Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Chương trình tính First, Follow bằng bằng C++. Mong mọi người chỉ giúp một số lỗi?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  Đà Nẵng xitj
  Bài viết
  128

  Mặc định Chương trình tính First, Follow bằng bằng C++. Mong mọi người chỉ giúp một số lỗi?

  Mình có bài tập C++ này, sao mà có nhiều lỗi mình không biết sửa như thế nào Giúp mình với nha, do đây là đồ án môn học học kỳ này mình làm mà chưa được, mong các bạn giúp đỡ!
  Thank các bạn nhiều!

  Có file mình đính kèm

  Code:
  // Chuong trinh tinh First Follow
  #include<iostream.h>
  #include<string.h>
  //using namespace std;
  const int length=10;
  const int max=20;
  typedef struct
  {
  	char gzl;
  	char gzr[length];
  	string firstl;
  	string firstr;
  	string follow;
  	int rvt;
  }guize;
  class wenfa
  {
   private:
  	 char (*s)[max];
  	 char *vn;
  	 char *vt;
  	 int counter;
  	 guize *gz;
     char sbf;
   public:
  	 wenfa();
  	 ~wenfa();
  	 bool input();
  	 void v();//•phân biet ki hieu chua ket thuc va ket thuc
  	 void output();
  	 void printf();
  	 string first_l(char c);
  	 string first_r(char c);
  	 string follow(char c);
  	 void process(int n,int n1);
  	 void ff();
  };
  wenfa::wenfa()
  {
  	s=new char[length][max];
  	vn=new char[length];
  	vt=new char[length];
  	gz=new guize[1];
  	counter=0;
  }
  wenfa::~wenfa()
  {
  	delete []gz;
  	delete []s;
  	delete []vn;
  	delete []vt;
  }
  bool wenfa::input()
  {
  	int hang=0;//so hang cua van pham
  	int pointer=0;
  	int i,j;
  	cout<<"Truyen vao so hang cua van pham";
  	cin>>hang;
  	cout<<"Truyen vao van pham"<<endl;
  	for(i=0;i<hang;i++)
  	{
  		cin>>s[i];
  		for(j=0;j<strlen(s[i]);j++)
  			if(s[i][j]=='|')pointer++;
  	}
  	if(hang>0){process(hang,pointer);return true;}
  	else {cout<<"nhap vao van pham"<<endl;return false;}
  }
  void wenfa::process(int n,int n1)
  {
  		int i,j,k,hang=0,m=0,hang1=0;
  		char *t=new char[length];
  		counter=n+n1;
  		gz=new guize[counter];
      for(i=0;i<n;i++)
  		{
  		  m=0;
  	       for(j=4;j<strlen(s[i]);j++)
  			{
  			  if(s[i][j]=='|')
  			    {
  			     gz[hang].gzl=s[i][0];
  			     t[m]=0;
  		           m=0;
                        gz[hang].rvt=0;
             		     strcpy(gz[hang].gzr,t);
  			     for(k=0;k<strlen(t);k++)
  			  	   {
  			  	     if(t[k]>='A'&&t[k]<='Z')
  			      	     gz[hang].rvt++;
  				   }
  			     hang++;
  			    }          	
  			  else 
  			    {
  			      t[m++]=s[i][j];
  			    }
  			}
  	      gz[hang].gzl=s[i][0];
             t[m]=0;m=0;
             gz[hang].rvt=0;		 
      	     strcpy(gz[hang].gzr,t);
  	     for(k=0;k<strlen(t);k++)
  		   {
  			if(t[k]>='A'&&t[k]<='Z')
  			gz[hang].rvt++;
  		   }
  	      hang++;
  	  }
  	  if(hang==counter) 
  		{
  		 cout<<"van pham nhap thanh cong!"<<endl;
  		 v();
  		}
  	  else cout<<"chua nhap thanh cong"<<endl;
      delete []t;
  }
  void wenfa::output()
  {
  		 int hang=0,i;
  		 for( i=0;i<counter;i++)
  		 {
  		   cout<<gz[i].gzl<<"::="<<gz[i].gzr<<"   ";hang++;
  			 if(hang%2==0)cout<<endl;
  		 }
  	   cout<<endl;
  	   cout<<"Ki hieu chua ket thuc Vn={ ";
  	   for(i=0;vn[i]!='\0';i++)
  		 cout<<vn[i]<<",";
  	   cout<<'\b'<<" } tong cong co:"<<strlen(vn)<<"ki hieu;"<<endl;
       cout<<"ky hieu ket thuc vt={ ";
  	   for(i=0;vt[i]!='\0';i++)
  		 cout<<vt[i]<<",";
  	   cout<<'\b'<<" }tong cong co:"<<strlen(vt)<<"ki hieu;"<<endl;
  }
  void wenfa::v()
   {
     int i,j,k,c1=0,c2=0;
     bool bool1,bool2;
     for(i=0;i<counter;i++)
  	 {
       bool1=false;
       for(j=0;j<c1;j++)
        if(vn[j]==gz[i].gzl) {bool1=true;break;}
       if(!bool1) vn[c1++]=gz[i].gzl;
       for(j=0;j<strlen(gz[i].gzr);j++){
  			if(!(gz[i].gzr[j]>='A'&&gz[i].gzr[j]<='Z'))
  			{
          bool2=false;
          for(k=0;vt[k]!='\0';k++)
             if(vt[k]==gz[i].gzr[j]){bool2=true;break;}
  					 if(bool2==false)vt[c2++]=gz[i].gzr[j];
  			}
  		 }
  	 }
    vn[c1]=vt[c2]=0;
    cout<<endl;
  }
  string wenfa::first_l(char c)
  {
  	string f;
  	for(int i=0;i<counter;i++)
  	{
  		if(gz[i].gzl==c)
  		{
  			if(gz[i].gzr[0]=='3'||(gz[i].gzr[0]<'A'&&gz[i].gzr[0]>'Z'))
  			{
  				gz[i].firstl=gz[i].firstl+gz[i].firstr[0];
  			}
  			else f=first_l(gz[i].gzr[0]);
  			gz[i].firstl=gz[i].firstl+f;
  		}
  	}
  	return gz[i].firstl;
  }
  string wenfa::first_r(char c)
  {
  	string f;
  	for(int i=0;i<counter;i++)
  	{
  		if(gz[i].gzl==c)
  		{
  			if(gz[i].gzr[0]=='3'||(gz[i].gzr[0]<'A'&&gz[i].gzr[0]>'Z'))
  			{
  				gz[i].firstr=gz[i].firstr+gz[i].firstr[0];
  			}
  			else f=first_r(gz[i].gzr[0]);
  			    gz[i].firstr=gz[i].firstr+f;
  		}
  	}
  	return gz[i].firstr;
  }
  string wenfa::follow(char c)
  {
  	string f;bool biaozhi=true;
  	for(int i=0;i<counter;i++)
  	{
  		if(i==0)gz[i].follow="#";
  		for(int j=0;j<counter;j++)
  			for(int k=0;k<strlen(gz[j].gzr);k++)
  				if(gz[j].gzr[k]==gz[i].gzl)
  				{
  					if(gz[j].gzr[k+1]<'A'&&gz[j].gzr[k+1]>'Z')
  					{
  						gz[i].follow=gz[i].follow+gz[j].gzr[k+1];
  					}
  					else
  					{
  						biaozhi=true;
  						if(gz[j].gzr[k+1]!='\0')
  						{
  							for(int m=0;m<counter;m++)
  							{
  							 if(gz[j].gzr[k+1]==gz[m].gzl)
  							 {
  								if(gz[m].gzr[0]=='3')
  								{
  									biaozhi=false;
  									break;
  								}
  								else continue;
  							 }
  							}
  						  if (!biaozhi)f=follow(gz[j].gzl);
  						  else f=gz[j].firstr[k];
  						  gz[i].follow=gz[i].follow+f;
  						}
  						else
  						{
  							f=follow(gz[j].gzl);
  							gz[i].follow=gz[i].follow+f;
  						}
  					}
  				}
  	}
  	return gz[i].follow;
  
  }
  void wenfa::printf()
  {
  	cout<<"in ra (dang xuat)first và follow: "<<endl;
  	for(int i=0;i<counter;i++)
  	{
  		cout<<"First("<<gz[i].gzl<<")={"<<gz[i].firstl<<"}"<<" "
  			<<"First("<<gz[i].firstr<<")={"<<gz[i].firstr<<"}"<<endl;
  	}
  	cout<<"hien thi thao tac ket thuc"<<endl;
  }
  void wenfa::ff()
  {
  	for(int i=0;i<counter;i++)
  	{
  		first_l(gz[i].gzl);
  		first_r(gz[i].gzl);
  		follow(gz[i].gzl);
  	}
  }
  void main()
  {
  		wenfa wf;
  		int m;
  		bool boole,boolee=false;
  		cout<<"0--thoat                1--quy tac dang nhap"<<endl
  			<<"2--hien thi van pham    3--Hien thi first va follow"<<endl
  			<<"4--Tuan thu phép tính first va follow"<<endl;
  		while(1){
  			  
  				cout<<"Nhap"<<endl;
  				cin>>m;
  				boole=false;
  				switch(m){
  				case 0:{boole=true;break;}
  				case 1:{if(wf.input())
  				       boolee=true; 
  					  break;}
  				case 2:{if(boolee) {wf.output();}
  		 else cout<<"dua tren quy tac chua nhap, nhap xong hay thu lai!"<<endl;
  						break;
  					  }
  			
  				case 3:{if(boolee) wf.printf();
   	       else cout<<"dua tren quy tac chua nhap, nhap xong hay thu lai!"<<endl;
  						break;
  					  }
  				case 4:
  					{
  						if(boolee)wf.ff();
  						break;
  					}
  				default : cout<<"nhap sai!!!"<<endl;
  				}
  				if(boole) break;
  			}
  }
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  Đà Nẵng xitj
  Bài viết
  128

  ko ai giúp mình sao hjx :((

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  251

  Sửa chỗ này
  C++ Code:
  1. #include<string>
  2. using namespace std;

  C++ Code:
  1. void wenfa::printf()
  2. {
  3.     cout<<"in ra (dang xuat)first và follow: "<<endl;
  4.     for(int i=0;i<counter;i++)
  5.     {
  6.         cout<<"First("<<gz[i].gzl<<")={"<<gz[i].firstl.c_str()<<"}"<<"  "
  7.             <<"First("<<gz[i].firstr.c_str()<<")={"<<gz[i].firstr.c_str()<<"}"<<endl;
  8.     }
  9.     cout<<"hien thi thao tac ket thuc"<<endl;
  10. }
  gz[i].firstl
  gz[i].firstr
  là string không thể cout bình thường được.
  C++ Code:
  1. for(;;){cout<<"Busy"<<endl;}
  2. system("cls");
  Hãy ủng hộ cho quỹ phát triển cộng đồng C Việt
  http://congdongcviet.com/quyphattrien-congdongcviet.cpp

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  Đà Nẵng xitj
  Bài viết
  128

  Như vậy cũng ko được mà bạn, chưa được bạn ơi!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  251

  Lỗi ở đâu thì bạn nêu nhé.Chương trình mà bạn dùng để chạy đoạn code này là ji nữa nhé
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<string>
  3. using namespace std;
  4. const int length=10;
  5. const int max=20;
  6. typedef struct
  7. {
  8.     char gzl;
  9.     char gzr[length];
  10.     string firstl;
  11.     string firstr;
  12.     string follow;
  13.     int  rvt;
  14. }guize;
  15. class wenfa
  16. {
  17.   private:
  18.       char (*s)[max];
  19.       char *vn;
  20.       char *vt;
  21.       int counter;
  22.       guize *gz;
  23.       char sbf;
  24.   public:
  25.       wenfa();
  26.       ~wenfa();
  27.       bool input();
  28.       void v();//•phân biet ki hieu chua ket thuc va ket thuc
  29.       void output();
  30.       void printf();
  31.       string first_l(char c);
  32.       string first_r(char c);
  33.       string follow(char c);
  34.       void process(int n,int n1);
  35.       void ff();
  36. };
  37. wenfa::wenfa()
  38. {
  39.     s=new char[length][max];
  40.     vn=new char[length];
  41.     vt=new char[length];
  42.     gz=new guize[1];
  43.     counter=0;
  44. }
  45. wenfa::~wenfa()
  46. {
  47.     delete []gz;
  48.     delete []s;
  49.     delete []vn;
  50.     delete []vt;
  51. }
  52. bool wenfa::input()
  53. {
  54.     int hang=0;//so hang cua van pham
  55.     int pointer=0;
  56.     int i,j;
  57.     cout<<"Truyen vao so hang cua van pham";
  58.     cin>>hang;
  59.     cout<<"Truyen vao van pham"<<endl;
  60.     for(i=0;i<hang;i++)
  61.     {
  62.         cin>>s[i];
  63.         for(j=0;j<strlen(s[i]);j++)
  64.             if(s[i][j]=='|')pointer++;
  65.     }
  66.     if(hang>0){process(hang,pointer);return true;}
  67.     else {cout<<"nhap vao van pham"<<endl;return false;}
  68. }
  69. void wenfa::process(int n,int n1)
  70. {
  71.         int i,j,k,hang=0,m=0,hang1=0;
  72.         char *t=new char[length];
  73.         counter=n+n1;
  74.         gz=new guize[counter];
  75.         for(i=0;i<n;i++)
  76.         {
  77.            m=0;
  78.                   for(j=4;j<strlen(s[i]);j++)
  79.             {
  80.                 if(s[i][j]=='|')
  81.                     {
  82.                       gz[hang].gzl=s[i][0];
  83.                       t[m]=0;
  84.                              m=0;
  85.                                            gz[hang].rvt=0;
  86.                                       strcpy(gz[hang].gzr,t);
  87.                       for(k=0;k<strlen(t);k++)
  88.                      {
  89.                              if(t[k]>='A'&&t[k]<='Z')
  90.                                  gz[hang].rvt++;
  91.                       }
  92.                       hang++;
  93.                     }                      
  94.                 else
  95.                     {
  96.                        t[m++]=s[i][j];
  97.                     }
  98.             }
  99.                gz[hang].gzl=s[i][0];
  100.                       t[m]=0;m=0;
  101.                      gz[hang].rvt=0;         
  102.                  strcpy(gz[hang].gzr,t);
  103.               for(k=0;k<strlen(t);k++)
  104.              {
  105.             if(t[k]>='A'&&t[k]<='Z')
  106.             gz[hang].rvt++;
  107.              }
  108.                hang++;
  109.         }
  110.         if(hang==counter)
  111.         {
  112.           cout<<"van pham nhap thanh cong!"<<endl;
  113.           v();
  114.         }
  115.         else cout<<"chua nhap thanh cong"<<endl;
  116.         delete []t;
  117. }
  118. void wenfa::output()
  119. {
  120.          int hang=0,i;
  121.          for( i=0;i<counter;i++)
  122.          {
  123.               cout<<gz[i].gzl<<"::="<<gz[i].gzr<<"     ";hang++;
  124.               if(hang%2==0)cout<<endl;
  125.          }
  126.          cout<<endl;
  127.          cout<<"Ki hieu chua ket thuc Vn={ ";
  128.          for(i=0;vn[i]!='\0';i++)
  129.          cout<<vn[i]<<",";
  130.          cout<<'\b'<<" } tong cong co:"<<strlen(vn)<<"ki hieu;"<<endl;
  131.          cout<<"ky hieu ket thuc vt={ ";
  132.          for(i=0;vt[i]!='\0';i++)
  133.           cout<<vt[i]<<",";
  134.          cout<<'\b'<<" }tong cong co:"<<strlen(vt)<<"ki hieu;"<<endl;
  135. }
  136. void wenfa::v()
  137.  {
  138.      int i,j,k,c1=0,c2=0;
  139.      bool bool1,bool2;
  140.      for(i=0;i<counter;i++)
  141.      {
  142.          bool1=false;
  143.          for(j=0;j<c1;j++)
  144.            if(vn[j]==gz[i].gzl) {bool1=true;break;}
  145.          if(!bool1) vn[c1++]=gz[i].gzl;
  146.          for(j=0;j<strlen(gz[i].gzr);j++){
  147.             if(!(gz[i].gzr[j]>='A'&&gz[i].gzr[j]<='Z'))
  148.             {
  149.                 bool2=false;
  150.                 for(k=0;vt[k]!='\0';k++)
  151.                      if(vt[k]==gz[i].gzr[j]){bool2=true;break;}
  152.                      if(bool2==false)vt[c2++]=gz[i].gzr[j];
  153.             }
  154.          }
  155.      }
  156.     vn[c1]=vt[c2]=0;
  157.     cout<<endl;
  158. }
  159. string wenfa::first_l(char c)
  160. {
  161.     string f;
  162.     for(int i=0;i<counter;i++)
  163.     {
  164.         if(gz[i].gzl==c)
  165.         {
  166.             if(gz[i].gzr[0]=='3'||(gz[i].gzr[0]<'A'&&gz[i].gzr[0]>'Z'))
  167.             {
  168.                 gz[i].firstl=gz[i].firstl+gz[i].firstr[0];
  169.             }
  170.             else f=first_l(gz[i].gzr[0]);
  171.             gz[i].firstl=gz[i].firstl+f;
  172.         }
  173.     }
  174.     return gz[i].firstl;
  175. }
  176. string wenfa::first_r(char c)
  177. {
  178.     string f;
  179.     for(int i=0;i<counter;i++)
  180.     {
  181.         if(gz[i].gzl==c)
  182.         {
  183.             if(gz[i].gzr[0]=='3'||(gz[i].gzr[0]<'A'&&gz[i].gzr[0]>'Z'))
  184.             {
  185.                 gz[i].firstr=gz[i].firstr+gz[i].firstr[0];
  186.             }
  187.             else f=first_r(gz[i].gzr[0]);
  188.                    gz[i].firstr=gz[i].firstr+f;
  189.         }
  190.     }
  191.     return gz[i].firstr;
  192. }
  193. string wenfa::follow(char c)
  194. {
  195.     string f;bool biaozhi=true;
  196.     for(int i=0;i<counter;i++)
  197.     {
  198.         if(i==0)gz[i].follow="#";
  199.         for(int j=0;j<counter;j++)
  200.             for(int k=0;k<strlen(gz[j].gzr);k++)
  201.                 if(gz[j].gzr[k]==gz[i].gzl)
  202.                 {
  203.                     if(gz[j].gzr[k+1]<'A'&&gz[j].gzr[k+1]>'Z')
  204.                     {
  205.                         gz[i].follow=gz[i].follow+gz[j].gzr[k+1];
  206.                     }
  207.                     else
  208.                     {
  209.                         biaozhi=true;
  210.                         if(gz[j].gzr[k+1]!='\0')
  211.                         {
  212.                             for(int m=0;m<counter;m++)
  213.                             {
  214.                              if(gz[j].gzr[k+1]==gz[m].gzl)
  215.                              {
  216.                                 if(gz[m].gzr[0]=='3')
  217.                                 {
  218.                                     biaozhi=false;
  219.                                     break;
  220.                                 }
  221.                                 else continue;
  222.                              }
  223.                             }
  224.                             if (!biaozhi)f=follow(gz[j].gzl);
  225.                             else f=gz[j].firstr[k];
  226.                             gz[i].follow=gz[i].follow+f;
  227.                         }
  228.                         else
  229.                         {
  230.                             f=follow(gz[j].gzl);
  231.                             gz[i].follow=gz[i].follow+f;
  232.                         }
  233.                     }
  234.                 }
  235.     }
  236.     return gz[i].follow;
  237.  
  238. }
  239. void wenfa::printf()
  240. {
  241.     cout<<"in ra (dang xuat)first và follow: "<<endl;
  242.     for(int i=0;i<counter;i++)
  243.     {
  244.         cout<<"First("<<gz[i].gzl<<")={"<<gz[i].firstl.c_str()<<"}"<<"  "
  245.             <<"First("<<gz[i].firstr.c_str()<<")={"<<gz[i].firstr.c_str()<<"}"<<endl;
  246.     }
  247.     cout<<"hien thi thao tac ket thuc"<<endl;
  248. }
  249. void wenfa::ff()
  250. {
  251.     for(int i=0;i<counter;i++)
  252.     {
  253.         first_l(gz[i].gzl);
  254.         first_r(gz[i].gzl);
  255.         follow(gz[i].gzl);
  256.     }
  257. }
  258. void main()
  259. {
  260.         wenfa wf;
  261.         int m;
  262.         bool boole,boolee=false;
  263.         cout<<"0--thoat                                1--quy tac dang nhap"<<endl
  264.         <<"2--hien thi van pham        3--Hien thi first va follow"<<endl
  265.             <<"4--Tuan thu phép tính first va follow"<<endl;
  266.         while(1){
  267.                
  268.                 cout<<"Nhap"<<endl;
  269.                 cin>>m;
  270.                 boole=false;
  271.                 switch(m){
  272.                 case 0:{boole=true;break;}
  273.                 case 1:{if(wf.input())
  274.                              boolee=true;  
  275.                        break;}
  276.                 case 2:{if(boolee) {wf.output();}
  277.          else cout<<"dua tren quy tac chua nhap, nhap xong hay thu lai!"<<endl;
  278.                         break;
  279.                        }
  280.            
  281.                 case 3:{if(boolee) wf.printf();
  282.                  else cout<<"dua tren quy tac chua nhap, nhap xong hay thu lai!"<<endl;
  283.                         break;
  284.                        }
  285.                 case 4:
  286.                     {
  287.                         if(boolee)wf.ff();
  288.                         break;
  289.                     }
  290.                 default : cout<<"nhap sai!!!"<<endl;
  291.                 }
  292.                 if(boole) break;
  293.             }
  294. }
  C++ Code:
  1. for(;;){cout<<"Busy"<<endl;}
  2. system("cls");
  Hãy ủng hộ cho quỹ phát triển cộng đồng C Việt
  http://congdongcviet.com/quyphattrien-congdongcviet.cpp

 6. #6
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  Đà Nẵng xitj
  Bài viết
  128

  Unhappy Chương trình tính First, Follow bằng bằng C++. Mong mọi người chỉ giúp một số lỗi?

  còn lỗi bạn ơi
  cảm ơn sự nhiệt tình của bạn nhé!
  mình gửi hình đính kèm hình minh họa cho bạn nha
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails error.jpg  

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  76

  Oạch.Đây là lỗi cú pháp mà bạn.
  Lỗi này mà đọc không ra thì làm đồ án gì???
  string.h chứ không phải string
  C++ Code:
  1. #include<string.h>
  Tiếp tục là lỗi thiếu dấu ";"
  Toàn lỗi chuối quá

 8. #8
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  Đà Nẵng xitj
  Bài viết
  128

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi C_moi_hoc Xem bài viết
  Oạch.Đây là lỗi cú pháp mà bạn.
  Lỗi này mà đọc không ra thì làm đồ án gì???
  string.h chứ không phải string
  C++ Code:
  1. #include<string.h>
  Tiếp tục là lỗi thiếu dấu ";"
  Toàn lỗi chuối quá
  Biết chứ sao ko
  Thử kiểu này kiểu khác mà vẫn lỗi nên mới nhờ các bạn giúp đỡ
  Ko tin bạn thử sửa thì biết

Các đề tài tương tự

 1. Học C++ bắt đầu từ đâu, mong các anh giúp đỡ.......
  Gửi bởi student123 trong diễn đàn Đào tạo CNTT
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 06-02-2017, 11:35 PM
 2. Mong được các anh/chị giúp đỡ!
  Gửi bởi louis.txt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-08-2013, 11:51 AM
 3. mong các bạn rãnh giúp mình với !
  Gửi bởi duongthanhhung trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-08-2013, 10:18 AM
 4. Bài toán Lớp đa giác.Mong mọi người giúp đỡ
  Gửi bởi congtuazx trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 27-04-2009, 09:13 PM
 5. Bài toán đường đi của vua mong giúp đỡ
  Gửi bởi possidon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 16-04-2009, 10:07 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn