B);
  	Verylong operator -(Verylong B);
  	Verylong operator *(Verylong B);
  	Verylong operator /(Verylong B);
  	Verylong operator %(Verylong B);
  	Verylong operator++();
  	Verylong operator++(int i);
  	Verylong operator--();
  	Verylong operator--(int i);
  	//--------------------------------------------------------------
  	//--------------------------------------------------------------
  	operator int();
  	operator float();
  	operator double();
  };
  //====================================================================================
  	istream& operator>>(istream& input,Verylong &BI)
  	{
  		cout<<"\nNhap so nguyen lon : "; cin.get(BI.value,50);cin.ignore();
  		return input;
  	}
  //====================================================================================	
  	ostream& operator<<(ostream& output,Verylong &BI)
  	{
  		output<<BI.value<<endl;
  		return output;
  	}
  //====================================================================================
  void Verylong::Input(char *t)
  {
  	int j=0;
  	bool flag;
  	int dd=strlen(this->value);
  	do
  	{
  		flag =true;
  		j++;
  		if(j>1)
  		{	cout<<"\nINPUT ERROR! INPUT AGAIN:\n";	}
  		cout<<"Input value Verylong "<<t<<":";
  		cin>>value;
  		size=strlen(value);
  		if(this->value[0]=='-')
  		{
  			for(int i=1;i<size;i++)
  			{
  				if(value[i]<'0'||value[i]>'9')
  				{	flag=false;	break;	}
  			}
  			this->sign =-1;
  			for(i=0;i<size;i++)
  			{	this->value[i]= this->value[i+1];	}
  		}
  		else 
  			if(this->value[0]>='0'&&this->value[0]<='9')
  		{
  			this->sign=0;
  			for(int i=1;i<size;i++)
  			{
  				if (value[i]<'0'||value[i]>'9')
  				{	flag = false; break;	}
  			}
  			size=strlen(this->value);
  		}
  	} 
  	while(flag == false);
  
  	//sau khi nhap dung,gio phai truyen gia tri la sign,size,value cho class BigINT 
  	//voi so la so duong thi can chuan hoa neu 0000001 -> =1 
  	while(this->value[0]=='0')
  	{
  		for(int i=0;i<=dd;i++)
  		{	this->value[i]= this->value[i+1];	}
  	}
  	if(this->value[0]>='0'&&this->value[0]<='9')
  	{	size=strlen(this->value);	}
  	if(this->value[0]==NULL)//sau khi xoa neu la NULL -> =0
  	{	this->value[0]='0';size=1;	}
  	if(this->value[0]=='-')   //VD nhu -0000001 <-> -1
  	{
  		while(this->value[1]=='0')
  		{
  			for(int i=1;i<=dd;i++)
  			{	this->value[i]= this->value[i+1];	}
  		}
  		sign=-1;
  		if(this->value[1]==NULL)
  		{	this->value[0]='0';size=1;sign =0;	}
  	}
  }
  //====================================================================================
  void Verylong::Output()
  	{
  		if (this->sign==0)
  		{	cout<<" "<<value;	}
  		else
  		{	cout<<"-"<<value;	}
  	}
  //====================================================================================
  int Verylong::operator < (Verylong B)
  {
  	if(this->sign==0 && B.sign==0)
  	{
  		if(strlen(this->value)<strlen(B.value))
  			{	return -1;	}
  		if(strlen(this->value)==strlen(B.value))
  			{
  				int dd=strlen(this->value);
  				for(int i=0;i<dd;i++ )
  					if(this->value[i]<B.value[i])
  						return -1;
  			}
  	}
  	if(this->sign==-1 && B.sign==0)
  		return -1;
  	return 0;
  }
  //====================================================================================
  int Verylong::operator > (Verylong B)
  {
  	if((*this)<B==0)
  		return -1;
  	return 0;
  }
  //====================================================================================
  int Verylong::operator ==(Verylong B)
  {
  	if(this->sign==0 && B.sign==0 || this->sign==-1 && B.sign==-1)
  	{
  		if(strlen(this->value)==strlen(B.value))
  		{
  			int dd=strlen(this->value);
  			for(int i=0;i<dd;i++)
  				if(this->value[i]!=B.value[i])
  					return 0;
  				return -1;
  		}
  	}
  	return 0;
  }
  //====================================================================================
  int Verylong::operator !=(Verylong B)
  {
  	if((*this)==B==0)
  		return -1;
  	return 0;
  }
  //====================================================================================
  int Verylong::operator <=(Verylong B)
  {
  		if((*this)<B==-1||(*this)==B==-1)
  			return -1;
  		return 0;
  }
  //====================================================================================
  int Verylong::operator >=(Verylong B)
  {
  	if((*this)>B==-1||(*this)==B==-1)
  		return -1;
  	return 0;
  }
  //====================================================================================
  Verylong Verylong::operator +(Verylong B)
  {
    Verylong C("0");
  	int temp =0;
  	int max,min;
  	int j;
  	if (this->sign == 0 && B.sign == 0)		//neu A>0 va B>0
  	{
  		if ((*this)<=B==-1)					//neu A<=B		
  		{
  			max = strlen(B.value);			
  			min = strlen(this->value);		
  			j=max-1;						
  			for(int i=max-1;i>=max-min;i--)
  			{
  				C.value[j]=(B.value[i]-'0'+this->value[i+min-max]-'0'+temp)%10;
  	
  				temp=(B.value[i]-'0'+this->value[i+min-max]-'0'+temp)/10;
  		
  				C.value[j]=(C.value[j]+'0');
  		
  				cout<<C.value[j];
  				j--;
  			}
  			for(i=max-min-1;i>=0;i--)
  			{
  				C.value[j]=(B.value[i]-'0'+temp)%10;
  				temp=(B.value[i]-'0'+temp)/10;
  				C.value[j]=(C.value[j]+'0');
  				int i=1;
  				cout<<C.value[j]+i;
  				j--;
  			}
  			if(temp==1)
  			{
  				char tmp[51];
  				tmp[0]='1';
  				for(int i= 1;i<=max;i++)
  				{
  					tmp[i]=C.value[i-1];
  				}
  				tmp[max+1]='\0';
  				strcpy(C.value,tmp);
  				C.sign=B.sign;
  			}
  			C.sign=B.sign;
  			C.value[max]='\0';
  		}
  		else //A > B => B + A
  			return B + (*this);
  	}
  	else if(this->sign == -1 && B.sign == -1)  //A<0 va B<0 
  	{
  		Verylong D("0"),E("0");
  		D= B;
  		E = (*this);
  		D.sign = 0;
  		E.sign = 0;
  		C = D + E;
  		C.sign = -1;
  	}
  	else
  	{
  		if (this->sign == -1 && B.sign ==0) // A<0 va B>0
  		{
  			Verylong C("0"), D("0"), E("0");
  			D = B;
  			E = (*this);
  			D.sign = 0;
  			E.sign = 0;
  			C = D - E;
  		}
  		else if (this->sign == 0 && B.sign ==-1)
  		{
  			Verylong C("0"), D("0"), E("0"); // A>0 va B<0
  			D = B;
  			E = (*this);
  			D.sign = 0;
  			E.sign = 0;
  			C = D - E ;
  			C.sign = 0;
  		}
  	}
  	return C;
  }
  //====================================================================================
  Verylong Verylong::operator -(Verylong B)
  {
  	Verylong C("0");
  	int max,min,temp =0,z=0;
  	if (this->sign==0 && B.sign == 0 )		//A>0 va B>0
  	{
  		if((*this)>=B==-1)
  		{
  			max = strlen(this->value);		//A>= B nen Max = A 
  			min = strlen(B.value);			//			Min =B
  			for(int i=max-1;i>=max-min;i--)
  			{
  				if(this->value[i]-temp>=B.value[i+min-max])
  				{
  					C.value[i] = (this->value[i]-'0')-(B.value[i+min-max]-'0');
  					C.value[i] = C.value[i]+'0';
  				}
  				else
  				{
  					C.value[i] = 10+(this->value[i]-'0')-(B.value[i+min-max]-'0')-temp;
  					C.value[i] = C.value[i] + '0';
  					temp = 1;
  				}
  			}
  			if(temp==0)
  			{
  				for(i=max-min-1;i>=0;i--)
  					C.value[i] = this->value[i];
  				C.value[max] = '\0';
  				C.sign = 0;	
  				int dd=strlen(C.value)-1;	
  				while(C.value[0]=='0' && z<dd) z++;					
  						strcpy(&C.value[0],&C.value[z]);
  			}
  			for(i=max-min-1;i>=0;i--)
  			{
  				if(temp ==0)
  					C.value[i] = this->value[i];
  				if(this->value[i]-temp-'0'>=0)
  				{
  					C.value[i] = (this->value[i]-'0')-temp;
  					C.value[i] = C.value[i]+'0';
  					temp =0;
  				}
  				else if(this->value[i]-temp-'0'<0)
  				{
  					C.value[i] = 10+(this->value[i]-'0')-temp;
  					C.value[i] = C.value[i]+'0';
  					temp = 1;
  				}
  			}
  			if(temp==1)
  				C.value[0] = '0';
  			C.value[max] = '\0';
  			C.sign = 0;
  			int dd=strlen(C.value)-1;
  			while(C.value[0]=='0' && z<dd) z++;					
  				strcpy(&C.value[0],&C.value[z]);
  		}
  		else  //neu A<B 
  		{
  			C = B-(*this);		//goi lai ham tru de tinh
  			C.sign = -1;		// vi so A<B nen A-B <0				
  			int dd=strlen(C.value)-1;
  			while(C.value[0]=='0' && z<dd) z++;					
  				strcpy(&C.value[0],&C.value[z]);
  		}
  	}
  	if((this->sign==-1&& B.sign==-1))  //A<0 va B<0 -> A-B = |B| - |A|
  	{
  		Verylong C("0"), E("0"), D("0");
  		E = B;
  		D = (*this);
  		D.sign = 0;
  		E.sign = 0;
  		C = D - E;
  	}
  	else
  	{
  		if(this->sign==0 && B.sign ==-1)		//A>0 va B<0 -> A-B = |A| + |B|
  		{
  			Verylong C(""), D("0");
  			D = B;		//gan D = B
  			D.sign =0;	//lay |B|
  			C = (*this)+D;
  			C.sign = 0;
  
  		}
  		if(this->sign==-1 && B.sign ==0)		//A<0 va B>0 -> A-B = -(|A| + |B|)
  		{
  			Verylong C("0"), D("0");
  			D = (*this); //gan D = A(*this)
  			D.sign =0;  //lay |A|
  			C = B+D;
  			C.sign = -1;
  		}
  	}
  return C;
  }
  //====================================================================================
  Verylong Verylong::operator *(Verylong B)
  {
  	int max, min, temp=0;
  	Verylong C("0"),D("0");
  	if((this->sign==0 && B.sign==0 )||( this->sign==-1 && B.sign==-1))
  	{
  		if (strlen(this->value)>=strlen(B.value))
  		{
  			max=strlen(this->value);
  			min=strlen(B.value);
  			for(int i=min-1;i>=0;i--)
  			{
  			  temp=0;
  				for(int j= max-1;j>=0;j--)
  				{
  					C.value[j]=((B.value[i]-'0')*(this->value[j]-'0')+temp)%10;//chi lay phan thap phan cua phep nhan 2 chu so
  					temp=((B.value[i]-'0')*(this->value[j]-'0')+temp)/10;   //lay du
  					C.value[j]=C.value[j]+'0';
  				}
  				if (temp>0)//tuc la co du sau phep nhan VD nhu 9 * 2 thi co them 1 chu so
  				{
  					char tmp[100];
  					strcpy(tmp,C.value);
  					C.value[0]=temp+'0';  // dua them nho vao dang truoc
  					for(int j=1;j<=max;j++)
  					{
  						C.value[j]=tmp[j-1];
  					}
  					if(i!=min -1)
  					{
  						for (int j=max+1;j<max+min-i;j++)//them so 0 vao sau cac so
  						{
  							C.value[j]='0';
  						}
  						C.value[max+min-i]=NULL;
  					}
  					else
  					{ C.value[max+1]=NULL; }
  					C.sign = 0;
  				}
  				else  //neu ko co du,thi so chu so van duoc giu nguyen
  				{
  					C.sign =0; // A>B>0 -> A*B >0 -> la so duong
  					if (i<min -1)
  					{
  						for (int j=max;j<max + min -1 - i;j++)//them so 0 vao sau cac so
  						{
  							C.value[j]='0';
  						}
  					}
  					C.value[max+min-1-i]=NULL;
  					C.sign=0;
  				}
  				D.sign=0;
  				D=C+D;
  			}	
  			return D;
  		}
  		else
  			return B* (*this);
  	}
  	else
  	{
  		Verylong E("0");
  		E=(*this); //lay bien ra (*this)
  		E.sign=0;  //dua ve gia tri tuyet doi
  		B.sign=0;
  		D=E*B;   //tinh tich 2 so duong quay lai buoc truoc
  		D.sign=-1; //neu 2 so trai dau voi nhau thi tich am
  		return D;
  	}
  }
  //====================================================================================
  /*Verylong Verylong::operator ++ ()
   {
  	return *this = *this + 1;
   }
  //====================================================================================
  Verylong Verylong::operator ++ (int)
  {
  	Verylong result(*this);
  	*this = *this + 1;
  	return result;
  }*/
  //====================================================================================
  /*Verylong Verylong::operator /(Verylong B)
  {
  	int temp=0;
  	Verylong C("0"),D("0");
  	if((this->sign==0 && B.sign==0 )||( this->sign==-1 && B.sign==-1))
  		if(
  }*/
  //====================================================================================
  class Menu
  {
  	Verylong A,B;
  public:
  	Menu():A(""),B("")
  	{cout<<"\n........ CHUONG TRINH QUAN LY SO NGUYEN LON.........";}
  	int Show()
  	{
  		int k;
  		  cout<<"\n	1.Thuc hien nhap va hien so nguyen lon.";
  		  cout<<"\n	2.Thuc hien tinh toan tren so nguyen lon.";
  		  cout<<"\n	3.Thuc hien gan so nguyen lon.";
  		  cout<<"\n	4.Thuc hien thay doi so nguyen lon.";
  		  cout<<"\n	5.Thuc hien so sanh so nguyen lon.";
  		  cout<<"\n	6.Thuc hien chuyen doi so nguyen lon.";
  		  cout<<"\n	7.Thuc hien ham toan hoc tren so nguyen lon.";
  		  cout<<"\n	8.Thoat chuong trinh.";
  		  cout<<"\n=======================================================";
  		  cout<<endl<<"Chon muc thao tac:";
  		  cin>>k;
  		  return k;
  	}
  	void process()
  	{
  		Verylong kq;
  		int k;
  		do
  		{
  			k=Show();
  			switch(k)
  			{
  				case 1 : 
  					{	A.Input("A");B.Input("B");
  						cout<<endl<<"So nguyen lon A:";A.Output();
  						cout<<endl<<"So nguyen lon B:";B.Output();
  						break;
  					}
  				case 2 : 
  					{	
  						cout<<"\nTong hai so nguyen lon A + B = ";(A+B).Output();
  						cout<<"\nHieu hai so nguyen lon A - B = ";(A-B).Output();
  						cout<<"\nTich hai so nguyen lon A * B = ";(A*B).Output();
  						break;
  					}
  				case 3 :{cout<<"A = B = ";}
  				case 4 :
  				case 5 :
  					{
  						if(A<B==0)	cout<<"\n A < B : FALSE => A > B";
  						else		cout<<"\n A < B : TRUE";
  						if(A>B==0)	cout<<"\n A > B : FALSE => A < B";
  						else		cout<<"\n A > B : TRUE";
  						if(A<=B==0)	cout<<"\n A <= B : FALSE => A >= B";
  						else		cout<<"\n A <= B : TRUE";
  						if(A>=B==0)	cout<<"\n A >= B : FALSE => A <= B:";
  						else		cout<<"\n A >= B : TRUE";
  						if(A==B==0)	cout<<"\n A == B : FALSE => A != B:";
  						else		cout<<"\n A == B : TRUE";								
  						if(A!=B==0)	cout<<"\n A != B : FALSE => A == B:";
  						else		cout<<"\n A != B : TRUE";
  						break;
  					}
  				case 6 :{}
  				case 7 :{}
  			}
  		}
  		while(k!=8);
  	}
  };
  //====================================================================================
  
  void main()
  {
  	Menu f;
  	f.process();
  }
  Các bạn giúp mình nhé. Thanks trước nhé.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi chocolate1146 : 16-05-2009 lúc 02:28 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Tứ xứ trên đất sài thành
  Bài viết
  60

  theo mình nghĩ -'0' hay +'0' là -48 hay+48 thì phải trong bảng mã ASCII 48='0'!!!
  ký tự cũng là một số nguyên mà đúng không?

  Càng Học Càng Ngu!!!Kiến thức thì vô tận con người thì vô biên thời gian thì vô đối????...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  42

  Mình cũng không rõ lắm. Mình thử chặn code và cho cout xem các thao tac nhưng -'0' hoặc số khác thì được, độ lệch mỗi hàng kết quả tăng tùy thuộc vào giá trị trong ' '. Nhưng khi chuyển qua +'0' hay số khác thì ra kí tự rất đẹp. Cũng không rõ nó dùng để làm gì nữa.
  Avata - Định Công - Giáp Bát mùa lũ

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Bài viết
  18

  -'0' tương đương với -48 (mã ASCII của kí tự 0)
  char cũng là kiểu số nguyên 1 byte
  khi bạn nhập vào từ bàn phím thì sẽ là kí tự 0 ,1 ,2, 3 ..... có mã ascii là 48,49,50,51,...
  vd :
  nhập kí tự 0 vào sẽ lấy (kí tự)0 - '0' <=> 48 - 48 =0( 0 này là số nguyên)
  nhập kí tự 1 vào sẽ lấy (kí tự)1 - '0' <=> 50 - 48 =1( 1 này là số nguyên)

  ở đây mình sẽ lưu số nguyên vào mảng char để tiện cho tính toán

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  15

  híc mình cũng đang làm bài này nhưng. không viết băng class. cung có ý tưởng như của bạn. là ghép các chử số '0' vào trước số nào bé hơn để chuẩn hóa. sau đó se tách từng chử số 1 trong chuổi số và cộng chúng lại với nhau. bằng cách chử số +48 = số(bảng mã ACSII) được kết quả lại đưa lại về chử số. và gán vào 1 mang kết quả

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C giải thuật nhập vào số nguyên n in ra n số nguyên tố đầu tiên?
  Gửi bởi LTC trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 48
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 07:40 PM
 2. Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 19-06-2011, 01:05 PM
 3. Game Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trên C#?
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 08-06-2011, 11:12 PM
 4. Bài tập C++ chương trình đổi 1 số nguyên trong hệ thập phân sang hệ fibo và cộng 2 số nguyên được
  Gửi bởi nghiapro512 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-01-2011, 02:14 PM
 5. Số nguyên lớn, thực hiện các phép toán trên số nguyên lớn?
  Gửi bởi superhot2008 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 17-03-2009, 10:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn