Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Đếm trong xâu vừa nhập có bao nhiêu ký tự không là chữ cái, sửa giúp code với???

 1. #1
  No Avatar
  Mr.Kjng Khách

  Mặc định Đếm trong xâu vừa nhập có bao nhiêu ký tự không là chữ cái, sửa giúp code với???

  Các anh sửa giùm em code bài đếm xem trong xâu vừa nhập có bao nhiêu ký tự không là chữ cái.Bài của em làm như thế này.
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <ctype.h>
  5.  
  6. void nhap(char st[])
  7. {
  8.     printf(" Nhap xau:");
  9.     gets(st);
  10. }
  11. void convert(char *st)
  12. {
  13.     int i;
  14.     strupr(st);
  15.     printf(" Xau duoc chuan hoa la:");
  16.     puts(st);
  17. }
  18.  
  19. int chucai(char s)
  20. {
  21.     int k,kq;
  22.     char ch[30],i;
  23.     k=0;kq=0;
  24.     for (i='A';i<='Z';i++)
  25.     {
  26.         ch[k]=i;
  27.         k++;
  28.     }
  29.     for (i=0;i<k;i++)
  30.         if (ch[i]=='s')
  31.         {
  32.             kq=1;
  33.             break;
  34.         }
  35.     return (kq);
  36. }
  37.  
  38. void check(char st[])
  39. {
  40.     int i,d;
  41.     d=0;
  42.     for (i=0;i<strlen(st);i++)
  43.         if (chucai(st[i])==0) d++;
  44.     printf(" Trong xau co %d ki tu khong la chu cai\n",d);
  45. }
  46.  
  47.  
  48. void main()
  49. {
  50.     clrscr();
  51.     char st[30];
  52.     nhap(st);
  53.     convert(st);
  54.         check(st);
  55.     getch();
  56. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Cậu này vẫn tính làm ẩu, không phân tích bài trước khi làm. Code chuối vẫn hoàn chuối, chưa thấy tiến bộ.

  C Code:
  1. /*
  2.  * @author  xcross87
  3.  * @file    main.c
  4.  * @date    20-May-2009
  5.  * @note
  6.  */
  7.  
  8. /* header */
  9. #include <stdio.h> /* i/o */
  10. #include <ctype.h> /* isalpha() */
  11.  
  12. #define MAX_SIZE 255 /* max size allowed for string */
  13.  
  14. /*
  15.  * @function    get_input()
  16.  *      input value for a string
  17.  */
  18. void get_input( char *is )
  19. {
  20.     printf( "Nhap mot chuoi: " );
  21.     fgets( is, MAX_SIZE, stdin ); /* kí tự  \n cũng bị  tính vào chuỗi */
  22. }
  23.  
  24. /*
  25.  * @function    count_non_alpha()
  26.  *      count how many non-alpha char in a string
  27.  */
  28. int count_non_alpha( const char *is )
  29. {
  30.     int cnt = 0;
  31.     printf(" %s ", is );
  32.     while( *is != NULL ) /* đếm cả \n; nêú không muốn tính thì thêm điều kiện loại bỏ */
  33.     {
  34.         if( !isalpha( *is ) )
  35.             ++cnt;
  36.         ++is;
  37.     }
  38.    
  39.     return cnt;
  40. }
  41.  
  42.  
  43. /*
  44.  * @function    main()
  45.  *      program entry point
  46.  */
  47. int
  48. main( int argc, char **argv )
  49. {
  50.     char in[MAX_SIZE];
  51.     get_input( in );
  52.    
  53.     printf( "Co %d ki tu khong phai la chu cai. \n", count_non_alpha( in ) );
  54.    
  55.     /* return */
  56.     return 0;
  57. }
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Kiểm tra xem có bao nhiêu số nguyên tố trong dãy số nhập vào
  Gửi bởi sakurai111 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 47
  Bài viết cuối: 14-02-2013, 07:20 PM
 2. Bài tập C các bạn giúp mình câu này với.thank nhiêu
  Gửi bởi thankina551 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 26-12-2012, 11:37 AM
 3. Chương trình cho biết từ dài nhất trong chuỗi có bao nhiêu kí tự
  Gửi bởi qpkdct1101 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 28-12-2010, 04:03 PM
 4. Code kiểm tra xem một xâu có bao nhiêu từ bằng C. Nếu xâu có nhiều dấu cách liền nhau thì sai?
  Gửi bởi mrloveht trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 21-12-2010, 03:48 PM
 5. Bài tập về đếm bao nhiêu từ trong chuỗi, số lần từ được nhập
  Gửi bởi khongbit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 11-12-2009, 06:09 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn