Đề bài hãy liệt kê tần suất xuất hiện của các giá trị xuất hiện trong mảng(lưu ý: mỗi giá trị liệt kê 1 lần)
Huynh nào biết tần suất là gì ko, chỉ cho em biết với để em code bài nì, cho ví dụ với nha. Thanks