Mình có 1 file excel có các hàng và các cột
mình muốn tạo mảng checkbox chẳng hạn load ra các vị trí như file excel đó
ví dụ ô A1 , A2 ,, B3 , C4 ....
thì phải làm thế nào