Hàm này để làm gì vậy
VD có cấu trúc như thế này

Code:
char sandbox[MAX_PATH];
snprintf(sandbox,MAX_PATH,"%s\\Kernel\\abc.sys",argv[1]);