Mình có 1 file template excel để trên server khi nhấn xuất excel dữ liệu sẽ được ghi vào file đó. Mình muốn sau khi dữ liệu ghi xong vào file sẽ tự động save về máy client ai giúp mình với :(

Visual C# Code:
 1.             object misValue = System.Reflection.Missing.Value;
 2.             Excel.Application xlApp = new Excel.Application();
 3.             xlApp.Visible = true;
 4.  
 5.             string FullFilePath = Server.MapPath("~/Reports/Book1.xls");
 6.             Excel.Workbook xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Open(FullFilePath,
 7.                     0, false, 5, "", "", false, Excel.XlPlatform.xlWindows, "",
 8.                     true, false, 0, true, false, false);
 9.  
 10.             Excel.Worksheet xlWorkSheet = (Excel.Worksheet)xlWorkBook.Worksheets.get_Item(1);
 11.  
 12.             DataTable dt = Report.Select_CountVehicle_By_Region();
 13.             if (dt.Rows.Count > 0)
 14.             {
 15.                 for (int i = 0; i <= dt.Rows.Count - 1; i++)
 16.                 {
 17.  
 18.                     xlWorkSheet.Cells[3, i + 2] = dt.Rows[i][2];
 19.  
 20.                 }
 21.             }
 22.  
 23.             System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlWorkBook);
 24.             System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlApp);

Hỏi thêm chút nữa mình ghi dữ liệu vào range bằng DataTable nhưng làm theo dưới đây thì khi ghi dữ liệu vào đều ra giá trị giống nhau

Visual C# Code:
 1. COMExcel.Range r = (COMExcel.Range)exSheet.get_Range("A1", "A4");
 2. r.Value2 = "My Value";            
 3. r.Columns.AutoFit();