Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: xuất danh bạ điện thoại không in ra số

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2013
  Nơi ở
  TP HCM
  Bài viết
  1

  Unhappy xuất danh bạ điện thoại không in ra số

  tại sao mình xuất danh bạ điện thoại mà chỉ xuất ra tên, không xuất ra số được??? hàm delete không hoạt động và hàm bổ sung nút p vào cuối danh sách hình như bị sai thì phải ??? Mong mọi người góp ý và giúp mình hiểu hơn về bài này!
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. #include<iostream.h>
  5.  
  6.  
  7. typedef struct num
  8. {
  9.     char *number;
  10.     num *next;
  11. }_num_node;
  12.  
  13. typedef _num_node *type_num;
  14.  
  15. typedef struct _contact
  16. {
  17.     char *name;
  18.     type_num list_of_number;
  19.     _contact *down;
  20. }_contact_node;
  21.  
  22. typedef _contact_node *type_contact;
  23.  
  24. void contact_initialide(type_contact &head);
  25. void travelling_contact_list(type_contact head);
  26. void travelling_list_of_number(type_num first);
  27. type_contact create_contact_list(type_contact &head, int n);
  28. type_contact create_contact_node();
  29. type_contact add_contact_Flist(type_contact &head, type_contact p);
  30. type_contact add_contact_Llist(type_contact &head, type_contact p);
  31. type_num add_num_Flist(type_num &first, type_num p);
  32. int count_contact_list(type_contact head);
  33. void delete_contact_list(type_contact &head);
  34. void create_list_num(type_num first);
  35. type_num create_num_node();
  36. void _num_imitityalize(type_num &first);
  37. type_contact searching_contact_list(type_contact head,char *name_search);
  38. //type_contact add_contact_Mlist(type_contact &head,type_contact &mid_node,type_contact p);
  39. int main(int argc,char *argv[])
  40. {
  41.     type_contact head;
  42.     int n,chon, b,s;
  43.     contact_initialide(head);
  44.     do
  45.     {
  46.         cout<<"|-------------Danh Ba Dien Thoai----------------|\n";
  47.         cout<<"|        1.Nhap danh ba.                 |\n";
  48.         cout<<"|        2.Xuat danh ba.                 |\n";
  49.         cout<<"|        3.Dem danh ba.                  |\n";
  50.         cout<<"|        4.Xoa toan bo.                  |\n";
  51.         cout<<"|        5.Them 1 node vao dau.          |\n";
  52.         cout<<"|                6.Them 1 node vao cuoi          |\n";
  53.         cout<<"|        7.Them 1 node vao giua      |\n";
  54.         cout<<"|        0.Thoat chuong trinh.           |\n";
  55.         cout<<"|-----------------------------------------------|\n";
  56.         cout<<"\nNhap chon:";
  57.         cin>>chon;
  58.         switch(chon)
  59.         {
  60.             case 0:
  61.             {
  62.                 cout<<"Exit.\n";
  63.                 getch();
  64.             };break;
  65.             case 1:
  66.             {
  67.                
  68.                 cout<<"\n"<<"Nhap so nguoi trong danh ba cua ban"<<": ";
  69.                 cin>>n;
  70.                 create_contact_list(head,n);
  71.                 getch();
  72.             };break;
  73.             case 2:
  74.             {
  75.                 travelling_contact_list(head);
  76.             };break;
  77.             case 3:
  78.                 {
  79.                 s=count_contact_list(head);
  80.                 cout<<"\nDanh ba gom "<<s<<" so lien lac\n";
  81.                 getch();
  82.             };break;
  83.             case 4:
  84.                 {
  85.                 delete_contact_list(head);
  86.                 cout<<"xoa thanh cong.\n";
  87.                 getch();
  88.             };break;
  89.             case 5:
  90.                 {
  91.                 cout<<"Nhap thong tin phan tu muon them";
  92.                 type_contact temp;
  93.                 temp=new _contact_node;
  94.                 temp = create_contact_node();
  95.                 add_contact_Flist(head, temp);
  96.                 getch();
  97.             };break;
  98.             case 6:
  99.                 {
  100.                 cout<<"Nhap thong tin phan tu muon them";
  101.                 type_contact temp;
  102.                 temp=new _contact_node;
  103.                 temp= create_contact_node();
  104.                 add_contact_Llist(head,temp);
  105.                 getch();
  106.                 };break;
  107. /*          case 7:
  108.             {
  109.                 cout<<"Nhap thong tin phan tu muon them";
  110.                 type_contact temp;
  111.                 type_contact mid_node;
  112.                 temp=new _contact_node;
  113.                 temp=create_contact_node();
  114.                 add_contact_Mlist(head,mid_node);          
  115.                 getch();   
  116.             };break;    */
  117.         }
  118.         }while(chon!=0);
  119.     return 0;
  120. }
  121. //Hàm khoi tao danh ba,quan li boi con tro dau la head.
  122.  
  123. void contact_initialide(type_contact &head)
  124. {
  125.     head= NULL;
  126. }
  127. //hàm tao danh ba dien thoai.
  128.  
  129. type_contact create_contact_list(type_contact &head, int n)
  130. {
  131.     type_contact temp;
  132.     for(int i=0;i<n;i++)
  133.     {
  134.         temp=create_contact_node();
  135.         add_contact_Flist(head,temp);
  136.     }
  137. }
  138.  
  139.  
  140. //ham bo xung node p vao dau danh sach quan li boi contro head
  141. type_contact add_contact_Flist(type_contact &head, type_contact p)
  142. {
  143.     p->down=head;
  144.     head = p;
  145.     return head;
  146. }
  147.  
  148. //ham bo xung node p vao cuoi danh sach quan li boi con tro head
  149. type_contact add_contact_Llist(type_contact &head, type_contact p)
  150. {
  151.     head->down=p;
  152.     head=p;
  153.     return p;  
  154. }
  155.  
  156. //hàm tao node trong danh ba.sau do dung ham tao danh ba de them
  157. type_contact create_contact_node()
  158. {
  159.     type_contact temp;
  160.     temp = new _contact_node;
  161.     temp->list_of_number=NULL;
  162.     if(temp == NULL)
  163.         return NULL;
  164.     else
  165.     {
  166.    
  167.         temp->name= new char[20];
  168.         cout<<"\nHo_Ten: ";
  169.         fflush(stdin);
  170.         gets(temp->name);
  171.         create_list_num(temp->list_of_number);
  172.         temp->down=NULL;
  173.         return temp;
  174.     }
  175. }
  176. type_num create_num_node()
  177. {
  178.     type_num first;
  179.     first= new _num_node;
  180.     first->number=new char[12];
  181.     cin>>first->number;
  182.     first->next=NULL;
  183.     return first;  
  184. }
  185. // ham tao danh sach cac sdt duoc quan li boi con tro first
  186. void create_list_num(type_num first)       
  187. {
  188.         type_num p;
  189.         int a;
  190.             cout<<"\nTong SDT:";
  191.             cin>>a;
  192.             for(int i=1;i<=a;i++)
  193.             {
  194.                 cout<<"SDT thu "<<i<<" : ";
  195.                 p=create_num_node();
  196.                 add_num_Flist(first,p);
  197.         }
  198. }
  199.  
  200. // them 1 phan tu  vao dau danh sach
  201. type_num add_num_Flist(type_num &first, type_num p)
  202. {
  203.     if(first==NULL)
  204.         first=p;
  205.     else
  206.     {
  207.         p->next=first;
  208.         first=p;
  209.     }          
  210. }
  211.  
  212. //ham duyet du lieu cua danh ba
  213.  
  214. void travelling_contact_list(type_contact head)
  215. {
  216.     type_num first;
  217.     cout<<"\t\tDANH_BA\n";
  218.     while(head!=NULL)
  219.     {
  220.         cout<<head->name<<"\n";
  221.         head=head->down;   
  222.         while(first!=NULL)
  223.         {
  224.             cout<<first->number<<"\n";
  225.             first=first->next;
  226.         }
  227.     }
  228. }
  229.  
  230. //ham khoi tao danh sach so dien thoai quan li boi con tro first
  231. void _num_imitityalize(type_num &first)
  232. {
  233.     first=NULL;
  234. }
  235.  
  236. //hàm dem so node cua danh ba
  237. int count_contact_list(type_contact head)
  238. {
  239.     int t=0;
  240.         while(head!= NULL)
  241.     {
  242.         head=head->down;
  243.         t=t+1;
  244.     }
  245.     return t;
  246. }
  247. //ham xoa toan bo danh ba
  248. void delete_contact_list(type_contact &head)
  249. {
  250.     type_contact temp;
  251.     while(head!=NULL)
  252.     {
  253.         temp=head;
  254.         temp=head->down;
  255.         delete(temp);
  256.     }
  257. }
  258.  
  259. //ham tim nut co truong ten la name_search
  260. type_contact searching_contact_list(type_contact head,char *name_search)
  261. {
  262.  
  263. }
  264. //ham bo sung nut p sau nut mid_node cua ds quan li boi head
  265. type_contact add_contact_Mlist(type_contact &head,type_contact &mid_node,type_contact p)
  266. {
  267.     if(mid_node != NULL)
  268.     {
  269.         p->down=mid_node->down;
  270.         mid_node->down=p;
  271.        
  272.     }
  273. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2013
  Bài viết
  7

  Bạn này học Đại Học Công Nghiệp THHCM.8a hay 8b thế..@@
  Mình còn gà lắm__

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Nơi ở
  TIN5A - UNETI
  Bài viết
  167

  PHP Code:
  type_num create_num_node()
  {
      
  type_num first;
      
  first = new _num_node;
      
  first->number=new char[12];
      
  cin>>first->number;
      
  //first->next=NULL;
      
  return first
  }
  // ham tao danh sach cac sdt duoc quan li boi con tro first
  void create_list_num(type_num &first
  {
      
  type_num p;
      
  int a;
      
  cout<<"\nTong SDT:";
      
  cin>>a;
      for(
  int i=1;i<=a;i++)
      {
          
  cout<<"SDT thu "<<i<<" : ";
          
  create_num_node(); 
          
  add_num_Flist(first,p);
      }
  }
  // them 1 phan tu vao dau danh sach
  void add_num_Flist(type_num &firsttype_num p)
  {
      if(
  first==NULL)
      {
          
  first p;
          
  p->next NULL;
      }
      else
      {
          
  p->next first;
          
  first p;
      } 
  }

  //ham duyet du lieu cua danh ba
  void travelling_contact_list(type_contact head)
  {
      
  type_num first;
      
  cout<<"\t\tDANH_BA\n";
      while(
  head!=NULL)
      {
          
  cout<<head->name<<"\n";
          
  first head->list_of_number;
          
  head head->down
          while(
  first!=NULL)
          {
              
  cout<<first->number<<"\n";
              
  first first->next;
          }
      }


Các đề tài tương tự

 1. Cấu trúc dữ liệu không in được danh sách số điện thoại của 1 người.mỗi lần xuất ra là xóa hết dữ liuệ cũ
  Gửi bởi nguyen van thanh trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 13-06-2013, 11:15 PM
 2. danh sách liên kết đơn xuất danh sách không được
  Gửi bởi cautrucdulieu trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 30-03-2013, 08:01 AM
 3. Lập trình C++ Lỗi xuất danh sách liên kết đơn theo con trỏ cuối danh sách
  Gửi bởi thienthanoze trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 26-01-2013, 11:25 PM
 4. Bài tập C++ Nhập xuất danh sách liên kết với lập trình C++, lúc nào cũng ra danh sách rỗng?
  Gửi bởi Le thi Ngoc Lan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 24-01-2011, 12:37 PM
 5. Nhập xuất danh sách bằng Danh Sách Liên Kết như thế nào?
  Gửi bởi hvcuongit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-12-2010, 10:16 AM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn