Mình đang làm một bài quản lý bằng MFC kết nối với SQL, mình tạo ra một tabcontrol , với nhiệm vụ mỗi tab bất kỳ mình cần quản lý chỉnh sủa thông tin tới SQL, mà mình không thể kết nối được từ các tab này tới SQL được, chỉ kết nôi được từ form chính tới SQL,Pro nào biết gợi ý cho mình với