Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Chương trình quản lí sinh viên c++ | Xem giúp mình lỗi gì??

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  17

  Mặc định Chương trình quản lí sinh viên c++ | Xem giúp mình lỗi gì??

  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<conio.h>
  4. #include<string.h>
  5. class sinhvien
  6. {
  7. public:
  8.     char ten[20];
  9.     char mssv[20];
  10.     float toan,li;
  11. public:
  12.     sinhvien();
  13.     void nhap();
  14.     void xuat();
  15.     float tb();
  16.     int gettoan();
  17.     int getli();
  18.     void xeploai();
  19. };
  20. void sinhvien::sinhvien()
  21. {
  22.     toan=0;
  23.     li=0;
  24. }
  25. int sinhvien::gettoan()
  26. {
  27.     return toan;
  28. }
  29. int sinhvien::getli()
  30. {
  31.     return li;
  32. }
  33. void sinhvien::nhap()
  34. {
  35.     cout<<"Ten sv ";
  36.     gets(ten);
  37.     cout<<"Mssv ";
  38.     gets(mssv);
  39.     cout<<"Diem toan ";
  40.     cin>>toan;
  41.     while(toan>10||toan<0)
  42.     {
  43.         cout<<"\nBan hay nhp diem tu 1 den 10 ";
  44.         cin>>toan;
  45.     }
  46.     cout<<"Diem li ";
  47.     cin>>li;
  48.     while(li>10||li<0)
  49.     {
  50.         cout<<"\nBan hay nhp diem tu 1 den 10 ";
  51.         cin>>li;
  52.         }
  53. }
  54. void sinhvien::xuat()
  55. {
  56.     cout<<"sinh vien "<<ten<<" "<<mssv<<" "<<toan<<" "<<li<<"\ttb "<<tb();
  57.     xeploai();
  58. }
  59. float sinhvien::tb()
  60. {
  61.     return (toan+li)/2;
  62. }
  63. void sinhvien::xeploai()
  64. {
  65.     if(tb()<5)
  66.     cout<<"\nTrung binh";
  67.     else
  68.     {
  69.         if(tb()<8)
  70.             cout<<"\nKha";
  71.         else
  72.             cout<<"\nGioi";
  73.     }
  74. }
  75. class danhsach
  76. {
  77. private:
  78.     sinhvien ds[100];
  79.     int n;
  80.     float tb1;
  81. public:
  82.     void nhapds();
  83.     void xuatds();
  84.     void in();
  85.     void sapxep();
  86.     void timtheodiem();
  87.     void timtheoten();
  88.     void them();
  89.         void menu();
  90. };
  91. void danhsach::nhapds()
  92. {
  93.     cout<<"nhap so luong sinh vien ";
  94.     cin>>n;
  95.     cout<<"\nNhap thong tin SV \n";
  96.     for(int i=0;i<n;i++)
  97.     {
  98.         ds[i].nhap();
  99.     }
  100. }
  101. void danhsach::xuatds()
  102. {
  103.     cout<<"\nThong tin SV \n";
  104.  
  105.         for(int i=0;i<n;i++)
  106.         {
  107.            ds[i].xuat();
  108.            cout<<"\n";
  109.         }
  110. }
  111. void danhsach::timtheodiem()
  112. {       int dem=0;
  113.     cout<<"Nhap diem tb ma ban can tim ";
  114.     cin>>tb1;
  115.     for(int i=0;i<n;i++)
  116.     {
  117.         if(ds[i].tb()==tb1)
  118.         {
  119.         ds[i].xuat();
  120.         cout<<"\n";
  121.         dem++;
  122.                 }
  123.     }
  124.     if(dem==0)
  125.         cout<<"\nKo tim thay thng tin";
  126. }
  127. void danhsach::timtheoten()
  128. {       int dem=0;
  129.     char name[20];
  130.     cout<<"\nNhap ten ban muon tim ";
  131.     gets(name);
  132.     for(int i=0;i<n;i++)
  133.     {
  134.         if(strcmp(ds[i].ten,name)==0)
  135.         {
  136.         ds[i].xuat();
  137.         cout<<"\n";
  138.         dem++;
  139.         }
  140.     }
  141.     if(dem==0)
  142.     cout<<"Ko tim thay thong tin sinh vien";
  143. }
  144. void danhsach::in()
  145. {       int dem=0;
  146.     cout<<"Cac sinh vien co diem dc len lop\n ";
  147.     for(int i=0;i<n;i++)
  148.     {
  149.         if(ds[i].tb()>7)
  150.         {
  151.         ds[i].xuat();
  152.         cout<<"\n";
  153.  
  154.         dem++;
  155.         }
  156.     }
  157.     if(dem==0)
  158.     cout<<"\nLop hoc qua ngu !!! Cho o lai het";
  159. }
  160. void danhsach::sapxep()
  161. {
  162.     sinhvien t;
  163.     for(int i=0;i<n-1;i++)
  164.         for(int j=i+1;j<n;j++)
  165.         if(ds[i].tb()>ds[j].tb())
  166.         {
  167.             t=ds[i];
  168.             ds[i]=ds[j];
  169.             ds[j]=t;
  170.  
  171.  
  172.         }
  173. }
  174. void danhsach::them()
  175. {       int m;
  176.     cout<<"\nNhap so sinh vien can them ";
  177.     cin>>m;
  178.     int t=1;
  179.     while(t<=m)
  180.     {
  181.         //n++;
  182.         ds[t].nhap();
  183.         t++;
  184.         n+=1;
  185.     }
  186. }
  187. void danhsach::menu()
  188. {
  189.     cout<<"\n****** QUAN LI SINH VIEN ******\n";
  190.     cout<<"\n1.Nhap du lieu sv ";
  191.     cout<<"\n2.Xuat du lieu sv ";
  192.     cout<<"\n3.Them sinh vien ";
  193.     cout<<"\n4.Tim sinh vien theo diem ";
  194.     cout<<"\n5.Tim sinh vien theo ten ";
  195.     cout<<"\n6.Nhung sinh vien duoc len lop ";
  196.     cout<<"\n7.Sap xep sinh vien theo diem tang dan ";
  197.     cout<<"\n8.Thoat khoi chuong trinh ";
  198.     cout<<"\n________________T_H_A_O__N_G_U_Y_E_N_________________\n";
  199. }
  200. void main()
  201. {       clrscr();
  202.     danhsach t;
  203.     t.menu();
  204.     int cn;
  205.     do
  206.     {
  207.     cout<<"\nMoi ban chon 1 chuc nang ";
  208.     cin>>cn;
  209.     while(cn>8||cn<1)
  210.     {
  211.         cout<<"\nChuc nang ban chon ko co. Try again!! ";
  212.         cin>>cn;
  213.     }
  214.     switch(cn)
  215.     {
  216.         case 1:
  217.         clrscr();
  218.         t.menu();
  219.         t.nhapds();
  220.         break;
  221.         case 2:
  222.         clrscr();
  223.         t.menu();
  224.         t.xuatds();
  225.         break;
  226.         case 3:
  227.         clrscr();
  228.         t.menu();
  229.         t.them();
  230.         break;
  231.         case 4:
  232.         clrscr();
  233.         t.menu();
  234.         t.timtheodiem();
  235.         break;
  236.         case 5:
  237.         clrscr();
  238.         t.menu();
  239.         t.timtheoten();
  240.         break;
  241.         case 6:
  242.         clrscr();
  243.         t.menu();
  244.         t.in();
  245.         break;
  246.         case 7:
  247.         clrscr();
  248.         t.menu();
  249.         t.sapxep();
  250.         t.xuatds();
  251.         break;
  252.         default: cout<<"Best wishes !!!";
  253.     }
  254.     }while(cn!=8);
  255. }
  các bạn tét dùm mình cái phần thêm sinh viên nha. khi chạy nó báo lỗi

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Nơi ở
  homeless
  Bài viết
  15

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi reallylove256 Xem bài viết
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2.  
  3. void danhsach::them()
  4. {       int m;
  5.     cout<<"\nNhap so sinh vien can them ";
  6.     cin>>m;
  7.     int t=1;
  8.     while(t<=m)
  9.     {
  10.         //n++;
  11.         ds[t].nhap();
  12.         t++;
  13.         n+=1;
  14.     }
  15. }
  t==1,bạn muốn thêm vào vị trí thứ 2 trong ds??

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  17

  mình đã sửa đc rồi
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2.  
  3. void danhsach::them()
  4. {       int m;
  5.     cout<<"\nNhap so sinh vien can them ";
  6.     cin>>m;
  7.     int t=1;
  8.     while(t<=m)
  9.     {
  10.         //n++;
  11.         ds[t].nhap();//thay t= n là ok
  12.         t++;
  13.         n+=1;
  14.     }
  15. }
  t=1; ở đây khởi tạo giá trị ban đầu cho t khi chạy vòng while

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  42

  Khư khư.
  C Code:
  1. void sinhvien::sinhvien()
  2. {
  3.     toan=0;
  4.     li=0;
  5. }

  Êu. Hàm tạo mà cũng có kiểu cơ à???

  C Code:
  1. int sinhvien::gettoan()
  2. {
  3.     return toan;
  4. }
  5. int sinhvien::getli()
  6. {
  7.     return li;
  8. }

  Toán, lý kiểu float mà ép sang int, dễ mất học bổng lắm đấy.

  C Code:
  1. void danhsach::sapxep()
  2. {
  3.     sinhvien t;
  4.     for(int i=0;i<n-1;i++)
  5.         for(int j=i+1;j<n;j++)
  6.         if(ds[i].tb()>ds[j].tb())
  7.         {
  8.             t=ds[i];
  9.             ds[i]=ds[j];
  10.             ds[j]=t;
  11.  
  12.  
  13.         }
  14. }

  Không kế thừa cũng không friend mà gọi như thật ấy nhỉ?????
  Avata - Định Công - Giáp Bát mùa lũ

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  17

  uhm, mình hiểu rồi mình còn gà lắm... chỗ gettoan getli minh hieu roi
  còn chỗ hàm tạo bạn giúp mình chút đi. hàm cơ là hàm gì :( còn friend gì đó mình cũng ko hiểu nữa

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  42

  Mặc định Chương trình quản lí sinh viên c++ | Xem giúp mình lỗi gì??

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi reallylove256 Xem bài viết
  uhm, mình hiểu rồi mình còn gà lắm... chỗ gettoan getli minh hieu roi
  còn chỗ hàm tạo bạn giúp mình chút đi. hàm cơ là hàm gì :( còn friend gì đó mình cũng ko hiểu nữa
  Do toán và lý là thuộc tính tuyên bố private nên phải dùng hàm get để lấy ra phục vụ cho tính toán. Tương tự hàm set là đưa vào. Hàm tạo là hàm khởi gán giá trị cho các thuộc tính của đối tượng.
  C Code:
  1. void danhsach::sapxep()
  2. {
  3.     sinhvien t;
  4.     for(int i=0;i<n-1;i++)
  5.         for(int j=i+1;j<n;j++)
  6.         if(ds[i].tb()>ds[j].tb())
  7.         {
  8.             t=ds[i];
  9.             ds[i]=ds[j];
  10.             ds[j]=t;
  11.  
  12.  
  13.         }
  14. }
  Ở trên trong lớp danhsach bạn có gọi đến sinhvien. Mà sinhvien có hàm tạo nên bạn phải lập trình hàm tạo của đối tượng thàn phần. Ở đây sinhvien là đối tượng thành phần của danhsach nên bạn làm như sau:
  danhsach():sinhvien()
  {...}
  Avata - Định Công - Giáp Bát mùa lũ

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  8

  Bài đã sửa cho bạn

  Code:
  #include<iostream>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  
  using namespace std;
  
  class sinhvien
  {
  public:
    char ten[20];
    char mssv[20];
    int toan,li;
  public:
    //sinhvien();
    void nhap();
    void xuat();
    float tb();
    int gettoan();
    int getli();
    void xeploai();
  };
  /*void sinhvien::sinhvien()
  {
    toan =0;
    li=0;
  }*/
  int sinhvien::gettoan()
  {
    return toan;
  }
  int sinhvien::getli()
  {
    return li;
  }
  void sinhvien::nhap()
  {
    cout<<"Ten sv ";
    gets(ten);
    cout<<"Mssv ";
    gets(mssv);
    cout<<"Diem toan ";
    cin>>toan;
    while(toan>10||toan<0)
    {
      cout<<"\nBan hay nhp diem tu 1 den 10 ";
      cin>>toan;
    }
    cout<<"Diem li ";
    cin>>li;
    while(li>10||li<0)
    {
      cout<<"\nBan hay nhp diem tu 1 den 10 ";
      cin>>li;
      }
  }
  void sinhvien::xuat()
  {
    cout<<"sinh vien "<<ten<<" "<<mssv<<" "<<toan<<" "<<li<<"\ttb "<<tb();
    xeploai();
  }
  float sinhvien::tb()
  {
    return (toan+li)/2;
  }
  void sinhvien::xeploai()
  {
    if(tb()<5)
    cout<<"\nTrung binh";
    else
    {
      if(tb()<8)
        cout<<"\nKha";
      else
        cout<<"\nGioi";
    }
  }
  class danhsach
  {
  private:
    sinhvien ds[100];
    int n;
    float tb1;
  public:
    void nhapds();
    void xuatds();
    void in();
    void sapxep();
    void timtheodiem();
    void timtheoten();
    void them();
      void menu();
  };
  void danhsach::nhapds()
  {
    cout<<"nhap so luong sinh vien ";
    cin>>n;
    cout<<"\nNhap thong tin SV \n";
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      ds[i].nhap();
    }
  }
  void danhsach::xuatds()
  {
    cout<<"\nThong tin SV \n";
  
      for(int i=0;i<n;i++)
      {
        ds[i].xuat();
        cout<<"\n";
      }
  }
  void danhsach::timtheodiem()
  {    int dem=0;
    cout<<"Nhap diem tb ma ban can tim ";
    cin>>tb1;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      if(ds[i].tb()==tb1)
      {
      ds[i].xuat();
      cout<<"\n";
      dem++;
          }
    }
    if(dem==0)
      cout<<"\nKo tim thay thng tin";
  }
  void danhsach::timtheoten()
  {    int dem=0;
    char name[20];
    cout<<"\nNhap ten ban muon tim ";
    gets(name);
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      if(strcmp(ds[i].ten,name)==0)
      {
      ds[i].xuat();
      cout<<"\n";
      dem++;
      }
    }
    if(dem==0)
    cout<<"Ko tim thay thong tin sinh vien";
  }
  void danhsach::in()
  {    int dem=0;
    cout<<"Cac sinh vien co diem dc len lop\n ";
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      if(ds[i].tb()>7)
      {
      ds[i].xuat();
      cout<<"\n";
  
      dem++;
      }
    }
    if(dem==0)
    cout<<"\nLop hoc qua ngu !!! Cho o lai het";
  }
  void danhsach::sapxep()
  {
    sinhvien t;
    for(int i=0;i<n-1;i++)
      for(int j=i+1;j<n;j++)
      if(ds[i].tb()>ds[j].tb())
      {
        t=ds[i];
        ds[i]=ds[j];
        ds[j]=t;
  
  
      }
  }
  void danhsach::them()
  {    int m;
    cout<<"\nNhap so sinh vien can them ";
    cin>>m;
    int t=1;
    while(t<=m)
    {
      //n++;
      ds[t].nhap();
      t++;
      n+=1;
    }
  }
  void danhsach::menu()
  {
    cout<<"\n****** QUAN LI SINH VIEN ******\n";
    cout<<"\n1.Nhap du lieu sv ";
    cout<<"\n2.Xuat du lieu sv ";
    cout<<"\n3.Them sinh vien ";
    cout<<"\n4.Tim sinh vien theo diem ";
    cout<<"\n5.Tim sinh vien theo ten ";
    cout<<"\n6.Nhung sinh vien duoc len lop ";
    cout<<"\n7.Sap xep sinh vien theo diem tang dan ";
    cout<<"\n8.Thoat khoi chuong trinh ";
    cout<<"\n________________T_H_A_O__N_G_U_Y_E_N_________________\n";
  }
  int main()
  {    //clrscr();
    danhsach t;
    t.menu();
    int cn;
    do
    {
    cout<<"\nMoi ban chon 1 chuc nang ";
    cin>>cn;
    while(cn>8||cn<1)
    {
      cout<<"\nChuc nang ban chon ko co. Try again!! ";
      cin>>cn;
    }
    switch(cn)
    {
      case 1:
      
      t.menu();
      t.nhapds();
      break;
      case 2:
      
      t.menu();
      t.xuatds();
      break;
      case 3:
      
      t.menu();
      t.them();
      break;
      case 4:
      
      t.menu();
      t.timtheodiem();
      break;
      case 5:
      
      t.menu();
      t.timtheoten();
      break;
      case 6:
      
      t.menu();
      t.in();
      break;
      case 7:
      
      t.menu();
      t.sapxep();
      t.xuatds();
      break;
      default: cout<<"Best wishes !!!";
    }
    }while(cn!=8);
  }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  05 2013
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi phamngocxuyen Xem bài viết
  Bài đã sửa cho bạn

  Code:
  #include<iostream>
  Vẫn báo lỗi bạn ơi! Không chạy được .

 9. #9
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Bài viết
  2

  Minh đã chỉnh sửa code của bạn và nó đã chạy được. Còn ở chổ phần thêm sv mình cũng đã hoàn thành cho bạn. còn việc sau khi thêm sv xong bạn gọi hàm in danh sách sv thì thiếu những sv được thêm thì là do hàm in danh sách của bạn ban đầu chỉ có n sv, để in đầy đủ thì bạn phải cho vòng lặp này chạy từ 0 cho tới n+m với m là số sinh viên cần thêm.Tức bạn phải viết lại một hàm in danh sách mới, danh sách sau khi thêm, vì mình không có thời gian nên không viết được, mình nghĩ bạn dư khả năng đó.


  #include<iostream>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  using namespace std;
  class sinhvien{
  public:
  char ten[20];
  char mssv[20];
  float toan,li;
  public:
  sinhvien();
  void nhap();
  void xuat();
  float tb();
  float gettoan();
  float getli();
  void xeploai();
  };

  sinhvien::sinhvien(){
  toan = 0.0;
  li = 0.0;
  }

  float sinhvien::gettoan(){

  return toan;
  }

  float sinhvien::getli(){

  return li;
  }
  void sinhvien::nhap(){
  cout << "Ten sv ";
  cin.getline(ten,50);
  cout<<"Mssv ";
  cin.getline(mssv,50);
  cout<<"Diem toan ";
  cin>>toan;
  while(toan>10||toan<0)
  {
  cout<<"\nBan hay nhp diem tu 1 den 10 ";
  cin>>toan;
  }
  cout<<"Diem li ";
  cin>>li;
  while(li>10||li<0)
  {
  cout<<"\nBan hay nhp diem tu 1 den 10 ";
  cin>>li;
  }
  }

  void sinhvien::xuat(){
  cout<<"sinh vien "<<ten<<" "<<mssv<<" "<<toan<<" "<<li<<"\ttb "<<tb();
  xeploai();
  }

  float sinhvien::tb(){
  return (toan+li)/2;
  }

  void sinhvien::xeploai(){
  if(tb()<5)
  cout<<"\nTrung binh";
  else
  {
  if(tb()<8)
  cout<<"\nKha";
  else
  cout<<"\nGioi";
  }
  }

  class danhsach{
  private:
  sinhvien ds[100];
  int n;
  float tb1;
  public:
  void nhapds();
  void xuatds();
  void in();
  void sapxep();
  void timtheodiem();
  void timtheoten();
  void them();
  void menu();
  friend class sinhvien;
  };

  void danhsach::nhapds(){
  cout<<"nhap so luong sinh vien ";
  cin>>n;
  cout<<"\nNhap thong tin SV \n";
  for(int i=0;i<n;i++)
  ds[i].nhap();
  }


  void danhsach::xuatds(){
  cout<<"\nThong tin SV \n";
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  ds[i].xuat();
  cout<<"\n";
  }
  }

  void danhsach::timtheodiem(){
  int dem=0;
  cout<<"Nhap diem tb ma ban can tim ";
  cin>>tb1;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  if(ds[i].tb()==tb1)
  {
  ds[i].xuat();
  cout<<"\n";
  dem++;
  }
  }

  if(dem==0)

  cout<<"\nKo tim thay thng tin";
  }


  void danhsach::timtheoten()
  { int dem=0;
  char name[20];
  cout<<"\nNhap ten ban muon tim ";
  cin.getline(name,50);
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  if(strcmp(ds[i].ten,name)==0)
  {
  ds[i].xuat();
  cout<<"\n";
  dem++;
  }
  }
  if(dem==0)
  cout<<"Ko tim thay thong tin sinh vien";
  }



  void danhsach::in()
  { int dem=0;
  cout<<"Cac sinh vien co diem dc len lop\n ";
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  if(ds[i].tb()>7)
  {
  ds[i].xuat();
  cout<<"\n";
  dem++;
  }
  }
  if(dem==0)
  cout<<"\nLop hoc qua ngu !!! Cho o lai het";
  }


  void danhsach::sapxep()
  {
  sinhvien t;
  for(int i=0;i<n-1;i++)
  for(int j=i+1;j<n;j++)
  if(ds[i].tb()>ds[j].tb())
  {
  t=ds[i];
  ds[i]=ds[j];
  ds[j]=t;
  }
  }
  void danhsach::them()

  { int m,N;
  cout<<"\nNhap so sinh vien can them ";
  cin>>m;
  N=m+n;
  for(int i=n;i<N;i++)
  ds[i].nhap();
  }


  void danhsach::menu(){

  cout<<"\n****** QUAN LI SINH VIEN ******\n";
  cout<<"\n1.Nhap du lieu sv ";
  cout<<"\n2.Xuat du lieu sv ";
  cout<<"\n3.Them sinh vien ";
  cout<<"\n4.Tim sinh vien theo diem ";
  cout<<"\n5.Tim sinh vien theo ten ";
  cout<<"\n6.Nhung sinh vien duoc len lop ";
  cout<<"\n7.Sap xep sinh vien theo diem tang dan ";
  cout<<"\n8.Thoat khoi chuong trinh ";

  cout<<"\n________________T_H_A_O__N_G_U_Y_E_N_____ ____________\n";
  }


  int main(){
  fflush(stdin);
  danhsach t;
  t.menu();
  int cn;
  do
  {
  cout<<"\nMoi ban chon 1 chuc nang ";
  cin>>cn;
  while(cn>8||cn<1)
  {
  cout<<"\nChuc nang ban chon ko co. Try again!! ";
  cin>>cn;
  }
  switch(cn)
  {
  case 1:
  fflush(stdin);
  t.menu();
  t.nhapds();
  break;
  case 2:
  fflush(stdin);
  t.menu();
  t.xuatds();
  break;
  case 3:
  fflush(stdin);
  t.menu();
  t.them();
  break;
  case 4:
  fflush(stdin);
  t.menu();
  t.timtheodiem();
  break;
  case 5:
  fflush(stdin);
  t.menu();
  t.timtheoten();
  break;
  case 6:
  fflush(stdin);
  t.menu();
  t.in();
  break;
  case 7:
  fflush(stdin);
  t.menu();
  t.sapxep();
  t.xuatds();
  break;
  default: cout<<"Best wishes !!!";
  }
  }while(cn!=8);
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nguyenhoanghung : 14-03-2014 lúc 11:05 AM. Lý do: câu trả lời còn thiếu ý

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ Xin giúp chương trình quản lí sinh viên bị lỗi
  Gửi bởi mihoxinh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-12-2013, 07:17 PM
 2. Hàm trong C Fix giúp mình bài quản lí sinh viên
  Gửi bởi nam156 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 29-01-2012, 10:17 PM
 3. Về bài quản lý sinh viên bị sai chỗ nào em không sửa được . Mong các Bro chỉ giúp !
  Gửi bởi huynhsinh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 18-07-2009, 12:03 PM
 4. Chỉ giúp mình chương trình quản lý sinh viên này với!
  Gửi bởi yoyo89312 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 31-05-2008, 09:18 PM
 5. Lỗi chương trình quản lý sinh viên, giúp mình sửa lỗi
  Gửi bởi iamvtn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 25
  Bài viết cuối: 29-09-2007, 11:37 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn