Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Đề tài: Lập trình C++ | Tính tổng số nguyên tố trong mảng trên C++??

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  8

  Mặc định Lập trình C++ | Tính tổng số nguyên tố trong mảng trên C++??

  Ai giúp mình bai toán này với:Viết chương trình nhập một mảng số nguyên M có n phần tử(với n nhập từ bàn phím).Hãy tìm số nguyên tố trong mảng và tính tổng các số nguyên tố đó.Thanks!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  17

  PHP Code:
  main
  {
      
  int sum=0;
     for(
  int i=0;i<n;i++)
     {
         if(
  kiemtranguyento(a[i])== )
        {
            
  cout<< a[i];
            
  sum+=a[i];
     }
     
  // trong do kiemtranguyento(x) la ham kiem tra x co phai la snt khong
     // ham tra ve 1 neu x la nt nguoc la ko la nguyen to


 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  8

  Mình mới vừa viết bài hoàn chỉnh bạn nào test giúp mình với.
  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<iostream.h>
  3. void tao_mang(int M[],int n)
  4. {
  5.  int i;
  6.  cout<<"Nhap so phan tu mang:";cin>>n;
  7.  for(i=1;i<=n;i++)
  8.  {
  9.     cout<<"M["<<i<<"]";
  10.     cin>>M[i];
  11.  }
  12. }
  13. int ktnt(int M[i],n)
  14. {
  15.  if(M[i]==1)
  16.     return 0;
  17.  else
  18.    {
  19.        for(int i=2;i<=M[i];i++)
  20.        {
  21.           if(M[i]%i==0)
  22.               return 0;
  23.           else
  24.               return 1;
  25.         }
  26.     }
  27. }
  28. void tong_nt(int M[i],int n)
  29. {
  30.   int tong=0;float dem=0;
  31.   cout<<"\nSo nguyen to trong mang la:";
  32.   for(int i=0;i<n;i++)
  33.        if(ktnt(M[i]))
  34.        {
  35.          tong+=M[i];
  36.          dem++;
  37.         }
  38.   if(dem!=0)
  39.      cout<<"Khong co so nguyen to trong mang!";
  40.   else
  41.      cout<<"\nTong cac so nguyen to tren ="<<tong;
  42. }
  43. void main()
  44. {
  45.  clrscr();
  46.  int N[100],n;
  47.  tao_mang(M,n);
  48.  tong_nt(M,n);
  49.  getch();
  50. }
  Giờ mình đang viết thuật toán và sơ đồ khối cho bài này.Ai hổ trợ mình gấp với mình sắp nộp đề tài.Thank!,tiendv.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 03-06-2009 lúc 06:19 AM. Lý do: Bạn lưu ý bỏ code vào thẻ code nhé !

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Nơi ở
  PTIT
  Bài viết
  5

  bài này đơn giản mà.Bài c viết khó đọc quá,mà lại ko cho vào thẻ CODE
  Thanks this 4room

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  6

  Red face tra loi

  Bạn có thể tham khảo bài của mình.hi vọng là bài mà bạn cần:


  C++ Code:
  1. int kiemtra(int n)//ham kiem tra so nguiyen to
  2. {
  3.     for(int i=2;i<n;i++)
  4.     {
  5.         if(n%i==0)
  6.             return 0;//neu sai tra ve gia tri o
  7.     }
  8.         return 1;//dung tra ve gia tri 1
  9. }
  10.  
  11.  
  12. void nhapmang(int M[],int n)// nhap mang M
  13. {
  14.     for(int i=0;i<n;i++)
  15.     {
  16.         cout<<"nhap vao phan tu thu "<<"M["<<i<<"]"<<": ";
  17.         cin>>M[i];
  18.     }
  19. }
  20.  
  21.  
  22.  
  23. int tongsont(int M[],int n)//Tinh tong so nguyen to
  24. {
  25.     int tong=0;
  26.     for(int i=0;i<n;i++)
  27.    
  28.         if(kiemtra(m[i])==1)//goi gan ham kiem tra bang 1
  29.             tong=tong+M[i];
  30.         return tong;
  31.    
  32. }
  33.  
  34.  
  35. #define MAX 200
  36. void main()
  37. {
  38.     int M[MAX],n;
  39.     cout<<"\tTINH TONG CAC PHAN TU LA SO NGUYEN TO TRONG MANG"<<endl;
  40.     cout<<"nhap vao kich thuoc cua mang"<<endl;
  41.     cin>>n;
  42.     nhapmang(M,n);
  43.     cout<<"tong nhung phan tu la so nguyen to trong mang:"<<tongsont(M,n);    
  44.  
  45.    
  46. }

  CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 03-06-2009 lúc 06:20 AM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  6

  Mặc định Lập trình C++ | Tính tổng số nguyên tố trong mảng trên C++??

  Code này sai toét có chạy quái đâu nhỉ

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Hoàn chỉnh nè:
  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<math.h>
  int mang[50];
  int n=0,flag=0;
  void Nhapmang();
  int    ktngto(int);
  void In_so_ngto();
  int Tong_Songto();
  void In_Tong();
  int main()
  {
      
  Nhapmang();
      
  In_so_ngto();
      
  In_Tong();
      
  getch();
      return 
  0;
  }
  void Nhapmang()
  {
      
  cout<<"Nhap vao so phan tu cua mang: ";    
      
  cin>>n;
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          
  cout<<"Nhap vao phan tu thu "<<i+1<<": ";
          
  cin>>mang[i];
      }
      
  }
  int ktngto(int n)
  {
          if (
  n<2) return 0;
          for (
  int i=2;i<=sqrt(n);i++)
              if (
  n%i==0) return 0;
          return 
  1;
  }
  void In_so_ngto()
  {
      
  cout<<"Cac so nguyen to trong mang tren la: "<<endl;
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          if(
  ktngto(mang[i]))
          {
              
  cout<<mang[i]<<" ";
              
  flag=1;
          }    
          
      }    
      if(
  flag==0)
          
  cout<<"\nMang tren khong co so nguyen to nao ca!";
  }
  int Tong_Songto()
  {
      
  int S=0;
      if(
  flag)
      {
          for(
  int i=0;i<n;i++)
          {    
              if(
  ktngto(mang[i]))
              {
                  
  S+=mang[i];        
              }    
          }    
      }
      return 
  S;
  }
  void In_Tong()
  {
      if(
  Tong_Songto())
      {
          
  cout<<"\nTong cac so nguyen to trong day tren la: "<<Tong_Songto();
      }

  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  Russian
  Bài viết
  18

  Theo mình dòng: for (int i=2;i<=sqrt(n);i++) nên thay là
  for (int i=2;i<=(n/2);i++) thì chính xác hơn!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Saobang: Thay bằng cái đó thì có mà thừa. Cho nó chạy tới căn bậc 2 của n là giải thuật tối ưu nhất mà mình biết.
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Bài viết
  10

  Wink sao may' ban ko thu? cai' nay` di

  #include<stdlib.h>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #define MAX 100

  void PhatSinhMang(int A[MAX], int & n);
  void XuatMang(int A[MAX], int n);
  int KiemTra(int n);
  int TongNguyenTo(int A[MAX], int n);

  void main(){
  clrscr();
  int A[MAX], n;
  PhatSinhMang(A, n);
  XuatMang(A, n);
  printf("\nTong cac so nguyen to trong mang la: %d", TongNguyenTo(A, n));
  getch();
  }

  void PhatSinhMang(int A[MAX], int & n){
  printf("Nhap so phan tu: ");
  scanf("%d", &n);
  randomize();
  for(int i=0; i<n; i++)
  A[i]=random(50)-random(20);
  }

  void XuatMang(int A[MAX], int n){
  printf("\nMang duoc xuat la: \n");
  for(int i=0; i<n; i++)
  printf("%d\t", A[i]);
  }

  int KiemTra(int n){
  for(int i=2; i<n; i++)
  {
  if(n%i==0)
  return 0;
  }
  return 1;
  }

  int TongNguyenTo(int A[MAX], int n){
  int sum=0;
  for(int i=0; i<n;i++)
  if(KiemTra(A[i])==1)
  sum+=A[i];
  return sum;
  }

Các đề tài tương tự

 1. Đắm chìm trong mùa vàng trên cao nguyên (phần 2)
  Gửi bởi binshop trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-12-2012, 03:32 PM
 2. Đắm chìm trong mùa vàng trên cao nguyên (phần 1)
  Gửi bởi binshop trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-12-2012, 03:31 PM
 3. Liệt kê và đếm số nguyên tố trong ma trận trên ngôn ngữ C
  Gửi bởi toend2008 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 08-12-2009, 01:14 PM
 4. Đệ quy trên C | Tìm phần tử dương đầu tiên trong mảng các số nguyên
  Gửi bởi huhuhuhu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 05-07-2009, 07:55 PM
 5. Các thao tác trên số nguyên trong lập trình C
  Gửi bởi PoPoPoPo trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 11-10-2006, 01:42 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn