Em mới chân ướt chân ráo học C++ và đang sử dụng Visual C++ 2008. Em đang đọc cuốn Ivor Horton's Beginning Visual C++ 2008. Nhưng có một số khái niệm sách đưa ra mà em chưa thực sự hiểu (mặc dù sách có giải thích) nên em mong mọi người giúp em giải thích các khái niệm này. Cuối chapter 1 có đưa ra một số điểm cần nhớ, trong đó có một số khái niệm và giải thích bằng tiếng anh, nhờ mọi người dịch và nếu được nêu luôn hiểu biết của mình về các khái niệm đó.
The Common Language Runtime (CLR) is the Microsoft implementation of the Common
Language Infrastructure (CLI) standard.

The .NET Framework comprises the CLR plus the .NET libraries that support applications
targeting the CLR.

Native C++ applications are written the ISO/ANSI C++ language.

Programs written in the C++/CLI language execute with the CLR.

Attributes can provide additional information to the compiler to instruct it to modify or extend
particular programming elements in a program.

A solution is a container for one or more projects that form a solution to an information-processing
problem of some kind.

A project is a container for the code and resource elements that make up a functional unit in a
program.

An assembly is a fundamental unit in a CLR program. All CLR programs are made up of one or
more assemblies.